»
S
I
D
E
B
A
R
«
ภัยแร้งปี 2553 ก่อปัญหาใหญ่
August 19th, 2010 by waree 151 views

ภัยแล้งปี 2553 ก่อปัญหาใหญ่
ภาคเหนือ 12 จังหวัด จังหวดักำแพงเพรช เชียงราย ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิร์ นครสวรรค์ และพิจิต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
ภาคตะวันออก 3 จังหวัด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดจันทบุรี
ภาคกลาง 5 จังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณี และกาญจนบุรี
ภาคใต้ จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ต่ำกว่า 30% กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัด แม่หลวง ถั่วคอหมอ แควน้อย ลำปาง ลำตะคอง น้ำอูน ห้วยกลอง น้ำพุง ทับเสลา คลองสีผัด และคลองท่าด่าน เมื่อน้ำน้อย ชาวบ้านเดือนร้อนขาดแคลน น้ำดื่มน้ำใช้ขาดแคลนต่อเนื่องไป ถึงภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม

แหล่งที่มา : www.thaiwater.net

เขื่อนภูมิพล
เก็บกักน้ำได้สูงสุด 13,462 ล้าน (ลบ.ม.)
แต่เดือนกรกฎาคม ปริมาณเก็บกักน้ำเพียง 8,500 ล้าน (ลบ.ม.)
และลดเหลือราว 4,000 ล้าน (กรกฎาคม)

เขื่อนสิริกิติ์
เก็บกักน้ำได้สูงสุด 10,500 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเก็บกักน้ำลดลงจาก 5,460 (ลบ.ม.) ในเดือนมกราคม
ในเดือนกรกฎาคม เหลือ 3,200 ล้าน

เขื่อนอุบลรัตน์
เก็บกักน้ำได้สูงสุด 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตร
เดือนมกราคม มีปริมาณเก็บกักน้ำ 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตร
ลดลงเรื่อย ๆ เหลือ 700 ล้านลูกบาศก์เมตรในเดือนกรกฎาคม

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เก็บกักน้ำสูงสุด 960 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเก็บกักน้ำ เดือนมกราคมอยู่ที่ 750 ล้านลูกบาศก์เมตร
ส่วนปริมาตรเก็บกักน้ำ เหลือเพียง 75 ล้านลูกบาศก์เมตร ในเดือนมกราคม

ที่มา: นิทรรศการวิกฤติโลก, มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553, วันที่ 7–22 สิงหาคม 2553, ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa