»
S
I
D
E
B
A
R
«
จัดการความรู้ด้วย Wiki
August 25th, 2008 by Courseware2u 759 views

เมื่อได้ยินคำว่า Wiki หลายๆ ท่านอาจจะนึกถึง Wikipedia เว็บไซต์สารานุกรมเสรีที่ใหญ่มากบนโลกอินเทอร์เน็ต แต่ท่านจะทราบไหมว่า Wiki เป็นเครื่องมือหนึ่งในกลุ่ม Web 2.0 ที่ช่วยให้การสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องง่าย สะดวกในรูปแบบร่วมด้วยช่วยกัน “เขียน” และ “แก้ไข” โดยซอฟต์แวร์ที่ทำงานในลักษณะ Wiki มีให้เลือกมากมาย ไม่ใช่เฉพาะ MediaWiki ที่ใช้พัฒนา Wikipeida เท่านั้น สำหรับท่านที่สนใจศึกษาหรือเลือกใช้ Wiki ลองเข้าไปที่ http://www.wikimatrix.org ดูสิครับ แล้วลองเลือกพร้อมเปรียบเทียบความสามารถแต่ละด้านด้วยตนเอง ก่อนเลือกใช้งาน

KM Tools ที่นิยมใช้กันมากได้แก่ Mediawiki, TWiki, Dokuwiki เป็นต้น  ทั้งนี้ Wiki นอกจากนำมาใช้สร้างสรรค์สารานุกรมฉบับออนไลน์อย่างเช่น Wikipedia ดำเนินการแล้ว นับว่าเป็นเครื่องมือบริหารจัดการความรู้ (KM Tools : Knowledge Management Tools) ที่มีประสิทธิภาพสูงเครื่องมือหนึ่ง โดยเฉพาะหน่วยงานที่กำหนดแนวทาง KM ในลักษณะการร่วมกันสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ผ่านสื่อออนไลน์

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa