»
S
I
D
E
B
A
R
«
ICT Technology Trends
March 19th, 2010 by Courseware2u 1,052 views

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. ได้กรุณาให้ความรู้ ICT Technology Trends ให้กับการจัดสัมมนาวิชาการประจำปีของ ศวท. 2553 โดยมีประเด็นน่าสนใจหลายประเด็นได้แก่ เทคโนโลยีในปี ค.ศ. 2010 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีไอซีที เว็บ 2.0 และห้องสมุด 2.0 ดังรายละเอียด

ICT Technology Trends (แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะที่อาจารย์มีความคุ้นเคยกับห้องสมุดมาก่อน สมัยอยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ช่วงที่ทำวิจัยจำเป็นต้องอ่านวารสารมาก โดยเฉพาะ IEEE ปัจจุบันเป็นออนไลน์มีความสะดวก ใช้ง่าย รวดเร็วมาก

Gartner บริษัทผู้วิจัยด้าน ICT นำเสนอแนวโน้ม ICT ของโลก ทำนายว่ามี 10 เทคโนโลยี คือ

 1. Cloud Computing การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆวิ่งไปมา นอกจากใช้ e-Mail ต่อไปบริษัทไม่จำเป็นต้องมี Server เอง ขอเช่าซื้อจากบริษัทได้ มีเพียงหน้าจออย่างเดียว มีบริการขาย HasS (Hardware) IaaS (Infrastructure) PaaS (Platform) SaaS (Software) คาดว่าในอนาคตจะเติบโตมาก
 2. ภาคธุรกิจ มักเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ด้านหลัง เช่น ธนาคาร จากนั้นจะนำมาทำการวิเคราะห์ (mining) เพื่อทำ Business Intelligence โดยใช้โปรแกรม Advance Analytics ดูพฤติกรรมลูกค้า เพื่อจัดบริการให้ตรงตามความต้องการมากขึ้น
 3. Client Computing – PC เก่งมากขึ้น ฉลาดมากขึ้น สามารถประมวลผลด้วยเครื่องตนเองได้ เป็นแบบ Thin Client, Zero Client.
 4. IT for Green เกี่ยวข้องกับ Global warming สภาวะโลกร้อนเพื่อลด CO2 จากโลกให้น้อยลง ด้าน IT สามารถช่วยได้ เช่น Smart Grid โรงไฟฟ้าใน US. มีไฟดับ จะตรวจสอบว่ามีการใช้ไฟไปเท่าไหร่ตลอดเวลามีการทำนายว่า ประชากรทำงานผ่าน Internet มากขึ้น ช่วยลดความร้อนลงได้
 5. Data Center เป็นการนำระบบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ นำไส่ไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ที่สูง 20-40 ฟุต ช่วยประหยัดไฟ ยกมาเป็นชุดเลย
 6. Social Computing มนุษย์สังสรรค์กันผ่านระบบเน็ตเวิร์คด้วย Face book, hi5 ซึ่งมีสมาชิก 350 ล้านคนเสมือนเป็นประเทศที่ 3 รองจากจีน-อินเดีย Social Computing เป็นระบบที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมนำเสนอ ประมวลผล ใช้ และเผยแพร่ ตัวอย่างเช่น Wikipedia
 7. Security ที่ผ่านมามักมีคนคอย hack ระบบคอมพิวเตอร์จึงต้องการให้มีระบบตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา น่าจะเป็นธุรกิจที่เติบโตต่อไป ตัวอย่างเช่น มีคนเข้าไป hack ข้อมูลโรงพยาบาลในอเมริกา
 8. Flash Memory มีราคาลดลง Price per megabyte ลงมาเรื่อยๆ อุปกรณ์การเก็บข้อมูล
 9. Virtualization ใน hardware ของเครื่องคอมพอวเตอร์เดียวกัน สามารถกำหนดให้ run ระบบงานแตกต่างกันได้ เช่น กลางวันให้ run online กลางคืนให้ทำ batch ที่ทำ manual
 10. Mobile Applications ประเทศไทยเริ่มดำเนินการระบบ 3G มีการทำนายว่าจะมีคนใช้ mobile 1.2 พันล้านคน

วิวัฒนาการ ICT

สมัยแรกเริ่มมนุษย์บันทึกข้อมูลความรู้ในหิน อิฐ ผนังถ้ำ ต่อมาเป็นกระดาษปาริรัส จนมีการคิดค้นแท่นพิมพ์ของกูเตนเบิร์ก ถือเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ ช่วยให้เกิดการผลิตสารสนเทศแบบ mass production

ปัจจุบันพัฒนาเป็น e-Book มีเครื่องอ่านเฉพาะ เช่น Kindle ของค่าย Amazon และล่าสุดบริษัท LC แสดงผลิตภัณฑ์กระดาษอิเล็กทรอนิกส์เป็น thin film transistor สามารถบิดไปมาได้

ใน US. ยอดขายหนังสือพิมพ์ลดลงราว 10% สาเหตุใหญ่มาจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะบริการผ่าน e-Mail หรือ www.

Web 2.0 เป็นเว็บที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน 2 ทาง เกิดเมื่อราวปี 2004 ไม่ใช่ทางเดียวอย่าง Web 1.0 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ Wikipedia ทุกคนสามารถนำข้อมูลเข้า เพื่อแลกเปลี่ยนกัน หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ตัวอย่างเช่น Blog, Facebook, Twitter ฯลฯ มีบทความหนังสือ การประชุม จำนวนมาก โปรแกรม Ajax สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล web ได้ง่ายเพียงแค่ cell เดียว ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหน้าซึ่งจะทำให้เปลืองพื้นที่ในการประมวลผล

คุณสมบัติของ web 2.0 มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับขั้นมาเรื่อยๆ เว็บกลายเป็นแพลทฟอร์ม ทุกบริการทำบนเว็บ ตัวอย่างเช่น การลงโฆษณาขายบ้านนำแผนที่จาก Google map มาผสมกับรูปบ้านเข้าไปด้วย บริการ RSS Feed ทำงานง่าย รวดเร็ว ผู้ใช้จะได้ใช้ซอฟต์แวร์ บริการที่เก่งขึ้นเรื่อยๆ

ปัจจุบันการสร้างเว็บไซต์ทำได้ง่าย ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์ทำให้สร้างเว็บส่วนตัวได้ง่าย ตัวอย่างโปรแกรมที่ให้ฟรี เช่น iGoogle, My yahoo ฯลฯ

 • Blogs เป็นเสมือนเว็บไซต์แบบหนึ่ง
 • Microblogging ให้ใช้ตัวอักษรเพื่อนำเสนอข้อมูลเพียง 140-200 ตัวอักษร เช่น Twitter
 • RSS มีบริการ RSS โปรแกรมส่งข้อมูลใหม่ๆ ที่สนใจมายังเว็บไซต์ของเราสามารถ Link ไปยังข้อมูลนั้นๆ ได้
 • Social Bookmarking เป็นการทำ bookmark ไปเก็บไว้ที่ Server กลางทำดัชนีร่วมกันใช้เป็นคำค้นต่อ ตัวอย่าง Delicious, Digg ฯลฯ
 • Wiki มีซอฟต์แวร์ที่ให้บริการมากอีกทั้งยังเป็นของฟรีด้วย ข้อดีช่วยในการสร้างฐานข้อมูลความรู้ รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา
 • Social networks คือ Facebook กล่าวกันว่า บารรัค โอบามา ชนะคู่แข่งขันขึ้นเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐได้ก็เพราะใช้เครื่องมือนี้ในการหาเสียง

จากโบราณกาลห้องสมุด Alexandia พัฒนาจนถึงปัจจุบัน มีโครงการห้องสมุดดิจิทัลโลก เป็นการแสกนสิ่งพิมพ์ที่มีคุณค่า เก่า และหายาก ในประเทศไทยมีบริษัทที่พัฒนาเครื่องมือสำหรับแสกนหนังสือที่เก่า หรือหายาก เพื่อทำการอนุรักษ์ หรือ digitize ให้อยู่ในรูปของ e-Book โดยบริษัท Atiz ได้ร่วมกับ สวทช. ร่วมกันดำเนินการโครงการอนุรักษ์หนังสือเก่า หนังสือหายากที่ Mr.U Moe Myint นักธุรกิจชาวพม่า ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระองค์ท่านมีรับสั่ง สวทช. ร่วมกับกรมราชองครักษ์ ดำเนินการสแกนเป็น e-Book และให้เก็บต้นฉบับไว้ ณ ประเทศสหภาพพม่า

ห้องสมุด 2.0 นำความรู้ 2.0 มาประยุกต์กับบริการห้องสมุดเป็น 2 ทาง 24/7 Access Social network, Read, Write web ฯลฯ ตัวอย่างห้องสมุดในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยี web 2.0 เช่น TCDC, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Share

2 Responses  
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa