»
S
I
D
E
B
A
R
«
สัมมนาทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมฯ ตอนที่ 6
November 19th, 2009 by rungsima 590 views

คำบรรยายของวิทยากรชาวญี่ปุ่น เรื่องที่ 4
Toward Risk Minimization and Expansion of opportunity by Utilizing IP Information
(การใช้ประโยชน์ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อลดความเสี่ยงและการเพิ่มโอกาส)
โดย  Ms.Sugawara, Intelligence & Information Center Unit, IP Division, Mitsui Chemicals  Inc.
วิทยากร เริ่มต้นด้วยการยกตัวอย่าง ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่เห็นได้ชัดเจน คือ
ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ เครื่องดื่มชาเขียวบรรจุภาชนะปิดสนิทและวิธีการผลิต สิทธิบัตรหมายเลขที่ 4111414 ผู้ยื่นขอ บริษัทคิรินบิเวอร์เรจ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ มอเตอร์สกูตเตอร์   หมายเลขที่ 1312626 ผู้ถือสิทธิ บริษัทยามาฮ่ามอเตอร์
เครื่องหมายการค้า  Hello Kitty  หมายเลขจดทะเบียน 4236649 ผู้ถือสิทธิ บริษัทซันริโอ

ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่สำคัญของบริษัทมี 3 ชนิด คือ สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า ด้วยโลกาภิวัฒน์ของระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  ระเบียบกฎหมาย  ทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงรวมถึงการมีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น ดังนั้นพื้นฐานความสามารถในการรับมือคือ IP ด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลสิทธิบัตรคือกุญแจสำคัญ เพื่อทราบข้อมูล เรื่องราวของ เทคโนโลยีต่างๆ เช่น  ใครทำอะไรไว้ที่ไหน อย่างไร บอกถึงอนาคตได้
บริษัทสามารถลดความเสี่ยงลงให้น้อยที่สุด  ด้วย 3 แนวทาง การละเมิดสิทธิ  (สูญเสียเงินชดเชย)  การวิจัยซ้ำซ้อน (ลงทุนวิจัยที่สูญเปล่า) คำขอที่สูญเปล่า (ค่าใช้จ่ายขอยื่นขอ)
เมื่อไรที่ต้องมีการสำรวจข้อมูล IP – กำหนดยุทธศาสตร์ –ร่างแผน –วิจัย —พัฒนา (สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์) —ผลิต –ธุรกิจ 
โดยต้องมีมุมมอง 2 ด้าน คือ ด้านบริหารธุรกิจ—แนวโน้ม ความสามารถการตลาด ความได้เปรียบ  ความเสี่ยง แนวโน้มการแข่งขัน
และมุมมองด้านวิจัย พัฒนา –ใหม่หรือไม่ มีเอกลักษณ์หรือไม่ บริษัทอื่นเป็นอย่างไร มีความปลอดภัย ตลาด การใช้งาน

ข้อมูลสิทธิบัตร  ควรสำรวจตั้งแต่ ก่อนเริ่มต้นงานวิจัย 
 การสืบค้นหาข้อมูลสิทธิบัตร มักได้ข้อมูลที่ต้องการและไม่ต้องการปนเข้ามาเสมอๆ
 แนะนำแหล่งข้อมูลจากระบบ Dialog – Derwent -INPADOC- Chemical Abstract-EP Fulltext- JAPIO / สำนักงานสิทธิบัตรประเทศต่างๆ
แนะนำเว็บไซต์ ของ JPO ที่มีการทำ Link ไปยังประเทศต่างๆ ให้ IPDL Links
 สาธิตการสืบค้นหาแนวโน้มเทคโนโลยี – เพื่อทราบสถานะสภาพของเทคโนโลยีเน้นไม่ต้องการผลลัพธ์ที่แม่นยำมากนัก นำผลมาทำแผนที่สิทธิบัตรมีประโยชน์หลายด้าน
 สาธิตการสืบค้นหาการป้องกัน/ละเมิด สิทธิ เน้นต้องสืบค้นให้ถูกต้องมากที่สุด  และแนะนำระบบ IPC
 มีแบบฝึกหัดให้ทดลองสืบค้นตามให้คู่มือการสืบค้น Office ประเทศต่างๆ คือ ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ EPO WIPO
แผนที่สิทธิบัตร – การใช้ประโยชน์ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ 3 ด้านคือ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา – เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มพัฒนาเทคโนโลยี  ทำการวิจัยและพ้ฒนาเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์เข้าสู่ตลาดใหม่ – ตรวจสอบบริษัทคู่แข่ง ค้นหาสิทธิบัตรที่เป็นกำแพงอุปสรรค
ยุทธศาสตร์ไลเซนส์ – ค้นหาบริษัทที่มีเทคโนโลยีเสริมกันได้

การจัดทำ Portfolios เพื่อทบทวนความเหมาะสม  5 ด้าน
1.แผนธุรกิจ 2. ข้อมูลการตลาด 3. ข้อมูลเทคโนโลยี แบบวิเคราะห์มหภาค  4. ข้อมูลสัญญา  5. ข้อมูลการบำรุงรักษา Portfolios
แนะนำโปรแกรมวิเคราะห์สิทธิบัตร เพื่อจัดทำแผนที่ – PAT-LIST (RAYTEC) / ATMS-Analyzer (FUJITSU) / TRUE TELLER (Nomura Res. Institute, LTD.)

ความรู้พื้นฐานในการสำรวจ สืบค้นสิทธิบัตรที่ควรมีคือความรู้ในเรื่อง – กฎหมาย สนธิสัญญา เกณฑ์ระเบียบ คู่มือ คดีบรรทัดฐาน ฐานข้อมูล
ขั้นตอนในการสืบค้น -กำหนดขอบเขตการสำรวจ การสืบค้น เลือกฐานข้อมูล สร้างโจทยืการสืบค้น การสังเคราะห์สิทธิบัตร ตรวจสอบขอบเขตสิทธิบัตร การแปล
การจำแนกเอกสารสิทธิบัตร ส่วนใหญ่ใช้ระบบ IPC
IPC เป็นโครงสร้างที่ลดหลั่นตามลำดับชั้น เช่น A 43B5/12  – A หมายถึงผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน A43 รองเท้า A43B5/00 สำหรับกีฬา A43B5/12 รองเท้าเต้นรำ
              IPC — B62K1 1/00 = motorcycle
              IPC — C07C3 1/08 = ethanol
การจำแนกรหัสประเภทเครื่องหมายการค้า คือ Nice Classification แบ่งเป็น 45 ประเภท หลัก แยกเป็นสินค้า (goods) 34 ประเภท บริการ (services) 11 ประเภท
   ตัวอย่าง ประเภทที่ 32 = เบียร์  ประเภทที่ 33 = วิสกี้

สรุป เพื่อเป็นการขยายโอกาส——-ให้ทำการสำรวจแนวโน้มเทคโนโลยี
       เพื่อลดความเสี่ยงลงให้น้อยที่สุด ——- ให้ทำการสำรวจสิทธิ    
โดยทั้ง 2 วิธีการนั้นด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหลัก

Share

One Response  
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa