»
S
I
D
E
B
A
R
«
สัมมนาทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมฯ ตอนที่ 1
November 12th, 2009 by rungsima 388 views

เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2552  ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม : ธงรบแห่งเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของไทย   ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาโดยความร่วมมือของหน่วยงาน 4 หน่วย คือ สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) และสมาคมการประดิษฐ์ญี่ปุ่น (JIII) โดยการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่น กำหนดจัดทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9   มีหัวข้อการบรรยายรวม 12 หัวข้อ  ทั้งวิทยากรชาวไทยและชาวญี่ปุ่น มีการแปลโดยล่ามชาวไทยทุกหัวข้อและเอกสารการบรรยายเป็นภาษาไทยทั้งหมด  มีหลายหัวข้อน่าสนใจ จึงขอนำมาเผยแพร่ ทีละตอนต่อไปนี้
คำกล่าวเปิดงาน โดยรองอธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา

คำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลชุดนี้ คาดว่าจะก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบยั่งยืนต่อไป วิธีการผลิตแบบเดิมๆ ที่ใช้ราคา เป็นตัวชี้ไม่ใช้วิธีการที่ยั่งยืน ผู้ผลิตต้องคิดหาวิธีผลิตสินค้าให้แตกต่างแปลกใหม่ดึงดูด จริงๆ แล้วเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ถึงขนาดที่ใหญ่ ให้ใส่ความคิดสร้างสรรค์ที่ผ่านมาไทยมีความรู้ การบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา IP น้อยเกินไป ผู้ประกอบการยังไม่ค่อยใช้ประโยชน์นัก ควรไปยื่นขอจดขึ้นทะเบียน DIP และให้หมั่นตรวจตรา  เพื่อรักษาสิทธิ (นี่คือการบริหารจัดการ IP) จะช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

เมื่อ 9 กค. 2552 คณะรัฐมนตรี เห็นความสำคัญ IP ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ให้ไทยพึ่งพาเศรษฐกิจด้วยตนเองทุกด้าน กรมฯ มีภารกิจหลัก 6 ด้าน คือ สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ IP  บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ IP  บริการด้าน IP อย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบคุ้มครอง IP  ระบบป้องกันและปราบปราม และ ปลูกจิตสำนึกด้าน IP แก่สาธารณชน  โดยทั้งหมดมุ่งหวังให้ไทยเป็นสากลทัดเทียมกับอารยะประเทศต่อไป ไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร Patent Cooperation Treaty, PCT สำเร็จเมื่อ กันยายน 2552 จะมีผลบังคับสมบูรณ์ 24 ธันวาคม 2552 นี้ หมายถึงเป็นระบบอำนวยความสะดวกในการรับดำเนินการขอยื่นสิทธิบัตรไปยังประเทศต่างๆในภาคี ณ จุดเดียว

รวมถึงกรมฯ กำลังดำเนินการขอเข้าร่วมภาคี Madrid Protocol เพื่อการขอความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าในระดับนานาชาติ

Share

One Response  
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa