»
S
I
D
E
B
A
R
«
การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพื่อยืดอายุผลิตผลสด
October 26th, 2009 by supaporn 664 views

ผักและผลไม้สดที่เสื่อมสภาพง่าย สร้างความสูญเสียให้แก่เกษตรกร จึงทำให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาคุณภาพของผักและผลไม้สดหลังเก็บเกี่ยวให้คงความสดนานขึ้น โดยศึกษาจากความรู้พื้นฐานที่ว่า พืชผักผลไม้แต่ละชนิดมีอัตราการหายใจที่แตกต่างกัน โดยผลิตผลที่มีอัตราการหายใจสูงจะมีอายุการเก็บรักษาสั้น และหลักการสำคัญของด้านคุณสมบัติวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์พบว่า ฟิล์มพลาสติกที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติยอมให้ก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด็ ก๊าซเอทิลีน และความชื้น แพร่ผ่านด้วยอัตราที่เหมาะสม ดังนั้น การทำให้ฟิล์มสามารถแปลงสภาพบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุให้เป็นสภาวะสมดุล (Equilibrium Modified Atmosphere: EMA) จะส่งผลให้พืชผักผลไม้ที่ใส่ไว้ภายในบรรจุภัณฑ์เกิดการชะลอการหายใจ การคายน้ำและลดการเสื่อมสภาพลงได้

จากฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมานี้ ทำให้รักษาสภาพความสดใหม่ให้กับผลิตผลการเกษตรได้นานขึ้น ช่วยลดความสูญเสียจากการขนส่งและวางจำหน่ายได้เป็นอย่างมาก สามารถยืดระยะการเก็บรักษาผักและผลไม้สดเพิ่มขึ้น 2-5 เท่า และมีราคาต่อหน่วยถูกว่าฟิล์มแอคทีฟที่นำเข้าจากต่างประเทศ 3-7 เท่า

ผลของการวิจัยนี้เอง เอ็มเทค ได้ยื่นจดสิทธิบัตร “ฟิล์มพลาสติกบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงสภาวะบรรยากาศ เพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพของผลิตผลสด”  ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากงาน “53rd World Exhibition Research & New Technology BRUSSEL EUREKA 2004″ ณ ประเทศเบลเยี่ยม และนักวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ดร. อศิรา เฟื่องฟูชาติ ผศ. ดร. วาณี ชนเห็นชอบ นายนภดล เกิดดอนแฝก นายวราวุธ ภัทโรพงศ์ นางสาวตติยา ตรงสถิตกุล นางสาวสรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ และนางสาวเสาวภา ไชยวงศ์ ได้รับรางวัลกลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2548 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  นอกจากได้ยังทำสัญญาการใช้สิทธิให้กับ บริษัท สมาร์ทแพค รีเสอร์ช จำกัด ในการนำเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แอคทีฟไปผลิตให้แก่ผู้สูงออกและฟิล์มแอคทีฟนี้ ช่วยลดการสูญเสียผลิตผลสดได้ถึง 15-30%

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa