»
S
I
D
E
B
A
R
«
เว็บไซต์โรงเรียนอิสลาม 3 จังหวัดภาคใต้
October 25th, 2009 by Courseware2u 802 views

STKS ได้ให้การสนับสนุนโครงการไอทีตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นวิทยากรอบรมการพัฒนาเว็บไซต์และให้บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์โรงเรียนอิสลาม 3 จังหวัดภาคใต้ ด้วยโปรแกรม WordPress Mu เพื่อให้โรงเรียนได้จัดทำเอกสารเผยแพร่การจัดการเรียนการสอน และเปิดช่องทางสื่อสารระหว่างกันได้สะดวกขึ้น โดยมีโรงเรียนเปิดเว็บไซต์แล้ว ดังนี้

Share

One Response  
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa