»
S
I
D
E
B
A
R
«
ชุดคำสั่งของระบบหุ่นยนต์พ่นเคลือบด้วยพลาสมา
October 6th, 2009 by supaporn 513 views

การพัฒนาระบบการสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่และชุดคำสั่งของระบบหุ่นยนต์พ่นเคลือบด้วยพลาสมา เป็นผลงานวิจัยเด่นของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เนื่องจากการทำงานของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ เชื้อเพลิงจะถูกเผาไหม้เพื่อให้เกิดก๊าซร้อน ซึ่งจะถูกปรับทิศทางการไหลให้เหมาะสมเพื่อให้กระแสก๊าซร้อนปะทะกับใบกังหัน ก่อให้เกิดการหมุนของกังหันก๊าซ เพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้า ชิ้นส่วนภายในต่างๆ เช่น ใบกังหัน จะต้องมีความสามารถในการทำงานภายใต้อุณหภูมิสูงได้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งสามารถทำได้โดยการพ่นเคลือบ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติและแมคคาโทรนิกส์ ร่วมกับห้องปฏิบัติการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อนและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามความร่วมมือรับจ้างวิจัยและพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ สำหรับสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่ และชุดคำสั่งของระบบหุ่นยนต์ในกระบวนการพ่นเคลือบด้วยพลาสมา โดยชุดซอฟต์แวร์นี้จะนำข้อมูลรูปทรงของชิ้นส่วน เช่น ท่อเบี่ยงนำก๊าซร้อน หรือ Transition piece ในรูปข้อมูลกลุ่มจุดและพื้นผิว เพื่อนำมาสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์และชุดจับยึดชิ้นงานโดยอัตโนมัติ โดยเส้นทางการเคลื่อนที่นั้น จะต้องคำนึงถึงลักษณะการสะสมตัวของวัสดุพ่นเคลือบ เพื่อให้ได้ผิวเคลือบที่สม่ำเสมอและไม่มีการชนกันของปืนพลาสมากับชิ้นงาน รวมทั้งทำการสังเคราะห์ชุดคำสั่งเพื่อสั่งการหุ่นยนต์และจำลองการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ก่อนการเคลื่อนที่จริง

Share

One Response  
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa