»
S
I
D
E
B
A
R
«
ศูนย์เรียนรู้ย้อมสีธรรมชาติ คลองไผ่
June 5th, 2008 by duangkamol 2,259 views

4 มิถุนายน 2551 อ.พิสุทธิ์ นำทีมงานSTKS บุญเลิศ เพ็ญศิริ ดวงกมล ไอลดา ศตพล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่าย TLO ของ สวทช.เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ย้อมสีธรรมชาติ คลองไผ่จังหวัดนครราชสีมา

  • ความเป็นมา ศูนย์เรียนรู้ย้อมสีธรรมชาติ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมเนื่องในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2538 มีพันธุกรรมพืชมากกว่า 70 ชนิด โดยเริ่มดำเนินการรวบรวมพันธุ์ไม้ย้อมสีและศึกษาวิจัยเทคนิคการย้อมสีเส้นไหมที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมาแต่โบราณนำมาปรับปรุงวิธีการย้อมให้สีมีความคงทน และศึกษาพืชนิดใหม่ๆ เป็นพืชขยายพันธุ์ได้ง่ายเพิ่มเติม ปัจจุบันได้พืชมากกว่า 50 ชนิดที่ย้อมเส้นไหมได้ดีมีความคงทนต่อการซักและแสงแดดในระดับดีได้มาตรฐานอุตสาหกรรม และได้เริ่มต้นพัฒนาวัตถุดิบจากพืชให้อยู่ในรูปที่สะดวกต่อการใช้ สามารถใช้ได้ตลอดเวลา
  • วัตถุประสงค์ โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้ย้อมสี เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ย้อมสีไม่ให้สูญหายและศึกษาพัฒนาวิธีการย้อมสีด้วยพืชแต่ละชนิดให้ได้สีที่มีคุณภาพดีมีความคงทนต่อแสงแดดและการซัก

ปัจจุบันโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติขึ้นที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พันธุ์ไม้ย้อมสี สาธิตกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ ขั้นตอนการทอผ้าตั้งแต่สาวเส้นใยออกจากรังไหม จนถึงการทอเป็นผืนผ้าและผลิตภันฑ์ต่างๆ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ ได้รวบรวมพันธุ์ไม้ย้อมสีมากกว่า 70 ชนิด และศึกษาวิธีการย้อมเส้นไหมจนได้สีคุณภาพดีด้วยพืชกว่า 40 ชนิด เป็นสีในกลุ่ม โทนสีดำ เทา น้ำตาล เหลือง แดง เขียว และน้ำเงิน

ผลิตภัณฑ์ของโครงการอนุรักษ์ฯ จะมีชื่อและตราสัญญลักษณ์ “หยาดป่า” และได้รับคำอธิบายความหมายของคำว่าหยาดป่าจาก ผอ.พรชัยฯ ว่าหมายถึง ผลงานที่กลั่นกรองออกมาจากธรรมชาติในป่าโดยภูมิปัญาชาวบ้านท้องถิ่น

ศูนย์การเรียนรู้ย้อมสีธรรมชาติแห่งนี้ทำอะไรบ้าง

  • จัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาที่สามารถเข้ามาศึกษาได้ตลอดเวลาถึงชนิดของพืชพันธุ์ให้สี กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ และการทอผ้าไหมสีธรรมชาติ
  • การฝึกอบรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมวิธีการย้อมสีธรรมชาติให้กลุ่มทอผ้าต่างๆ เพื่อนำเอาไปพัฒนาวิธีการย้อมสีรรมชาติให้ได้สีคุณภาพสูงและนำพันธุ์พืชไปปลุกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการย้อมสี นอกจากจัดฝึกอบรมแล้ว ยังให้บริการเช่าสถานที่สำหรับจัดฝึกอบรม สัมมนา โดยคิดราคาค่าที่พัก 200 บาท/คน ค่าอาหาร 250 บาท/คน รวมเป็น 450 บาท/คน/วัน
  • จัดนิทรรศการในสถานที่ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานให้กับผู้ที่สนใจให้รู้จักประโยชน์ของพันธุ์ไม้ย้อมสีที่สามารถย้อมได้แทบทุกเฉดสี และสีที่ได้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากการย้อมด้วยสีเคมี
  • จัดทำเอกสารและหนังสือพันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ เพื่อจำหน่าย จ่ายแจก ให้กับผู้สนใจและใช้เป็นคู่มือในการย้อมสีธรรมชาติ

หากท่านใดสนใจต้องการรายละเอียดและข้อมุลเพิ่มเติมและหนังสือพันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ ได้ที่

ศูนย์เรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติ

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่

ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ 044-323446

 

Share

One Response  
Courseware2u writes:
February 1st, 2009 at 20:07

เชิญแวะไปเยี่ยมชมและซื้อสินค้าคุณภาพได้นะครับ

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa