»
S
I
D
E
B
A
R
«
OSS & Freeware กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
September 20th, 2009 by Courseware2u 778 views

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นอีกสถาบันการศึกษาที่เลืิอกใช้ OSS & Freeware ในการเรียนการสอน โดย อาจารย์ยุทธนา เจริญรื่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในงานประชุมวิชาการของ STKS อาจารย์ได้ให้ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลือกใช้ OSS & Freeware ใน 3 ลักษณะคือ งานเครือข่าย การเรียนการสอน และการจัดการงานภายในหน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยเลือกใช้ระบบปฏิบัติการในกลุ่ม OSS เป็นหลักสำหรับ Web Server และเครื่องแม่ข่ายต่างๆ เช่น Linux, Ubunto, Apache, MySQL, Fedora รวมทั้งเลือกใช้ CMS ในกลุ่ม OSS ได้แก่ Nuke, Mambo และ Drupal

สำหรับการเรียนการสอนทั้งมหาวิทยาลัยได้เลือกใช้ Moodle เป็นซอฟต์แวร์หลักสำหรับการจัดการระบบ e-Learning โดยรณรงค์ให้ครู อาจารย์ใช้ Moodle ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเต็มระบบมากกว่าเป็นแหล่งเก็บสื่อของครูอาจารย์อย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ โดยมีการจัดทำหน่วยงานเฉพาะที่่ช่วยเหลือครูอาจารย์พัฒนาบทเรียนสำหรับ e-Learning ที่น่าสนใจ เรียกว่า หน่วย CLM (The Center for Library Resources and Educational Media)

นอกจากนี้ยังมีการใช้ OSS ในการจัดการเรียนการสอนสาขา Information Management เพื่อแ้ก้ไขปัญหางบประมาณการจัดการซื้อจัดหาซอฟต์แวร์และการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของนักศึกษา ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ตัวอย่างได้แก่

 • TableEditor สำหรับการสอนการเขียนโปรแกรมบนเว็บที่ติดต่อกับฐานข้อมูล
 • Greenstone สำหรับการเรียนหลักสูตร Digital Library
 • OpenBiblio สำหรับวิชาพื้นฐานห้องสมุด
 • PhpMyLibrary สำหรับการลงรายการแบบ MARC
 • EverGreen & VuFind สำหรับการเรียน Library 2.0  & OPAC 2.0

อาจารย์ยุทธนา ได้ให้ข้อมูลว่าการจัดการเรียนการสอนด้วย OSS & Freeware ส่งผลต่อสถาบันดังนี้

 • ประหยัดงบประมาณอย่างน้อยปีละ 1 ล้านบาท
 • สถาบันและนักศึกษามีความรู้ด้านระบบและการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • สถาบันสามารถพัฒนา LMS ของตนเอง สร้างงานให้บัณฑิต ได้แก่การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WalaiAutoLib และนักศึกษาของสถาบันก็มาร่วมทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา
 • บริการวิชาการเพื่อสังคมและส่วนรวม โดยมีการจัดกิจกรรมสร้างระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วย OpenBiblio ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ัจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง

สำหรับการใช้ OSS & Freeware เพื่อการจัดการภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย

 • การใช้ SAMBA สำหรับใช้งานทรัพยากรร่วมกันภายในเครือข่าย
 • สนับสนุนให้ใช้ OpenLDAP สำหรับการจัดการด้านระบบฐานข้อมูลผู้ใช้
 • สนับสนุนให้ใช Browser และ Multimedia player, การใช้ codec ที่เป็น OSS
 • สนับสนุนการใช OpenOffice แทน MS Office ซึ่งไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร

บทสรุปจากการส่งเสริม OSS & Freeware ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็คงไม่ต่างจากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่อื่นๆ คือ

 • OSS และ Freeware สามารถใช้งานได้จริงในองค์ โดยผลของงานจัดอยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม
 • อุปสรรคของการปรับเปลี่ยนอยู่ที่ผู้ใช้ พฤติกรรม และความเคยชินมากกว่าประเด็นด้านเทคนิค
 • ผู้ใช้ยังขาดความตระหนักเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์
 • ต้องการการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างจริงจังในระดับผู้บริหาร

ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวทางของ STKS และหวังว่าคงจะเป็นอีกบทเรียนสำหรับหน่วยงาน สถาบันและผู้สนใจได้ครับ

Share

One Response  
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa