»
S
I
D
E
B
A
R
«
OSS & Freeware กรณีศึกษาภาควิชาบรรณารักษ์ ม.เชียงใหม่
September 20th, 2009 by Courseware2u 956 views

รศ.อังสนา ธงไชย อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นอีกท่านหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ OSS & Freeware ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม เบื้องต้นอาจารย์ได้กล่าวไว้ในงานประชุมวิชาการของ STKS ที่ผ่านมาว่า การจัดการเรียนการสอนหลายวิชา่ของภาคฯ เกิดปัญหาว่าเน้นแต่ทฤษฎี เช่น วิชาการจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ การลงรายการ ห้องสมุดดิจิทัล เพราะซอฟต์แวร์ระบบงานจริงของห้องสมุดมีราคาแพงมาก นักศึกษาไม่มีโอกาสได้สัมผัสจนกว่าจะได้เข้าไปทำงานจริง ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาไม่มีประสบการณ์จริง และเบื่อกับการเรียนทฤษฎี

อาจารย์อังสนา ได้ใช้ Online Communites กับเครือข่ายต่างๆ ในต่างประเทศ เป็นช่องทางปรึกษาว่ามีวิธีใดบ้างที่ช่วยแก้ไขปัญหานี้ โดยคำตอบที่ได้รับก็คือ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ OSS มาเป็นเครื่องมือจัดกระบวนการเรียนการสอน แต่เนื่องจากการใช้ OSS เฉพาะสาขานี้ยังไม่มีหรือมีน้อยมากในประเทศไทย รวมทั้งเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ ไม่มีเอกสารคู่มือ ทำให้อาจารย์ก็หันมาดูว่าในประเทศไทยมีใครบ้างที่ใช้ซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ จนกระทั่งได้ทราบจาก อ.ประดิษฐา อดีตผู้อำนวยการ TIAC ว่า TIAC (ปัจจุบันคือ STKS) เริ่มจับซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ จนเกิดเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาควิชาฯ ผ่านอาจารย์อังสนา และ STKS ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำ OSS & Freeware ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ รวมทั้งจัดสัมมนาวิชาการในพื้นที่ภาคเหนือถึง 2 ครั้งภายใต้ชื่อโครงการ STKS สัญจร นับเป็นภาควิชาแรกที่ร่วมจัดกิจกรรมกับ STKS มากที่สุด รวมทั้งเป็นภาควิชาแรกก็ว่าได้ที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย OSS อย่างเป็นรูปธรรม ในรายวิชา ม.บร. 436 โปรแกรมโอเพนซอร์สสำหรับการจัดการสารสนเทศ

เพื่อให้สถาบันการศึกษาอื่นได้เห็นภาพการประยุกต์ OSS & Freeware ในการเรียนการสอนชัดเจนขึ้น ขอนำเสนอเป็นกรณีศึกษาดังนี้

  • เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานสารสนเทศ นำซอฟต์แวร์ OSS ในกลุ่ม ILS เช่น Koha, OpenBiblio, PhpMyLibrary, VuFind และเว็บมาประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอน
  • การทำรายการสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำซอฟต์แวร์ OpenBiblio หรือ PhpMyLibrary มาประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอน
  • ทรัพยากรอ้างอิงและบริการ นำเครื่องมือในกลุ่ม OSS Research Guide,  Citation Manager เช่น Zotero, TextCite, OpenOffice.org มาประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอน
  • บริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศ นำซอฟต์แวร์พัฒนาเว็บไซต์ CMS เช่น Joomla รวมทั้งเทคโนโลยี Web 2.0 มาพัฒนาเว็บไซต์บริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศตามแนวทาง Web 2.0 และ Opac 2.0
  • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  สามารถเลือกใช้ KOHA, OpenBib, Senayan ประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้
  • ระบบห้องสมุดดิจิทัล สามารถเลือกใช้ Greenstone,  XnView, Senayan ประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้

จะเห็นได้ว่า อ.อังสนา ได้ประยุกต์ใช้ OSS & Freeware ได้อย่างหลากหลายกับหลากหลายวิชาที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งมีการวิจัยเปรียบเทียบและพัฒนาต่อยอดในรูปแบบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และนำมาประยุกต์ใช้จริงกับองค์กร ดังจะพบได้จากหัวข้อบรรยายของคุณประสิทธิชัยในช่วงต่อไป

STKS หวังว่าคงเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับทุกภาควิชา ทุกสถาบัน และ STKS พร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางสำหรับทุกท่านตามวิสัยทัศน์ของสวทช. ต่อไป

Share

2 Responses  
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa