»
S
I
D
E
B
A
R
«
กรณีศึกษา OSS & Freeware บริษัทพีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
September 20th, 2009 by Courseware2u 1,311 views

ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี จากบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรร่วมเสวนางานประชุมวิชาการของ STKS เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ในหัวข้อ โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร ทั้งนี้ท่านได้กรุณานำเสนอผลการใช้งาน OSS & Freeware ในกลุ่มบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัดที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นกรณศึกษาสำหรับอีกหลายหน่วยงานรวมทั้งภาครัฐและภาคการศึกษาได้อย่างดี

ดร.สันติพัฒน์ ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทพีทีทีฯ เลือกใช้หลากหลายโปรแกรมในกลุ่ม OSS & Freeware โดยมีรูปแบบการเลือกใช้ทั้งที่เป็นตามคำร้องขอจากหน่วยงานภายใน เช่น

 • โปรแกรม Alfresco สำหรับงาน ECM (Enterprise Content Management) ที่มีจุดเด่นในการทำ Document Workflow และระบบ Revision ของเอกสาร
 • โปรแกรมจัดการห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha
 • โปรแกรม vTiger สำหรับงาน CRM
 • โปรแกรม ProjectOpen เพื่อการจัดการ/บริการโครงการ

รวมทั้งการเลือกใช้ OSS & Freeware เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบการทำงานใหม่ขององค์กร ได้แก่

 • OCS Inventory สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • Dimdim สำหรับงาน Web Conference
 • ZoneMinder สำหรับงาน CCTV
 • e-Groupware โดยเฉพาะการจองห้องประชุม
 • OpenVPN สำหรับงาน VPN
 • Promox สำหรับงาน Visualization
 • WordPress สำหรับการพัฒนา Blog เป็นต้น

oss-ptt

STKS หวังว่าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งสาขาอื่นๆ จะเห็นภาพได้ชัดขึ้นว่า บริษัทชั้นนำของไทยก็ให้ความสนใจและความสำคัญกับ OSS & Freeware อีกทั้งประสบปัญหานักศึกษาที่ยังขาดความรู้ในสาขานี้ แล้วภาควิชาฯ จะใช้โอกาสนี้พัฒนานักศึกษารองรับตลาดสาขานี้อีกไหมในอนาคตอันใกล้นี้

Share

One Response  
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa