»
S
I
D
E
B
A
R
«
คุณภาพของข้อมูล
February 13th, 2008 by supaporn 1,010 views

ในช่วงนี้กำลังตรวจสอบข้อมูลของฐานข้อมูลห้องสมุด พบปัญหา หลาย ๆ ประการ ขอสรุปเพื่อประโยชน์สำหรับบรรณารักษ์หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการฐานข้อมูล (เป็นการรวมเอาประสบการณ์จากที่ทำงานฐานข้อมูลให้กับห้องสมุดอื่น ๆ มาหลายปี ปัญหาที่พบก็จะคล้าย ๆ กัน บ้าง แตกต่างกันไปบ้างคะ)

ประการแรก คือ การพิมพ์ผิด ด่านสำคัญ คือ บรรณารักษ์หรือผู้ลงรายการจะต้องลงอย่างถูกต้อง เขียนให้ชัดเจน (กรณีที่ยังใช้วิธีกรอกลงใน worksheet แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานบันทึกต่อไป) ผู้บันทึกข้อมูลจะต้องมีความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบในการบันทึกข้อมูล ตัวอักษรใดอ่านไม่ออก หรือไม่แน่ใจควรถามผู้ลงรายการ อย่าเดาเอาเอง เพราะบางครั้งเกิิดความผิดพลาดได้ค่ะ เมื่อบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลแล้ว บรรณารักษ์ควรมีการตรวจความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลอีกครั้งค่ะ เพราะมีการพิมพ์ิผิดออกมาได้อยู่เสมอค่ะ ทั้งนี้การตรวจไม่ใช่ตรวจการพิมพ์ผิดหรือถูกอย่างเดียวนะคะ การตรวจในที่นี้ คือ ตรวจทั้งระเบียน ตั้งแต่การพิมพ์ลงเขตข้อมูลได้ถูกต้องหรือไม่ การตรวจตัวสะกด เป็นต้น

ประการที่สอง การลงรายการหรือเมทาดาทา ที่ไม่ครบถ้วน ขาดรายการในบางเขตข้อมูลไป ที่จำเป็น

ประการที่สาม การไม่สม่ำเสมอในการลงรายการของเขตข้อมูล ด้วยคำ ๆ เดียวกัน แต่ใช่ไม่เหมือนกัน หลากหลายแล้วแต่ความสะดวก ไม่มีมาตรฐานในการลงรายการ

ประการที่สี่ การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรายการ ไม่ละเีอียดในการตรวจสอบความซ้ำของรายการที่นำเข้าใหม่ เกิดเป็นรายการซ้ำขึ้นมาอีก 1 รายการ บางครั้ง พบว่า รายการทุกอย่างเหมือนกันทุกประการ แต่มีการให้เลขหมู่ไม่ตรงกัน ยิ่งถ้าเป็น Union Catalog ที่รวมรายการทางบรรณานุกรมของห้องสมุดหลาย ๆ แห่งเข้าด้วยกัน มักจะพบปัญหาในข้อนี้ก็เยอะ กลายเป็นอีก 1 ระเบียน ทั้ง ๆ ที่ถ้าพบซ้ำ ก็ add location เข้าไปในระเบียนที่พบเท่านั้น

ประการที่ห้า ควรมีการตรวจสอบหรือ update authority name ต่าง ๆ อยู่เสมอ

ประการที่หก ความเอาใจใส่กับข้อมูลที่ลง ทั้งผู้ที่หน้าที่บันทึกข้อมูล และบรรณารักษ์ ไม่ควรละเลยหรือควรเอาใจใส่กับข้อมูลที่พบเห็นว่ามีปัญหา มีข้อผิดพลาด ควรตระหนักว่า ข้อมูลที่ลงไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง จะทำให้เกิดเป็นข้อมูลที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้แต่อย่างใด ผิดกับบรรณารักษ์ที่มีความละเอียด ถี่ถ้วนในการลงรายการ พยายามใส่ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการสืบค้น โดยเฉพาะเมื่อระบบห้องสมุดอัตโนมัติสามารถสืบค้นได้แบบ word search การใส่เขตข้อมูลที่เป็นสารบัญ จึงเป็นสิ่งที่ควรจะกระทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะรายการสารบัญของหนังสือที่ดี ๆ มากมาย โดยเฉพาะหนังสือประเภทการประชุมวิชาการ ต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น แต่ไม่ยอมดึงออกมาให้ผู้ใช้สืบค้นได้

ถ้ามีประการอื่น ๆ อีกจะมาเพิ่มเติมให้อีกนะคะ

Share

2 Responses  
Titima writes:
February 14th, 2008 at 22:03

เห็นด้วยกับปัญหาที่นำเสนอค่ะ สิ่งสำคัญคือมาตรฐานของผู้ปฏิบัติงานในทุกๆ กระบวนการ หากผู้ปฏิบัติงานมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการลงรายการและจัดทำเป็นคู่มือประกอบเมื่อตนหรือเพื่อร่วมงานสงสัย หรือไม่แน่ใจจะได้มีคัมภีร์อ้างถึง และเมื่อมีการบูรณาการข้อมูลเกิดขึ้นทุกอย่างก็จะดำเนินการได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นการดีที่จะมีการแชร์ข้อมูลและทรัพยากรกันต่อไปค่ะ

praditta writes:
February 15th, 2008 at 14:17

Perfectionist คำนี้เหมาะกับงานบรรณารักษ์มากในฐานะผู้จัดการความรู้ ดดยปกติเจ้าของข้อมูล สำนักพิมพ์มีหน้าที่ตรวจความถูกต้องในการเสนอเนื้อหาที่เชื่อถือได้ การใช้ภาษา และการอ้างอิง บรรณารักษ์รับผิดชอบขั้นที่ 2 ในการวิเคราะห์เนื้อหา จัดรายการบรรณานุกรมให้เป็นตัวแทนหนังสือหรือบทความ หรือ Digital object การลงรายการถูกต้อง และควมคุมเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวข้อง โดยใช้ศัพท์มาตรฐาน ใช้ชื่อหน่วยงานแบบมาตรฐาน จึงเป็นกุญแจสำคัญเพื่อให้ได้เรื่องต่างๆครบถ้วนตามที่ห้องสมุดหรือหน่วยงานจัดหาหรือมีไว้ในครอบครอง “สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง” คือคำกล่าวสำหรับปลอบใจยามทำงานพลาด การทำงานแข่งกับเวลาและต้องพิจารณาอ่านรายละเอียด อาจพิมพ์ผิด เชื่อว่าผู้ใช้ข้อมูลจะเข้าใจ และช่วยแจ้งเพื่อแก้ไข

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa