»
S
I
D
E
B
A
R
«
สวทช. – ซีเกท ร่วมจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับไทยรับ AEC
September 19th, 2012 by wanutwira 122 views

สวทช.และซีเกทจัด “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อปั้นดาวดวงใหม่แห่งวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ยกระดับความรู้เยาวชนไทยเพื่อก้าวสู่ AEC 2015 โดยจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปหลากหลายอาทิ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์ และ การรับมือภัยพิบัติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อสานต่อปณิธานที่จะส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเปิดโลกทัศน์ให้แก่เด็กไทย  เนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นอีกสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการนำประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 (AEC2015) ดังนั้น  ความพร้อมและทักษะที่สำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเปรียบเสมือนอาวุธสำคัญสำหรับการแข่งขันในเวทีโลก

กิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วยการทดลองด้านวิทยาศาสตร์  แนะนำเทคนิคเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อย่างไรให้ฉลาด  หนูน้อยนักประดิษฐ์ไฟฉายจากพลังงานแสงอาทิตย์  รวมถึงเวิร์คช็อปเพื่อช่วยให้เยาวชนสามารถรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติรูป แบบต่างๆ โดยเยาวชนจะได้เรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ของสวทช. พนักงาน   ซีเกทและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมค่ายในวันนี้เป็นอีกก้าวของ  ความร่วมมือระหว่างสวทช. กับบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยผ่านกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสามารถนำทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้หากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการฝึกฝนให้เด็กและเยาวชนทำงานร่วมกันเป็นทีมตลอดจนมีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา ต้องขอขอบพระคุณทางบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้กรุณาสนับสนุนงบประมาณและช่วยผลักดันทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยวผดุง ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จริง ๆ แล้ว ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา การที่น้อง ๆ เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้กิจกรรมใน “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จะช่วยส่งเสริมให้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากการเรียนในห้องเรียน เพราะเราจะเน้นให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การได้ลงมือปฏิบัติหรือทำการทดลองจริง รวมทั้งยังปลูกฝังให้น้อง ๆ  ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น  เพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนต่อไป

ผจก.โรงงานเทพารักษ์ บริษัทซีเกท กล่าวอีกว่า เทคโนโลยีในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และโซลูชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลชั้นนำของโลก ซีเกทมุ่งหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนไทย โดยซีเกทมีนโยบายในการสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทย ให้มีความสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนให้มีทัศนคติในเชิงบวกต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ต่อสังคมในการสร้างคุณภาพชีวิตให้เยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับทางภาครัฐ และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้เยาวชนได้มีโอกาสในการต่อยอดความรู้

รายการอ้างอิง : สวทช.-ซีเกท ร่วมจัดค่ายฯ ยกระดับเด็กไทยรับAEC. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/tech/292143. (วันที่ค้นข้อมูล 19 กันยายน 2555).

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa