»
S
I
D
E
B
A
R
«
ห้องสมุดศูนย์คุณธรรม
September 18th, 2012 by wanutwira 214 views

ในยุคที่เจริญรุ่งเรืองของข้อมูลข่าวสารนั้น ห้องสมุดถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่ผู้คน วันนี้จึงอยากจะแนะนำอีกห้องสมุดที่น่าสนใจสำหรับเสริมสร้างพฤติกรรมทางคุณธรรม  จริยธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย โดยผ่านสื่อสารสนเทศ และสื่อสาธารณะ นั่นคือ “โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม”

โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม เกิดขึ้นภายใต้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรนำทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  ในด้านการเสริมสร้างพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย ประสาน และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายขององค์กรด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่มีคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนการเสริมสร้างพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค์ของสังคมไทยผ่านสื่อสารสนเทศ และสื่อสาธารณะ ทั้งนี้ศูนย์คุณธรรมได้ผลิตสื่อที่ให้ความรู้เชิงคุณธรรม จริยธรรมต่างๆ

ศูนย์คุณธรรมได้นำประสบการณ์จากการลงพื้นที่ อีกทั้งเรียบเรียงงานวิจัย ถอดองค์ความรู้จากการอภิปราย บรรยาย สัมมนา และจากโครงการรณรงค์ด้านคุณธรรมความดี ผลิตออกมาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดีให้แพร่ขยายมากขึ้นในสังคมไทยมาโดยตลอด รวมทั้งได้จัดตั้งห้องสมุดเพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลด้านคุณธรรมความดี และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสื่อต่างๆ ศูนย์คุณธรรม ได้จัดทำห้องสมุดดิจิตอล และนำสื่อที่มีอยู่เผยแพร่ทาง เว็บไซด์ www.dl.moralcenter.or.th อีกด้วย จากการดำเนินการดังกล่าว สื่อองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดีที่ศูนย์คุณธรรมเป็นผู้ผลิต จึงแพร่หลายออกไปในวงกว้าง และได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น

ที่ผ่านมานั้น ศูนย์คุณธรรม ได้ดำเนินการได้จัดตั้งห้องสมุดและห้องสมุดดิจิตอลขึ้น  เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านคุณธรรมความดี  ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลตามความต้องการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง และได้ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม จัดตั้ง “มุมคุณธรรม” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมความดี ไว้บริการภายในห้องสมุดหน่วยงานเครือข่าย  เพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ศูนย์คุณธรรมเป็นผู้ผลิต ทำให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การให้บริการในการนำสื่อความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น หนังสือ เอกสารเผยแพร่ความรู้  ซีดี วีซีดี ฯลฯ เผยแพร่ออกไปสู่ห้องสมุดประเภทต่างๆ จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเผยแพร่ความรู้และพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมในสังคมไทยซึ่งโครงการดังกล่าวนั้น จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของห้องสมุด

 1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่รายงานการวิจัยด้านคุณธรรมความดี
 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้สื่อองค์ความรู้ที่หลากหลายทุก
  รูปแบบให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

ทรัพยากรของห้องสมุดที่ให้บริการ (สื่อองค์ความรู้ที่ศูนย์คุณธรรมเป็นผู้ผลิต)

 1. หนังสือถอดองค์ความรู้
 2. รายงานการวิจัยด้านคุณธรรมความดี
 3. สื่อมัลติมีเดีย ดีวีดี วีซีดี ซีดี
 4. วารสาร Moral Magazine
 5. เอกสารองค์ความรู้ที่เป็นรายงานการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายองค์กรภาคีที่ได้รับการสนับสนุนจาก
  ศูนย์คุณธรรม
 6. ฐานข้อมูลอนนไลน์

 สำหรับผู้ที่สนใจห้องสมุดศูนย์คุณธรรม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้จากเว็บไซต์หลัก http://www.moralcenter.or.th และเว็บไซต์ห้องสมุดได้จาก  http://dl.moralcenter.or.th/main.php?filename=index 

 

รายการอ้างอิง :

เกี่ยวกับห้องสมุด. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://dl.moralcenter.or.th/ewt_news.php?nid=1. (วันที่ค้นข้อมูล 17 กันยายน 2555).

เครือข่ายห้องสมุด. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.moralcenter.or.th/moralcorner. (วันที่ค้นข้อมูล 17 กันยายน 2555).

ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์. ศูนย์คุณธรรมเตรียมสร้างมุมหนังสือคุณธรรมสู่ท้องถิ่น. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/edu/291672. (วันที่ค้นข้อมูล 17 กันยายน 2555).

ประวัติ ความเป็นมา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.moralcenter.or.th/ewt_news.php?nid=656. (วันที่ค้นข้อมูล 17 กันยายน 2555).

 

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa