»
S
I
D
E
B
A
R
«
หนังสือบริจาค
September 11th, 2012 by ratana 125 views

ห้องสมุดจัดหาหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ เข้าห้องสมุดได้จากการจัดซื้อ การแลกเปลี่ยนการบริจาค ซึ่งแต่ละประเภทของการจัดหาต่างก็ต้องมีแนวทางในการดำเนินการ

หนังสือบริจาค เป็นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ต้องเสียงบประมาณในการจัดซื้อ การได้มาซึ่ง หนังสือบริจาค สามารถได้มาโดย

  1. มีผู้นำมาบริจาค ซึ่งอาจได้แก่ บุคลากรในหน่วยงาน ผู้บริหารของหน่วยงาน บุคคลอื่นๆ ซึ่งไม่มีความจำเป็นในการใช้หนังสือนั้นแล้ว คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อห้องสมุดในการให้บริการผู้อื่น หรือห้องสมุดแห่งอื่นๆ นำมาบริจาคให้ รวมถึงศิษย์เก่าผู้อุปถัมภ์
  2. ติดต่อขอบริจาค จากบุคคล หน่วยงานต่างๆ ที่ผลิตหรือเผยแพร่หนังสือนั้นโดยตรง โดยการรับข่าวสารการบริจาคการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ เช่น จดหมายข่าว วารสาร นิตยสาร เว็บไซต์  แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น

การพิจารณาคัดเลือกหนังสือที่รับบริจาค

หนังสือบริจาค อาจถูกมองว่าเป็นหนังสือที่ไม่มีความต้องการหรือความจำเป็นในการใช้งานแล้วจึงนำมามอบให้กับห้องสมุด ห้องสมุดควรมีแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกหนังสือดังกล่าว คือ

  1. เนื้อหา หนังสือที่ถูกนำมาบริจาคนั้น มีเนื้อหาตรงกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายการให้บริการของห้องสมุด ถ้าไม่ตรงควรปฏิเสธการรับบริจาค หรืออาจบริจาคต่อให้กับหน่วยงานอื่นที่สามารถใช้เนื้อหานั้นได้มากกว่าต่อไป
  2. สภาพทางกายภาพ หนังสือบางเล่มมีสภาพไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ฉีกขาด ราขึ้น จึงควรที่จะคัดเลือกหนังสือที่สะอาด ไม่อยู่ในสภาพที่หลุดลุ่ย แต่ถ้าเนื้อหามีความเหมาะสมอาจจะพิจารณาความสามารถในการนำมาซ่อมแซม/หรือ ความคุ้มทุนกับการนำใช้ต่อไป
  3.  ความสมดุลย์ของการคัดเลือก ถ้าได้รับบริจาคหนังสือในสภาพดี และเนื้อหาเป็นประโยชน์แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาเดียว ก็ไม่ควรรับมาทั้งหมด ควรพิจารณาให้พอเหมาะหรือสมดุลย์กับเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่
  4. การจำกัดพื้นที่จัดเก็บ เนื่องจากห้องสมุดส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องพื้นที่ใช้สอย จึงควรต้องมีวิจารณญาณในการคัดเลือกหนังสือ ห้องสมุดควรมีมีหนังสือดีและเหมาะสมกับห้องสมุด อย่าหลงใหลกับหนังสือใหม่ที่ได้รับแต่ไม่มีประโยชน์กับผู้ใช้ห้องสมุด
  5.  หนังสือฉบับซ้ำ ห้องสมุดควรพิจารณาว่า การมีจำนวนฉบับซ้ำเป็นจำนวนมากนั้นพอเหมาะกับจำนวนผู้ใช้หรือไม่ ถ้าเป็นห้องสมุดเล็กก็ไม่ควรมีฉบับซ้ำมากมายนัก อาจพิจารณาดูว่า เรื่องใดที่มีการใช้จนช้ำก็สามารถรับบริจาคได้

หนังสืออ้างอิง:

บัณฑารีย์ วีระพันธ์. “หนังสือบริจาค : ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายและการคัดเลือก” วารสารห้องสมุด 46,3 (ก.ค. – ก.ย. 45) : 14-24

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa