»
S
I
D
E
B
A
R
«
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
September 7th, 2012 by wanutwira 182 views

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

หลังจากมีข่าวเรื่องการเดินหน้าขยายศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนอีก 100 แห่งในปี 2556 โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เนื่องจากพบว่าศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้งยังได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ เพื่อยกระดับชุมชนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป หลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้จักว่า “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน” คือศูนย์เกี่ยวกับอะไร มีความเกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 อย่างไร และมีวัตถุประสงค์อย่างไร ตามรายละเอียดดังนี้

 

ศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน มีลักษณะไม่แตกต่างจากศูนย์เรียนรู้ลักษณะต่างๆ ของชุมชน ที่ได้มีการร่วมตัวกันจัดตั้งขึ้นมาเอง เช่น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เป็นต้น ซึ่งศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน นับว่าเป็นศูนย์น้องใหม่ที่ได้รับความสนใจทั่วโลก เพราะความเจริญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ครอบคลุมการสื่อสารไปทั่วทุกมุมโลก โดยใช้ ICT เพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ของประเทศ จึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ชุมชนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ต่อไป โดยสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ http://thaitelecentre.org

ดังนั้น ศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน จึงจะนำบทสรุปจากประสบการ์ที่ได้ศึกษา และบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนในรูปแบบต่างๆ มาเผยแพร่สู่ชุมชน เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน รวมไปถึงผู้ที่สนใจในการที่จะใช้เป็นฐานความคิดในการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการและเหตุผล
จากนโยบายหลักของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มุ่งพัฒนาประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยกระทรวงฯ ได้ทำการสร้างศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ในชุมชนต่างๆ หลากหลายรูปแบบ กระจายทั่วประเทศไทย กว่า 280 แห่ง และยังมุ่งสร้างแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน โดยการสร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน อำเภอละ 1 แห่งในระยะเริ่มต้น นอกจากการพัฒนาการแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนผ่านเครื่องมือ ICT แล้ว กระทรวงฯ ได้พยายามสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมผ่านเครื่องมือสื่อใหม่ หรือ ICT โดยอาศัยแนวคิดโลกไร้พรมแดน มุ่งเพื่อสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนสินค้า ภูมิปัญหา และสร้างความสามารถในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

การประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เข้ากับวิถีชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ ทั้งการจัดเก็บข้อมูลชุมชน การประชาสัมพันธ์ชุมชน สินค้า ภูมิปัญญาผ่าน WEB 2.0 เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการช่วยเหลือ เกื้อกูลผ่านอินเทอร์เน็ต และสร้างมูลค่าสินค้า บริการของชุมชนผ่านแนวคิด Social Networking นอกจากนี้ ยังได้เน้นการให้ข้อมูลชุมชนแก่ตลาดโลกผ่านเครื่องมือ Search Engine ที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก ด้วยการนำเสนอข้อมูลชุมชนผ่านสื่อต่าง ได้แก่ เว็บไซต์ชุมชน ภาพ วิดีโอ บทวิจารณ์ ฯลฯ เพื่อเป็นการเปิดตลาดแนวใหม่ให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการใช้ ICT เพื่อเป็นเครื่องมือของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ลักษณะศูนย์เรียนรู้ของชุมชนที่สามารถช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีดังนี้

  1. ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนนั้นควรสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ชุมชนได้ร่วมกันกำหนด และจัดวางไว้
  2. ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนนั้นต้องสามารถให้ความรู้ หรือให้บริการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การใช้วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ และกำลังแรงงานในท้องถิ่น
  3. ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนนั้นควรมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมความสามารถในด้านการบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกในกลุ่ม
  4. ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนนั้นต้องมีการบริหารจัดการในลักษณะที่ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน และเอื้อประโยชน์กับคนกลุ่มต่างๆ ตามระดับการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน และยุติธรรม
  5. ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนนั้นควรพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูล หรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของชุมชน เพื่อความเท่าทันกับกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน
  6. ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนนั้นไม่ควรมีการดำเนินงานที่ยุ่งยาก ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนสามารถกระจายความรับผิดชอบให้แก่กลุ่มต่างๆ และบุคคลอื่นๆ ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง
  7. ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนนั้นควรมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับชุมชน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีลักษณะเป็นองค์รวมของข้อมูลจำเป็นของชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ข้อมูลในส่วนที่ตนเองต้องการได้

 

รายการอ้างอิง :

ขยายศูนย์ไอซีทีชุมชนต่อยอดเปิดเสรีอาเซียน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/technology/150401. (วันที่ค้นข้อมูล 7 กันยายน 2555).
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://thaitelecentre.org. (วันที่ค้นข้อมูล 7 กันยายน 2555).

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa