»
S
I
D
E
B
A
R
«
ไม่ออกกำลังกายสาเหตุตายเท่าสูบบุหรี่
July 26th, 2012 by wanutwira 56 views

รายงานตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารแลนเซ็ต วารสารวิชาการของประเทศอังกฤษระบุว่าการไม่ออกกำลังกายอย่างเพียงพอเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตมีจำนวนมากพอๆ กับผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ทั่วโลกรายงานระบุว่า 1 ใน 3 ของจำนวนประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกไม่ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 5.3 ล้านคนต่อปี เท่ากับ 1 ใน 10 ของผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจ โรคเบาหวานและมะเร็งในลำไส้รวมกัน โดยในประเทศที่ประชากรมีรายได้สูงมักจะมีอัตราการออกกำลังกายที่น้อยลงตามไปด้วย เช่น ในประเทศอังกฤษมีประชากรในวัยผู้ใหญ่มากถึง 2 ใน 3 ที่ไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ ผู้วิจัยระบุอีกว่าในขณะนี้ปัญหานี้นับเป็นปัญหาหนัก และควรยกระดับปัญหาให้อยู่ในระดับเดียวกับโรคระบาด โดยเน้นว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทัศนคติให้กับสังคม และจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้สังคมรับรู้ถึงอันตรายจากการไม่ออกกำลังกายให้มากขึ้น และเน้นว่ารัฐบาลควรทำให้การเข้าถึงการออกกำลังกายของประชาชนสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าคนวัยผู้ใหญ่ควรออกกำลังกาย เช่น การ เดินเร็ว ปั่นจักรยาน หรือทำสวนอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์

รายการอ้างอิง :  

Kittipanan. (2555).  ไม่ออกกำลังกายสาเหตุตายเท่าสูบบุหรี่.  24 กรกฎาคม 2555, จาก http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/healthtips/29498

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa