»
S
I
D
E
B
A
R
«
Learning pyramid กับ โครงการเยาวชนก่อการดีด้านไอซีที
February 1st, 2008 by titima 3,722 views


คุณคิดว่าการเรียนรู้ด้วยวิธีใดจะทำให้เราสามารถเก็บ และบันทึกในความทรงจำของเราได้มากที่สุด อ่านเอง เห็นตัวอย่าง ทดลองทำหรือสอนเอง???

ยุคเวิล์ดไวล์เว็บ ยุคที่คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม แม้แต่เด็กนักเรียนก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้รู้จักและใช้งานเป็น แต่ก็พบว่ามีเด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่ใช้คอมพิวเตอร์และเข้าไปท่องโลกอินเตอร์เน็ตในทางที่มิถูกมิควร เช่น เล่มเกมที่มีความรุนแรง เว็บไซต์ลามกอนาจาร เป็นต้น แทนการใช้เพื่อเป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้

โครงการเยาวชนก่อการดีด้านไอซีที (ตั้งชื่อได้โดนใจมาก) เป็นโครงการที่น่าชื่นชมและให้การสนับสนุน ตลอดจนเป็นโครงการตัวอย่างของการนำเยาวชนที่มีความรู้และความสามารถด้าน ICT มารวมตัวกันจัดฝึกอบรมวิธีใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความน่าสนใจ คือ นำเยาวชนที่มีความรู้และความสามารถด้าน ICT มาใช้ให้เกิดประโยชน์และถูกทาง แต่ที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษ คือ รูปแบบการเรียนรู้ในโครงการ คือ Learning pyramid คือ การให้เด็กที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งเป็นเด็กที่มีความสามารถด้าน ICT มาเป็นพี่เลี้ยงสอนคนอื่นๆ สอดรับกับ Learning pyramid  ซึ่งผู้เรียนจะเรียนรู้ได้มากที่สุดคือการสอนให้ผู้อื่น แล้ววิธีการเรียนรู้แบบอิ่นๆ เป็นอย่างไรบ้าง…

Learning pyramid  ปิรามิดแห่งการเรียนรู้ แสดงให้เห็นถึงค่าร้อยละจากการจัดกิจกรรมที่ต่างกันแต่ละอย่าง จะทำให้เก็บในความทรงจำต่างกัน 

Learning pyramid

- การเรียนในห้องเรียน (Lecture)  นั่งฟังบรรยาย จะจำได้เพียง  5%
- การอ่านเอง (Reading)  จะจำได้เพิ่มขึ้นเป็น  10%
- การฟังและได้เห็น (Audiovisual) เช่นดูโทรทัศน์  ฟังวิทยุ จำได้ 20%  
- การได้เห็นตัวอย่าง  (Demonstration)   จะช่วยให้จำได้  30%
- การได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน (Discussion)  เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่ม  จะช่วยให้จำได้ถึง  50%
- การได้ทดลองปฏิบัติเอง  (Practice doing)  จะจำได้ถึง  75%
- และการได้สอนผู้อื่น (Teaching) เช่น การติว หรือการสอน  จะช่วยให้จำได้ถึง  90%

จากตัวอย่างของโครงการเยาวชนก่อการดีด้านไอซีที เป็นการฝึกฝนให้เกิดการใช้ความรู้ความสามารถของเด็กให้เกิดประโยชน์ เป็นผู้เกื้อกูลสังคม เพื่อชุมชนการเรียนรู้

Share

One Response  
Faci' writes:
February 3rd, 2008 at 08:20

คุณฐิติมาครับ เรื่องนี้โครงการเยาวชนผู้ก่อการดีด้านไอซีทีคงเอาไปใช้ได้ดีเลย โดยเฉพาะในสองหัวข้อสุดท้านซึ่งเป็นฐานรากของปิรามิดคือ Learning by Doing และ Show and Share อันเป็นหลักการสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาและเป็นฐานรากที่สำคัญของ Learning Organization เช่นกัน

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa