»
S
I
D
E
B
A
R
«
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM : Business Continuity Management)สำหรับห้องสมุด
July 11th, 2012 by waree 218 views

หัวข้อการบรรยาย การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM : Business Continuity Management) สำหรับห้องสมุด โดย ดร.บรรจง หะรังษี บริษัท ที-เน็ต จำกัด

ดร.บรรจง ได้ยกตัวอย่างกิจกรรมห้องสมุดที่สำคัญ คือ บริการยืม คืน ซึ่งมีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น   ไฟฟ้าดับ  พนักงานที่ทำหน้าที่บริการหยุดงาน ภัยพิบัติต่างๆ  ฯลฯ การเตรียมการที่สำคัญ คือ การสำรองพื้นที่ การสำรองระบบห้องสมุด ซึ่งจะเป็นการลงทุนที่สูง ต้องการให้ที่ประชุมนี้มีการทำ workshop  ระดมสมองเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ Business Strategy ร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นก่อน ได้จัดทำทางเลือก ไว้ให้ 4 ทางเลือก คือ

  1. สถานที่ – ต้องจัดเตรียมสถานที่แห่งที่ 2 เพื่อให้บริการได้ต่อเนื่อง หากสถานที่เดิมไม่สามารถจัดบริการได้
  2. บุคลากร – เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ความเข้าใจแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน
  3. ระบบงานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง – จัดเตรียมทำระบบสำรอง มีรายชื่อผู้จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  4. ข้อมูล – การสแกนข้อมูลความถี่ในการจัดทำ

การจัดทำ BCP จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาที่สามารถกลับมาให้บริการได้ก่อน (Recovery Time Objective, RTO) และต้องประเมินว่าจะมีผลเสียหายในด้านต่างๆอย่างไร เช่น ด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการเงิน ด้านการดำเนินการทางธุรกิจ และด้านกฎหมาย

  • เหตุการณ์ที่จะทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ
  • ระดับที่ 1  การหยุดชะงักระยะสั้นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย ไฟฟ้าดับระยะเวลาหนึ่ง  ไม่จำเป็นต้องใช้แผน BCP
  • ระดับที่ 2 เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น ต้องมีการจัดทำแผน BCP
  • ระดับที่ 3 เป็นความรุนแรงสูงสุด (ไฟไหม้)


BCM เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ องค์รวม (Holistic) ประกอบด้วยหลายกระบวนงาน ขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการวางกลยุทธ์ BCM Strategy  โครงสร้างคณะทำงาน ประกอบด้วย
-BCM Committee – ผู้บริหารระดับสูง ให้นโยบายหลัก
-BCM Incidence Management Team  – ทีมบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก
-BCM Opearation Team – ทีมเจ้าของ ผู้รับผิดชอบงาน (ห้องสมุด)

สรุปเสนอแผนบริหารจัดการให้ห้องสมุด
ดังนี้
- ให้จัดการห้องสมุดแบบแยกกันหรือ รวมกัน
- ให้จัดทำระบบ Virtual Library  (จัดทำหนังสือให้อยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
- ให้จัดทำระบบ Cloud ที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลงทุนร่วมกัน ใช้ระบบเดียวกัน ที่ตั้งเดียวกัน
- ให้จัดทำระบบ Cloud แบบ Union Catalog

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa