»
S
I
D
E
B
A
R
«
การประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 (ตอนที่ 2)
July 5th, 2012 by Valaiporn Changkid 54 views

การบรรยายพิเศษเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดย ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ภัยพิบัติล่าสุดของโลก คือ แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ประเทศอินโดนีเซีย พายุฤดูร้อนที่สหรัฐอเมริกา เฉพาะในปี 2554 เหตุการณ์ภัยพิบัติทั่วโลกมีมากกว่า 11 ครั้ง ทุกภูมิภาคของโลก มีการสรุปว่าจะมีความถี่ในการเกิดมากขึ้น (พายุไซโคลน พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว อุทกภัย สึนามิ) หากจัดลำดับตามความเสียหายเป็นมูลค่าสูงสุด คือ เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่่นในปี 2554  35 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

สำหรับประเทศไทยได้มีการบันทึกตั้งแต่ปี 2505 จากเหตุการณ์มหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกเรื่อยมาจนถึงมหาอุทกภัยในปี 2554

การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เป็นกระบวนการอย่างที่เป็นระบบใช้แนวทางในการบริหารจัดการ ทักษะทางวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ใช่กลไกหลัก แต่เป็นส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพให้กลไกการจัดการภัยพิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิทยาศาสตร์มีบทบาทช่วยได้ทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการภัยพิบัติ ตัวอย่างเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม การทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การวางผังสิ่งปลูกสร้าง การติดเซ็นเซอร์ระบบก๊าซในอาคาร เทคโนโลยี smart building social network (ส่งข่าวแจ้งเตือน)

ตัวอย่างในต่างประเทศเช่น ประเทศไต้หวัน มีการตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อลดภัยพิบัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ทำแผนงาน ประสานงานกับ 12 กระทรวง มีผลงาน เช่น

 • การปรับปรุงความถูกต้องการพยากรณ์
 • การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับพื้นที่อันตราย
 • ฯลฯ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยจากผลงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ เช่น

 • แผนที่น้ำท่วม โดย AIT
 • ระบบประเมินความเสี่ยงต่อน้ำท่วม (ออนไลน์) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. (ติดตั้งที่สถานีต่างๆ 200 แห่งที่จังหวัดเชียงใหม่)
 • ถุงทราย n-Sack และมุ้งนาโน โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.
 • สาร nCA เพื่อช่วยให้น้ำใส น้ำมีออกซิเจนสูง โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
 • พันธุ์ข้าวขาวมะลิทนน้ำท่วม โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.
 • กางเกงแก้ว โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. มีคุณลักษณะเด่นคือ คงทน เบา และป้องกันเชื้อโรค
 • ไม้ตรวจไฟฟ้ารั่ว โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
 • ฯลฯ

ในปัจจุบันหัวข้อการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management) ในประเทศเริ่มให้ความสำคัญและมีการให้ทุนวิจัยในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa