»
S
I
D
E
B
A
R
«
บทบาทของ วท. และนวัตกรรม กับ ASEAN AEC 2015
July 3rd, 2012 by pornpan 300 views

สรุปการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 จัดโดย ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร สวทช. 
วิทยากร :
คุณอรุณี พูลแก้ว กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานหอการค้าไทยและรองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

ASEAN  AEC 2015
AEC หรือ Asean Economics Community หมายถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน รูปแบบคล้ายกลุ่มยูโรโซน

4 เป้าหมาย ภายใต้ AEC Blueprint เพื่อประสานกลายเป็นหนึ่งเดียว คือ อาเซียน ได้แก่
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
2. การสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน
3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

อาเซียนเริ่มในปี 2510 ราว 45 ปีมาแล้ว และในปี 2558 (2015)  อาเซียนจะกลายเป็นตลาดร่วมอย่างสมบูรณ์ในหลายด้าน คือ
1. สินค้า -  ภาษีนำเข้าเป็นศูนย์
2. บริการ – ทำธุรกิจบริการได้อย่างเสรี
3. การลงทุน - การลงทุนทำได้อย่างเสรี
4. แรงงานฝีมือ – การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ใน 7 สาขาอาชีพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปัตยกรรม นักสำรวจ บัญชี และ วิศวกรรม ตามข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน
5. เงินทุน – การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรียิ่งขึ้น
6. ความร่วมมือ ความมั่นคง – ด้านอาหาร เกษตร ป่าไม้ หรือ น้ำ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และอาหาร

โอกาสและความท้าทายจาก  AEC จะทำให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น เพราะทุกอย่างมีการเคลื่อนย้ายไปมา ซึ่งแน่นอนต้องมีเรื่องนวัตกรรม (Innovation) ด้วย

บทบาทของ วท. และนวัตกรรมไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีทฤษฎีหนึ่งเดียว คือ 1 standard 1 law 1 world

สำหรับ สวทช. ที่มีบทบาทหน้าที่ในการวิจัย การบริการทดสอบ จะมีการออกมาตรฐานในเรื่องอะไรได้บ้าง และงานวิจัยจะทำให้เอกชนเข้มแข็งได้อย่างไร เพื่อช่วยบริษัทต่างชาติได้ด้วย ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ด้วยการเจริญเติบโตของภูมิภาคของเอเชียที่กำลังขึ้น เราจะทำงานกันอย่างไรในภูมิภาคนี้ให้ครบวงจร คือ วิจัย จัดการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa