»
S
I
D
E
B
A
R
«
IQ สูงเพราะนมแม่และยีน FADS2
June 29th, 2012 by wanutwira 118 views

จากรายงานการวิจัยล่าสุด เด็กที่ IQ สูงอาจไม่ใช่ กรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่อาจมาจาก “การดื่มนมแม่ และยีน FADS2″ แก้ข้อถกเถียงที่ว่าความฉลาดของคนเรามาจากกรรมพันธุ์ภายในหรือสิ่งแวดล้อม ที่มีมานานกว่าร้อยปี


จากรายงาน กรดไขมันในน้ำนมของแม่นั้นอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางสมอง อาศัยข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มสปริงบอร์ดจาก King’s College London Institute of Psychiatry เพื่อวิเคราะห์ว่าปฏิกิริยาของทารกกับน้ำนมมารดา และผลกระทบต่อความฉลาด

งานวิจัยได้ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Science USA ว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถเพิ่มระดับ IQ ของทารกได้หากทารกนั้นมียีนที่เรียกว่า FADS2 (fatty acid desaturase 2) ซึ่งกระทบต่อการผลิตกรดไขมัน

จากการวิจัยชิ้นนี้ ทำให้ทีมวิจัยจาก King’s College ได้รู้จักกับตัว marker และค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างยีน FADS2 และ IQ

ตัว marker ทางพันธุกรรมที่ว่านี้อยู่ภายในยีน FADS2 การวิจัยใช้ตัวอย่างจากทารกใน ประเทศนิว ซีแลนด์ ที่ดื่มนมแม่เป็นหลักจำนวน 1,000 คน ในช่วงปี 1970 และกว่า 2,000 คนในสหราชอาณาจักร ช่วงปี 1990 พบว่า 90% ของกลุ่มตัวอย่างมียีน FADS2 อย่างน้อย 1 ชุด และ 50% มียีน FADS2 จำนวน 2 ชุด

นักวิจัยพบว่า ทารกที่ถูกเลี้ยงด้วยนมแม่ และมียีน FADS2 ตั้งแต่หนึ่งชุดขึ้นไป มีระดับ IQ โดยเฉลี่ย 6-7 สูงกว่าทารกที่ถูกเลี้ยงด้วยนมผงแม้จะมีลักษณะทางพันธุกรรมใกล้เคียงกัน (similar genetics) แต่สำหรับทารก (10%) ที่ไม่มียีน FADS2 นั้นการดื่มนมแม่ไม่มีผลต่อการเพิ่มระดับ IQ แต่อย่างใด และพบว่าตัวแปรอื่นๆ เช่น น้ำหนักแรกเกิด ระดับชั้นทางสังคมและระดับ IQ ของแม่ก็ไม่มีผลกระทบเช่นกัน

สำหรับกลไกที่แท้จริงที่ว่า ยีน FADS2 และเอนไซม์ที่ได้จากมันส่งผลต่อการเพิ่ม IQ อย่างไรนั้น นักวิจัยยังอธิบายไม่ได้ แต่นาย Terrie Moffitt ผู้ร่วมทำการวิจัยกล่าวว่า อาจจะเป็นไปได้ที่ตัวแปรทางพันธุกรรม (gene variants) อาจจะส่งผลกระทบต่อการแปรสภาพของสารอาหารต่อสายโซ่ของกรดไขมันอิ่มตัว (long-chain polyunsaturated fatty acids) ซึ่งรวมกันอยู่ที่สมองในช่วงแรกเกิดของทารก หรือไม่อย่างนั้นการเกิดขึ้นของสายโซ่ของกรดไขมันอิ่มตัวก็อาจจะส่งผลกระทบต่อยีนเองก็เป็นได้ โดยอาจจะไปปิดหรือเปิดสวิตซ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเส้นทางการลำเลียงสารอาหารที่กรดไขมันตัวนั้นใช้

นักวิจัยยังได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ในช่วงที่มีการศึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นที่นิยม บริษัทผู้ผลิตนมผงจำนวนมากก็ได้หันมาเพิ่มสารอาหารที่เป็นกรดไขมันเข้าไปในผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มการพัฒนา IQ ของทารก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก :

http://www.vcharkarn.com/vcafe/128464

http://www.sciam.com/article.cfm?id=got-smarts-mothers-milk-m&page=2

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa