»
S
I
D
E
B
A
R
«
รัฐบาลโอบามาประกาศลงทุนงบประมาณ 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ริเริ่มแผนการวิจับ Big Data
June 29th, 2012 by ratana 94 views

เพื่อสร้างจำนวนข้อมูลดิจิทัล (digital data) ให้เพิ่มขั้นได้อย่างรวดเร็ว รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศแผนงานยุทธศาสตร์ Big Data Research and Development Initiative เพื่อปรับปรุงความสามารถในการสกัดความรู้และข้อมูลเชิงลึกจากฐานข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่และซับซ้อน แผนงานยุทธศาสตร์นี้มุ่งที่จะแก้ปัญหาข้อท้าทายที่รุนแรงที่สุดของประเทศสหรัฐฯ

OSTP ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลกลาง Department of Defense ได้สร้างแผน DoD (Data to Decisions) เพื่อควบคุมและใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลในแนวทางใหม่ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการรับรู้ในการสร้างระบบที่สามารถควบคุมและตัดสินใจด้วยตนเอง ปรับปรุงความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการต่อต้านสงครามการวิเคราะห์และการปฏิบัติการเพิ่มขึ้น ดังนั้น DoD จึงพยายามสร้างความสามารถในการวิเคราะห์ให้เพิ่มขึ้นจำนวน 100 เท่า เพื่อให้สามารถกลั้นกรองข้อมูลจาก text ทุกภาษา และDoD ยังกระตุ้นให้มีการพัฒนานวัตกรรมด้าน Big Data

นอกจากนี้ The Defense Advanced research Project Agncy (DARPA) ยังทำแผนระยะเวลาสี่ปีเพื่อพัฒนาเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งที่เป็นแบบกึ่งโครงสร้าง และไม่เป็นโครงสร้าง แผนงานนี้ยังสนับสนุนสร้าง open source software toolkit เพื่อพัฒนาซอฟแวร์สำหรับผู้ใช้ในการจัดเรียงจำนวนข้อมูลในภารกิจด้านความมั่นตง และ National Institute of Health (NIH) จัดทำโครงการชื่อ 1000 Genomes Project Data Available on Cloud พัฒนากลุ่มข้อมูลด้านความแตกต่าง พันธุกรรมมนุษย์ปัจจุบันมีการใช้งานผ่าน Amazon Web Service (AWS) cloud เป็นกลุ่มตัวอย่างสำคัญของ Big Data ด้าน Department of Energy (DoE) จัดทำแผนงาน Scientific Discovery Trough Advanced Computing เพื่อดึงผู้เชี่ยวชาญจากห้องปฏิบัติการจำนวนหกแห้งและจากมหาวิทยาลัยเจ็ดแห่งมาช่วยในการพัฒนาเครื่องมือใหม่เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์สามารถจัดการและเห็นภาพข้อมูลใน supercomputer ซึ่งปรับปรุงหรบวนการให้ง่ายต่อการนำไปสู่การค้นพบต่างๆ และ US geological Survey (USGS) จัดทำโครงการชื่อ Big Data for Earth System Science และประกาศให้ทุรสนับสนุนเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผ่านหน่วยงานชื่อ John Wesley Powell Center จะกระตุ้นให้คิดเชิงนวัตกรรมในเชิง Earth System Science (วิทยาศาสตร์ว่าด้วยระบบของโลก) โดยการจัดเตรียมสถานที่และเวลาให้นักวิทยาศาสตร์ทำการวิเคราะห์เชิงลึกสร้างความสามารถด้นคอมพวิเตอร์รดับสูงสุด และจัดหาเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือจัดการกับชุดของข้อมูลจำนวมหาศาลโครงการนี้จะปรับปรุงความเข้าใจในประเด็นด้าน สปีชี่ที่ตอบสนองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ อัตราก่อนการเกิดแผ่นดินไหว และดัชนีระบบนิเวศน์ในยุคต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/1132—-62555

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa