»
S
I
D
E
B
A
R
«
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดโรงเรือน อุปกรณ์ต่างๆ (Bio Clean, Clean-up201, Power Clean)
April 14th, 2012 by supaporn 131 views

พัฒนาโดย: บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด ในเครือเบทาโกร

เป็น เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม (Bio Technology) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพชนิดหนึ่งที่ผลิตจากกระบวนการหมัก โดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพประสิทธิภาพสูง เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มหมักสังเคราะห์ เป็นยาฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดโรงเรือน อุปกรณ์ หรือฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบริเวณพื้น ฝาผนัง โดยใช้ไบโอคลีนผสมกับน้ำ แล้วฉีดพ่น หรือล้างพื้น ฝาผนัง ทิ้งไว้ 10 นาทีจากนั้นจึงล้างออก

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดโรงเรือน

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa