»
S
I
D
E
B
A
R
«
การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการติดตามพื้นที่น้ำท่วม
April 14th, 2012 by supaporn 52 views

พัฒนาโดย: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สสนก.)

การใช้ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT-1 ในการประเมินสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อเป็นเครื่องมือในการประมาณการพื้นที่ที่ เสียหายจากน้ำท่วม โดยจำแนกพื้นที่น้ำท่วมตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ไร่) แบ่งเป็นพื้นที่ นาข้าว พืชไร่ พืชสวนและไม้ยืนต้น เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ ยางพารา อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th/

ภาพแสดงตัวอย่างการผลักดันน้ำบริเวณคลองลัดโพธิ์

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa