»
S
I
D
E
B
A
R
«
บ้านลอยน้ำ
April 13th, 2012 by supaporn 295 views

พัฒนาโดย: สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ร่วมกับบริษัทเมเจอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.

เป็นบ้านชั้นเดียวที่สามารถลอยน้ำได้เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมรอบบริเวณบ้าน โดยใช้ทุ่นด้านล่างของตัวบ้านที่สามารถยกให้บ้านลอยขึ้นมาบนน้ำได้ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้แผง Solar Cell ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบแสงสว่างและประกอบอาหารได้ (บริษัทฯ มีความร่วมมือกับเนคเทคสวทช.นำเทคโนโลยีหลอดสุญญากาศใช้ในการเก็บไฟจากแผงโซล่าเซลส์เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าใช้กับหลอดไฟ/ปลั๊กไฟภายในบ้าน)

บ้านลอยน้ำ

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa