»
S
I
D
E
B
A
R
«
มุมมองจากห้องสมุดที่ได้รับผลกระทบมหาอุทกภัย
April 5th, 2012 by rungsima 50 views

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. (NAC 2012) หัวข้อหลัก ” รู้ สู้ พิบัติภัย  ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” ช่วงวันที่ 26-28 มีนาคม 2555 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี
สรุปหัวข้อการสัมมนาย่อย เรื่อง มุมมองจากห้องสมุดที่ได้รับผลกระทบ ในวันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 10.30 – 12.00 น.
โดย คุณเพชรา สังขะวร ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน (ติดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้ประสบมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ผู้บริหารได้ใช้หลักการบริหารจัดการเมื่อหลังน้ำลด 4  M คือ Man, Materials, Money, Management   ดังสรุปต่อไปนี้
บุคคลากร – สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทำงาน จัดพื้นที่ทำงานที่ใหม่  โดยเฉพาะงานบริการ
ทรัพยากร -  ด้วยมีจำนวนหนังสือมากถึง 2 แสนเล่ม ได้ทำการขนย้ายไปยังอาคารที่แข็งแรงรับน้ำหนักได้ เนื่องจากตึกเดิมมีปัญหาเรื่องอาคารร้าว และ ทรุดตัว  ห้องสุดจะมีจำนวนหนังสือชุดใหม่เข้ามาราวเดือนละ 600 เล่ม
งบประมาณ – ของบประมาณรัฐบาล เพื่อทำการซ่อมแซมพื้นอาคารเดิม  โดยให้ผ่านการอนุมัติจากกรมโยธาธิการ
การบริหารจัดการ -   การจัดการเบื้องต้นคือ จัดพื้นที่ในการบริการใหม่  การจัดการระยะยาวคือ จัดทำแผนกลยุทธ์เป็นโครงการปรับปรุงห้องสมุดให้เข้าสู่ Digital Research Library โดยร่วมมือ กับหน่วยงานพันธมิตร และได้เปิดตัวแนะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วช. เมื่อเดือน ตุลาคมที่ผ่านมา

มีการกำหนดแผนงานแปลงสื่อสิ่งพิมพ์อันเป็นลิขสิทธ์ของ วช. ให้เป็นสื่อดิจิทัล คาดว่าจะเห็นผลในปลายปี 2555 นี้
มีการจัดประชาสัมพันธ์เชิงรุก แนะนำห้องสมุดให้แก่สาธารรชนวงกว้างบนบริการ Youtube

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa