»
S
I
D
E
B
A
R
«
นิคมอุตสาหกรรมกับการรับมือน้ำท่วมใหญ่
April 2nd, 2012 by pornpan 86 views

จากการเสวนาในหัวข้อ นิคมอุตสาหกรรมกับการรับมือน้ำท่วมใหญ่ ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2555 หรือ (NSTDA Annual Conference 2012 : NAC 2012) ภายใต้หัวข้อ รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Knowledge: Key to Effective Disaster Response) วันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 13.50-15.30 น. ณ ห้องประชุม CO-113 อาคารสำนักงานกลาง

จากเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 ที่ผ่านมา ส่งผลให้นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลายแห่งได้รับผลกระทบ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนต่าง ๆ ในประเทศไทย การเสวนาเป็นการเล่าถึงความพยายามในการป้องกันน้ำท่วม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่ออยู่ในภาวะที่ประสบอุทกภัย รวมไปถึงการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมหลังน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอมุมมองและแนวทางการบริหารจัดการรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหม่ รวมไปถึงความต้องการที่อยากได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต

ผู้ร่วมเสวนาคือ คุณดนุพล สยามวาลา กรรมการผู้จัดการ บริษัทไอซ์ โซลูชั่น จำกัด ประสบการณ์จริงจากที่ตั้งบริษัทภายในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และนวนคร คุณราเมศวร์ ศิลปพรหม กรรมการผู้จัดการ บริษัทซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด ประสบการณ์จริงจากที่ตั้งบริษัทที่เมืองเอก และ คุณอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา ผู้ช่วยผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการเสวนาโดยคุณสุภาวดี เวศยพิรุฬห์ ผู้อำนวยการสถานี Smart Life

จากที่  World Bank สรุปว่าประเทศไทยเป็นลำดับที่ 4 ที่ประสบปัญหาภัยภิบัติของโลกในปี 2554 พื้นที่เสียหายเป็นจำนวนมาก รวมพื้นที่นาไร่ และนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมพบว่ามีจำนวน 7 แห่ง ที่ประสบภัยพิบัติ ไล่เรียงจากนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ที่น้้ำท่วม วันที่ 3-4 ตุลาคม นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ วันที่ 6-7 ตุลาคม จนมาถึงที่สุดท้าย คือ นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี วันที่ 20 ตุลาคม

 บทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ในมุมมองของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุน จัดการกับระบบป้องกันน้ำท่วมให้ได้ รูปแบบทางเลือกเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรม คือ เสริมคันดินให้แข็งแรง จากเดิมที่ป้องกันน้ำนอง ปัจจุบันป้องกันน้ำหลาก คันดินที่มีคอนกรีตด้านบน กำแพงคอนกรีต ปักลงไปในดิน และกำแพงล้อม (Flood wall) และบทเรียนที่ได้รับเพิ่มเติม คือ
- Early warning ระบบการเตือนภัย
- Crisis management การจัดการเหตุการณ์ภาวะวิกฤต
- Business Continuity plan แผนการดำเนินการทางธุรกิจ
- Information system ระบบสารสนเทศที่เชื่อถือได้และแม่นยำ
- Responsibility & authorization ความรับผิดชอบและการสั่งการ
- Obstruction of water ways เส้นทางน้ำที่กีดขวาง

ในส่วนของบริษัทไอซ์ โซลูชั่น แบ่งบทเรียนที่ได้รับออกเป็น 3 ประเด็น คือ
- บทเรียนต่อโลก อย่าพึ่งประเทศไทยมากเกินไป เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
- บทเรียนต่อประเทศไทย การเลือกผู้นำบริหารประเทศ ที่เลือกจากการเมือง ไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้
- บทเรียนจากประชาชน ต้องรู้จักช่วยเหลือตนเอง

ในส่วนของบริษัทซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด ธุรกิจนี้อยู่ที่สมองและคน ไม่ใช่กายภาพ (Physical) ความเสียหายจึงเล็กน้อย
ในด้านเทคโนโลยีในการต่อสู้กับภัยธรรมชาติ ต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในส่วนของการนิคมอุตสาหกรรมก็มีระบบสำรอง หรือ DR Site วางแผนให้ถูกต้องและสมดุลกับความคาดหวัง

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa