»
S
I
D
E
B
A
R
«
การเตรียมความพร้อมรับมือกับ Emerging Technology
March 27th, 2012 by rungsima 179 views

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. (NAC 2012) หัวข้อหลัก ” รู้ สู้ พิบัติภัย  ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” ช่วงวันที่ 26-28 มีนาคม 2555 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี  สรุปหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือกับ Emerging Technology (Nanosafety Roadmap) ในวันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น. จัดโดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม (สวทน.)
ปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าในเรื่อง ผลิตภัณฑ์นาโนอย่างมาก  ในทุกๆประเภท ตัวอย่างเช่น สีนาโน เสื้อนาโน  เครื่องสำอางนาโน ไม้แร็กเก็ตเทนนิส ฯลฯ  มีมูลค่าสูงถึง พันล้านเหรียญสหรัฐ และผลิตภัณฑ์นาโนเหล่านี้มีความใกล้ชิดกับ
สุขภาพของมนุษย์ สภาวะสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างยิ่ง  ประเทศไทยเห็นความสำคัญของเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัยในเรื่องนี้ จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำแผน นโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ  แผนที่นำทาง Roadmap ทำการระดมสมองผู้ที่เกี่ยวข้องในวันนี้ โดยใช้คู่มือนำทางของ UNITAR เป็นหลัก


ในส่วนการเสวนาวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่านคือ ดร.สุพิณ แสงสุข สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณเชวง จาว สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ศูนย์นาโนเทคโนโลยี โดยผู้ดำเนินรายการ คือ ดร.อังคาร วงษ์ดีไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวข้อ เสวนาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโน จากอดีต ถึงปัจจุบัน ไทยมีการพัฒนาเทคโนโลยีนาโนนี้ราว 7-8 ปีแล้ว อาจแบ่งการวิจัยพัฒนา ได้ ใน 3 หัวข้อหลัก คือ
Encapsulation -  การห่อหุ้ม การเก็บไว้ในถุง ให้ออกฤทธ์ ตัวอย่างเช่น ปุ๋ย สิ่งทอ เครื่องสำอาง
Coating – การเคลือบผิว ผสม  ตัวอย่างพลาสติก สีทาบ้าน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
Nano Fabrication – การสร้างโครงสร้างขนาดเล็กมาก ตัวอย่าง เซนเซอร์ โซล่าเซลล์ อิเล็กทรอนิกส์
โดยผลิตภัณฑ์นาโนเหล่านี้ มี คุณลักษณะการทำงานที่ดีขึ้น ขนาดเล็กลง เป็นการผสมผสานหลักการวิชาการต่างๆ ทั้งชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เข้าด้วยกัน สามารถต่อยอดได้มากมาย
มุมมองจากภาคอุตสาหกรรม ต้องการให้ภาครัฐสร้างความรู้เทคโนโลยีนี้ให้เข็มแข็ง ซึ่งช่วยให้มีอนาคตที่ดีทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชาติ

หัวข้อเสวนา การคาดการณ์อนาคตของงานวิจัย ของนาโนเทคโนโลยี จะเป็นอย่างไร
ประเทศไทยมีพื้นฐานทางเกษตรกรรม  น่าจะประยุกต์ในส่วนนี้ โดยอาจเป็นเรื่องการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ได้ยืนยาวขึ้น เช่นพลาสติกห่อหุ้มพืชผล รวมถึงประยุกต์ทางการแพทย์  เช่นตรวจจับเซลล์มะเร็ง สารพิษให้เร็วขึ้น รักษาเซลล์มะเร็งให้ตรงเป้าหมายที่สุด การรักษาโรคเฉพาะบุคคล

หัวข้อเสวนา เรื่องการวิจัยพัฒนาด้านนาโน ควรมีมาตรฐาน ความปลอดภัย และจริยธรรม ควรเป็นอย่างไร
ผลิตภัณฑ์นาโนต่างๆ มีผลเรื่องความปลอดภัยต่อผู้ใช้ เช่นเครื่องสำอางที่มีอนุภาคนาโน สัมผัสกับผิวโดยตรง ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องทันสมัยมากเทียบเท่าต่างประเทศ  ภาคอุตสาหกรรมขอให้เร่งรัดเรื่องการตั้งกฏ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ โดยเร็ว เช่น ตวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าป็นนาโนหรือไม่ พิสูจน์ให้ได้
ส่วนเรื่องมาตรฐานในเรื่องนี้ แบ่งได้เป็น 4 ด้านคือ
Terminology – คำศัพท์ต่างๆ ต้องมีนิยามศัพท์ตรงกัน ใช้ได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
Measurement & Characterization  – การตรวจวัด การพิสูจน์ การวิเคราะห์ ของห้องปฏิบัติการต่างๆ
Safety -  ความปลอดภัย แก่ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป นักวิจัย คนงาน สิ่งแวดล้อม
Material Specification – ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด ปริมาณ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ NanoSilver มีฤทธ์เป็นโลหะหนัก มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ต้องมีกรอบการควบคุม

หัวข้อเสวนา เรื่องการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ นาโนเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์นาโน มีทั้งประโยชน์ และ ความเสี่ยง พร้อมๆ กัน ต้องมีกรอบนโยบายต่างๆ ยุทธศาสตร์ กฏ ระเบียบ ต่างๆ ควบคุม  ผลิตภัณฑ์นาโนทั้งที่พัฒนาภายในประเทศ และ นำเข้าจากต่างประเทศ ต้องมีระบบการตรวจสอบด้วย เช่นกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่  ฉลากนาโน (Namo Q) เป็นต้น

ประเทศไทย กำลังดำเนินการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี 2555 – 2559
โดยมีคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงด้านนาโนเทคโนโลยี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ศูนย์นาโนเทค  สวทน. อย. กรมวิชาการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ ฯลฯ
วิสัยทัศน์ คือ นาโนปลอดภัย พัฒนาไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน และในวันนี้เป็นการระดมสมอง เพื่อร่วมกันจัดทำ แผนที่นำทาง (Roadmap) ด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa