»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิศวกรนาซ่ากับการบอกเล่าเรื่องภัยพิบัติในอีกมุมมอง
March 25th, 2012 by pensiri 116 views

เมื่อเร็วๆ นี้ การประปานครหลวง จัดบรรยายเรื่อง “วิธีการคาดการณ์สภาพอากาศและภัยธรรมชาติโดยสังเกตการณ์ปฏิกิริยาดวงอาทิตย์ช่วง Solar Maximum”  โดย ดร.ก้องภพ อยู่เย็น วิศวกรไทยดีเด่น 2 ปีซ้อนจากนาซ่า คาดว่าโลกยังคงเจอกับภัยธรรมชาติต่อไปในอีก 2-3 ปีนี้ โดยเฉพาะน้ำท่วม


ดร.ก้องภพ ได้คาดการณ์ว่าในปี 2012 – 2014 จะเกิดพายุสุริยะมาก เพราะเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ทำปฏิกิริยาและเกิดจุดดับ เหตุการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อโลกของเรา ซึ่งในอดีตการเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย์ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโลกมากนัก เนื่องจากโลกของเรามีสนามแม่เหล็กโลกคอยเป็นเกราะปกป้องเอาไว้ แต่ ณ ปัจจุบันสนามแม่เหล็กของโลกได้อ่อนกำลังลงถึง 30% ส่งผลให้พลังงานและอนุภาคต่างๆกระทบกับโลกได้ง่ายขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้โลกเกิดภัยพิบัติได้ง่ายและรุนแรงมากขึ้น

เขาอธิบายว่า สามารถสังเกตการเกิดพายุสุริยะได้ง่ายๆ โดยการมองบนท้องฟ้า เมื่อใดก็ตามที่ท้องฟ้าสว่างมากผิดปกติ อาจจะคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง หากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเกิดฝนตกหนักผิดปกติ หากอยู่ในพื้นที่ที่มีการสะสมพลังงานมาก อย่างแถบภูเขาไฟก็อาจส่งผลให้ภูเขาไฟระเบิดได้ ซึ่งไม่สามารถจะบอกได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากมีตัวแปรอื่นอีกมาก และโลกของเราอยู่ในจักรวาลซึ่งเป็นระบบเปิด แต่ก็อย่าได้ตื่นกลัว ควรเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและป้องกัน กับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น และมีข่าวดีว่า ภัยธรรมชาติที่รุนแรง มักจะไม่เกิดซ้ำในพื้นที่เดิม

ด้านเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวงได้กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา กปน.ได้เผชิญกับปัญหามหาอุทกภัยและหลังจากที่ผ่านพ้นมาได้ กปน.จึงไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมเรียนรู้และหาวิธีที่จะปกป้องระบบการผลิตน้ำประปาให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น เช่น การสร้างแนวคันคลองถาวร การยกระบบไฟฟ้าให้สูงขึ้น การหาแหล่งน้ำดิบสำรอง เป็นต้น โดยใช้ระดับน้ำจากปี 2554 เป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ดี ดร.ก้องภพ ได้ย้ำว่า การบรรยายดังกล่าวเป็นเพียงข้อคิดเห็นที่เกิดจากการวิจัยส่วนบุคคล เป็นข้อมูลสาธารณะที่สามารถสืบค้นได้ โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์การเตือนภัยอวกาศจาก spaceweather.com

รายการอ้างอิง:

“วิศวกรนาซ่ากับการบอกเล่าเรื่องภัยพิบัติในอีกมุมมอง”. เตือน ! ภัยภิบัตินจะรุนแรงมากขึ้น. กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. ฉบับวันที่ 12 มกราคม 2555.

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa