»
S
I
D
E
B
A
R
«
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (2)
January 20th, 2008 by Faci' 2,087 views

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในส่วนขอศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อันสอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ1 ระยะที่ 5 ปีที่สี่ (ตุลาคม พ.ศ. 2549-กันยายน พ.ศ.2554) กิจกรรมที่ 5ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 7 การจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยเฉพาะในส่วนของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในด้านการรวบรวม การบริหารจัดการข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีสาสนเทศ (Science and Technology Knowledge Services) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เสนอระบบการบริหารจัดการคลังข้อมูลงานศึกษาและใช้ประโยชน์พรรณไม้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นการศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำระบบข้อมูลการศึกษาพรรณไม้ ที่สามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ระหว่างโรงเรียนสมาชิกและระหว่างโรงเรียนสมาชิกกับ STKS บนระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและชีวภาพร่วมกับ สวทช. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพสิ่งประดิษฐิ์ของนักเรียนในโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป

เครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วัตถุประสงค์
1. พัฒนารวบรวมข้อมูลเพื่อสนองพระราชดำริ ในการเป็นฐานข้อมูลกลางที่เป็นมาตรฐาน metadata ในการรวบรวมจัดเก็บ และแลกเปลี่ยน ข้อมูลพรรณไม้ของประเทศไทยบนระบบ Open source
2. พัฒนาระบบข้อมูลงานศึกษาและใช้ประโยชน์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดเก็บ แลกเปลี่ยน สืบค้น และใช้งานร่วมกันในการจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชของโรงเรียนในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3.เพื่อสร้างรากฐานและต่อยอดการศึกษาให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติ เรียนรู้ถึงความความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละท้องถิ่น ผ่านเครือข่าย Internet และการใช้ทรัพยากรความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช.ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนให้เป็นสากลและสามารถนำมาใช้ประโยช์ได้จริงต่อชุมชนและประเทศ
4.พัฒนาต้นแบบการเก็บข้อมูลพรรณไม้ และข้อมูลการใช้ประโยชน์ บน OLPC สำหรับโรงเรียนต้นแบบจำนวน 3 โรงเรียน

เป้าหมาย
1.มีระบบคลังข้อมูลงานศึกษาพรรณไม้และการใช้ประโยชน์ที่เป็นฐานข้อมูลกลางในการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลพรรณไม้ของประเทศไทย บนมาตรฐาน metadata และ Open source โปรแกรมและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยราชการ ตลอดจนภาคเอกชนที่มีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช
2.มีระบบฐานข้อมูลงานศึกษาพรรณไม้และการใช้ประโยชน์ ที่สามารถใช้งานร่วมกันระหว่างโรงเรียนบนเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บนระบบ
3.สามารถต่อเชื่อมผลงานของนักเรียนกับ NSTDA KM repository ให้เกิดมูลค่าเพิ่มและนำไปใช้ได้จริงในชุมชน เป็นตัวอย่างการพัฒนาทรัพยากรไทย ผันสู่วิถีใหม่บนฐานไทยในระดับโรงเรียน
4.เกิดเครือข่ายสนับสนุนการทำงานของโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
5.มีต้นแบบการใช้ OLPC สำหรับงานการเก็บข้อมูลพรรณไม้และการใช้ประโยชน์จากโรงเรียนต้นแบบ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโยธีฯ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา จ.นครนายก โรงเรียนบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

หน่วยงานสนองพระราชดำริ
1.งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
2.ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS, NSTDA)
3.โครงการสร้างความเข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่สาธารณชน ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
4.โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
5.โรงเรียนต้นแบบการทดลองการใช้ OLPC
6.SIPA

Share

One Response  
เขียนแบบ writes:
June 20th, 2010 at 00:01

เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ดีมากครับ

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa