»
S
I
D
E
B
A
R
«
ดีเอ็นเอเครื่องหมายกับการปรับปรุงพืชและสัตว์
September 21st, 2011 by kusa 75 views

ดีเอ็นเอเครื่องหมายกับการปรับปรุงพืชและสัตว์
ในการศึกษาระดับยีน นอกจากต้องการทราบโครงสร้างหน้าที่ และการทำงานของยีนแล้ว ยังต้องการทราบตำแหน่งของยีนแต่ละยีนว่าอยู่บนแท่งโครโมโซมใด ที่ตำแหน่งใด และยีนแต่ละตัวอยู่ห่างกันแค่ไหน ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่ยีน เช่น ข้าวมีโครโมโซม 12 แท่งลักษณะบางอย่างถูกควบคุมด้วยยีนตำแหน่งเดียว เช่น ยีนความหอมอยู่บนโครโมโซมแท่งที่ 8 บางลักษณะมียีนควบคุมหลายยีนกระจายอยู่บนหลายโครโมโซม เช่น ยีนทนแล้งกระจายอยู่บนโครโมโซมแท่งที่ 1, 3, 4, 8 และ 9 ยีนทนน้ำท่วมอยู่บนโครโมโซมแท่งที่ 5 และ 9  การรู้ตำแหน่งของยีน นำไปใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกพันธุ์พืชและสัตว์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์โดยการคัดเลือกพันธุ์ผสมที่มียีนที่ต้องการตรงตำแหน่งนั้นอยู่ด้วย ในกรณีที่ไม่ทราบตำแหน่งแน่นอนของยีนที่ต้องการ สามารถใช้ยีนเครื่องหมายที่อยู่ใกล้เคียงกันเป็นยีนคัดเลือกแทน เนื่องจากยีนที่อยู่ใกล้เคียงกัน มักถูกถ่ายทอดไปด้วยกัน ยีนเครื่องหมายนี้ เรียกอีกอย่างว่า “เครื่องหมายดีเอ็นเอ”
บรรณานุกรม : กิตติมา ไกรพีรพรรณ, ผจญภัยไปกับโลกใบเล็ก ตอนมหัศจรรย์ดีเอ็นเอ  กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ,  2551

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa