»
S
I
D
E
B
A
R
«
การตัดต่อดีเอ็นเอ
September 20th, 2011 by kusa 81 views

การตัดต่อดีเอ็นเอเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์
เครื่องหมายดีเอ็นเอ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ที่มาจากการปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันเช่น ในกรณีข้าวหอมดอกมะลิกับข้าวป่าทนน้ำท่วม ในบางครั้ง ลักษณะที่มนุษย์ต้องการนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสัตว์ที่ต้องการ ไม่สามารถพบได้ในสิ่งมีชีวิตใกล้เคียงกัน แต่พบในสิ่งมีชีวิตในสปีชีส์ที่ห่างกันมาก ทำให้ไม่สามารถนำมาผสมข้ามกันได้ปัจจุบันมีเทคนิคการตัดต่อยีน ทำให้สามารถตัดยีนที่คุมลักษณะที่ต้องการ จากสิ่งมีชีวิตหนึ่งมาต่อเข้ากับดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตที่เราต้องการปรับปรุง ทำให้สิ่งมีชีวิตที่มียีนใหม่ต่อเข้าไป มีลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น เทคนิคการตัดต่อยีน เรียกว่า พันธุวิศวกรรม และสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการตัดต่อพันธุกรรม เรียกว่า สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือจีเอ็มโอ
ปัจจุบันมีการนำเทคนิคการตัดต่อยีนหรือพันธุวิศวกรรม มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตจีเอ็มโอพวกแรกๆที่พัฒนาขึ้นเป็นจุลินทรีย์จีเอ็มโอ แนวคิดในการทำจุลินทรีย์จีเอ็มโอนั้น มาจากความต้องการใช้จุลินทรีย์เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ เนื่องจากจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เจริญเติบโตได้เร็ว ใช้เวลาในการผลิตไม่นาน เพาะเลี้ยงได้ในถังหมัก ที่ควบคุมสภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้ง่าย ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตจีเอ็มโอได้แก่ ยีสต์ผลิตอินซูลิน พืชบีที ข้าวสีทอง ปลาม้าลายเรืองแสง
บรรณานุกรม : กิตติมา ไกรพีรพรรณ, ผจญภัยไปกับโลกใบเล็ก ตอนมหัศจรรย์ดีเอ็นเอ  กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ,  2551

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa