»
S
I
D
E
B
A
R
«
เอ็มเทค คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ
August 19th, 2011 by pensiri 54 views

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี  2554  จากกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2554  ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น   อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี ดร.สมนึก ศิริสุนทร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักผู้อำนวยการ เอ็มเทค และคณะ ให้เกียรติเข้ารับมอบรางวัลในครั้งนี้

จากการที่เอ็มเทค ได้เสนอชื่อเข้าร่วมประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นครั้งแรก ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2554 นั้น ผลการประกวด เอ็มเทค ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับจังหวัด ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และนับเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐหน่วยงานแรกในจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับ รางวัลนี้

รางวัล ดังกล่าว ถือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเอ็มเทคให้ความสำคัญและใส่ใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้ผนวกการบริหารจัดการและกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯควบคู่ไปกับการวิจัย และพัฒนาอันเป็นพันธกิจหลักขององค์กรได้อย่างสอดคล้อง  นับเป็นจุดเริ่มต้นและตัวอย่างที่ดีของหน่วยงานภาคราชการและหน่วยงานใน กำกับของรัฐที่จะให้ความสำคัญและยกระดับการบริหารจัดการด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยรวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีมาตรฐาน สอคล้องกับเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานในกำกับทุก หน่วย

ผลสำเร็จในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างดียิ่งจาก รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการเอ็มเทค  รศ.ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านความปลอดภัย  คณะผู้บริหาร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และพนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภัย ต่างๆ อาทิเช่น การประเมินความเสี่ยง และควบคุมอันตรายในขั้นตอนการทำงาน การรณรงค์ลดอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัยทั้งในการทำงาน การซ้อมอพยพหนีไฟ การเสนอแนะการปรับปรุงด้านความปลอดภัยฯ รวมถึงการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้ช่วยให้พนักงานเอ็มเทค รับทราบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกด้วย

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa