»
S
I
D
E
B
A
R
«
ยีสต์
July 17th, 2011 by kusa 313 views

ยีสต์
ยีสต์ ราชนิดหนึ่งที่มีขนาดของตัวเล็กมากเพียงประมาณ 5-10 ไมครอน หรืออาจเทียบได้ว่ามีขนาดเพียงประมาณ 1 ใน 800 ของเมล็ดข้าวเท่านั้น โดยธรรมชาติ ยีสต์มีรูปร่างหลายแบบ อาจเป็นรูปทรงกลม ทรงกลมรี ทรงรูปไข่ ทรงสามเหลี่ยม ทรงกระบอก หรือ เป็นแบบมะนาวฝรั่ง แหล่งดำรงชีวิตของยีสต์มีหลากหลาย จึงพบยีสต์ได้ในที่หลายแห่งเช่น ในแหล่งที่มีน้ำตาล เช่น น้ำผลไม้ น้ำผึ้ง หรือ ในส่วนต่างๆของพืช เช่น ตามดอก ใบ ลำต้น ยาง หรือ แม้แต่ในดิน ในแหล่งน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม หรือในน้ำทิ้ง นอกจากนั้นยังอาจพบยีสต์บางชนิดดำรงชีวิตอยู่ในแมลง หรือในกระเพาะของสัตว์บางชนิด ในสภาพธรรมชาติ ยีสต์บางชนิดอยู่เป็นเซลล์เดี่ยวบางชนิดอยู่เป็นกลุ่ม หรือบางชนิดอยู่เป็นสาย ยีสต์ส่วนใหญ่เจริญเติบโตด้วยวิธีการเพิ่มจำนวนโดยการแบ่งตัวจากหนึ่งเป็นสอง และมียีสต์บางชนิดที่สามารถสร้างสปอร์ได้ โดยอาจเป็นแบบมีเพศหรือไม่มีเพศ ยีสต์บางชนิดสามารถสร้างเส้นใยจากการแตกหน่อต่อกันไปเรื่อยๆ โดยที่หน่อใหม่ไม่หลุดไปจากส่วนเดิม เรียกว่า เส้นใยเทียม และมียีสต์หลายชนิดที่สร้างเส้นใยแท้ และมีบางชนิดที่สร้างทั้งเส้นใยเทียมและเส้นใยแท้ ยีสต์ส่วนใหญ่ดำรงชีวิตอยู่เป็นอิสระในธรรมชาติ และใช้สารอินทรีย์เป็นแหล่งพลังงานและแหล่งคาร์บอน โดยอาจได้รับสารอินทรีย์จากพืชหรือสัตว์ที่มีชีวิต หรือได้จากซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้ว ซึ่งยีสต์สามารถใช้สารอินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอนในการผลิตสารได้หลากหลายอย่าง เช่น ใช้สร้างน้ำตาล กรดอินทรีย์ กรดไขมัน ไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์
ยีสต์มีความสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุที่พิจารณาได้ว่า ยีสต์เป็นจุลินทรีย์ชนิดแรกที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่ประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยการนำมาใช้ในการทำเบียร์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า บูซาฮ์ (Boozah) และต่อมามีการนำมาใช้ทำไวน์ เมื่อระมาณ 3,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช และนำมาใช้ทำขนมแป้ง เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ยีสต์ในการผลิตโปรตีนสำหรับอาหารคนและอาหารสัตว์ และในอุตสาหกรรมการผลิตวิตามินเอนไซม์กรดอะมิโน และสารให้ความหวาน สารให้สี และสารให้กลิ่นรส นอกจากคุณประโยชน์แล้ว มียีสต์บางชนิดเป็นสาเหตุที่ทำให้อาหารเน่าเสียได้ เช่น ยีสต์ในสกุล Pichia, Debaryomyces, Hanseniaspora และ Candida และมียีสต์บางชนิดเป็นสาเหตุของโรคในคนและสัตว์ เช่น โรคผิวหนัง (Candida albicans) สมองอักเสบ (Crytococcus neoformans) และ รังแค (Malassezia pachydermatidis)
แม้นว่ายีสต์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆ แต่ยังมีสิ่งน่ารู้เกี่ยวกับยีสต์อีกมากที่รอคอยการค้นพบ
งานวิจัยทางจุลินทรีย์ เป็นการดำเนินงานเพื่อค้นพบความลับของกลไกแห่งชีวิตของจุลินทรีย์ การค้นพบที่ยังประโยชน์ต่อมนุษยชาติและเป็นการค้นพบเพื่อความเข้าใจธรรมชาติ
บรรณานุกรม : Science in action  5,  4(เมษายน 2552) : 22

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa