»
S
I
D
E
B
A
R
«
เครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพ
August 6th, 2011 by kusa 101 views

ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพ คือ สถานที่ให้บริการและเก็บรักษาวัสดุชีวภาพทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต และข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมและกลไกการทำงานของระบบของสิ่งมีชีวิต ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพจึงจัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หลักที่สำคัญอันหนึ่งในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ ปัจจุบันนานาชาติจึงได้ร่วมมือกันสร้างและพัฒนาเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพขึ้นทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค เพื่อพัฒนาองค์กรที่มีการราบรวมและเก็บรักษาจุลินทรีย์ ให้มีความก้าวหน้าในงานวิจัย อันจะนำไปสู่การเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ
Global Biological Resource Center Network (GBRCN)
GBRCN เป็นเครือข่ายความร่วมมือระดับโลกของศูนย์ทรัพยากรชีวภาพ โดยมีกลุ่มประเทศพัฒนาเป็นแกนนำในการจัดตั้งและพัฒนาการดำเนินงานขึ้น และเมื่อปี พ.ศ. 2544 ได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกันของประเทศสมาชิก OECD และประเทศเครือข่ายความร่วมมือ และได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการเก็บรักษาและให้บริการข้อมูลและวัสดุชีวภาพที่มีมาตรฐานสูงของศูนย์ทรัพยากรชีวภาพ และได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสากลของศูนย์ทรัพยากรชีวภาพขึ้น อันได้แก่ การลงทะเบียนรับ และการเก็บรักษาตัวอย่าง การเตรียมการเพาะเลี้ยง หรือการจัดการกับตัวอย่าง พื้นที่เก็บรักษาและการจัดทำตัวอย่าง เพื่อเก็บรักษาให้ปลอดภัยหรือเพื่อสนับสนุนการให้บริการ การจัดการระบบเอกสาร การจัดการข้อมูล ขั้นตอนและข้อตกลงในการให้บริการวัสดุชีวภาพและข้อมูล รวมทั้งการป้องกันการปนเปื้อน การทำความสะอาดเครื่องมือ และการกำจัดตัวอย่างที่เสียหรือไม่ใช้แล้วและเมื่อปี พ.ศ.2548 กลุ่มประเทศสมาชิก IECD ก็ได้ริเริ่มโครงการศึกษาแนวคิดในการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพโลก(GBRCN) เพื่อหาเครื่องมือวัดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากลของศูนย์ทรัพยากรชีวภาพ
The Network for Asian Biological Resource Centers
เครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพระดับภูมิภาคเอเซียประกอบด้วย
- NBRC- Nite Biological Resource Center ประเทศญี่ปุ่น
- CGMCC – China General Microbiological Culture Collection Center สาธารณรัฐประชาชนจีน
- KCTC- Korean Collection for Type-Cultures สาธารณรัฐเกาหลีใต้
- BCC-BIOTEC Culture Collection ประเทศไทย
BIOTEC Culture Collection
ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพระดับประเทศ จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2540 เพื่อสนับสนุนนโยบายระดับประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรจุลินทรีย์ในประเทศไทย โดยมีการดำเนินงานอย่างมีมาตรฐานในการเก็บรักษาและเก็บรวบรวมจุลินทรีย์ที่คัดแยกในประเทศไทย และการจัดการข้อมูล การเก็บรักษาและให้บริการข้อมูลและวัสดุชีวภาพที่มีคุณภาพสูง คือ หัวใจในการดำเนินงานของศูนย์ทรัพยากรชีวภาพ โดยมีเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่งานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณค่า ในการรักษาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรชีวภาพ
บรรณานุกรม : Science in action  5,  4(เมษายน 2552) : 19

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa