»
S
I
D
E
B
A
R
«
โลกของจุลินทรีย์
July 31st, 2011 by kusa 317 views

โลกของจุลินทรีย์
“โลกของสิ่งมีชีวิต” หรือ “ไบโอสเฟียร์ (Biosphere)” เป็นส่วนของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ ครอบคลุมทั้งในน้ำ ในดิน ในอากาศ และในส่วนของ “โลกของสิ่งมีชีวิต” นี้ก็มี “โลกของจุลินทรีย์” ดำรงชีวิตอยู่ในทุกหนทุกแห่ง จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ทว่ามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตบนโลกและต่อมนุษย์เรายิ่งนัก
จุลินทรีย์มีชื่อเรียกได้หลายชื่อ อาจเป็น จุลชีพ จุลชีวัน หรือจุลชีวิน ภาษาอังกฤษอาจเรียก micro-organisms หรือ microbes จุลินทรีย์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ทว่า “โลกของจุลินทรีย์” เป็นโลกของสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายมากทั้งในด้านลักษณะรูปร่างและขนาด โดยทั่วไปแบ่งจุลินทรีย์เป็น 5 กลุ่ม คือ แบคทีเรีย ฟันไจ (ราและยีสต์) สาหร่าย โปรโตซัว และไวรัส
“โลกของจุลินทรีย์” เป็นอาณาจักรที่ไม่มีขอบเขตจำกัดเพราะสิ่งมีชีวิตเล็กๆ แทบมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนี้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ทั้งในสภาพทั่วไปและในสภาพไม่ปกติ ที่สิ่งมีชีวิตอื่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ จึงพบจุลินทรีย์ได้ในทุกๆ สภาวะของสิ่งแวดล้อม ทั้งในที่ร้อนจัดอย่างเช่น น้ำพุร้อน ในที่เย็นจัดของขั้วโลก ในท้องทะเลลึก ในดิน ในพืช ในสัตว์ หรือแม้แต่ในร่างกายของคนเรา
คนเรามักคิดว่า จุลินทรีย์เป็นตัวเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เช่น ไข้หวัด ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย ทั้งที่แท้จริงแล้วจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายแต่กลับมีประโยชน์เสียด้วยซ้ำ ซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วก็ถูกจุลินทรีย์ในดินช่วยย่อยสลายให้ได้สารอาหารที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ และสิ่งมีชีวิตอื่นก็เอาสารอาหารนี้กลับไปใช้ใหม่เพื่อการดำรงชีวิต จึงเกิดเป็นวัฏจักรของสารอาหารในธรรมชาติขึ้น จึงเปรียบได้ว่าจุลินทรีย์ช่วยรีไซเคิลสารอาหารให้กับสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นจุลินทรีย์ยังมีประโยชน์ในการประกอบอาหารและการหมักอาหาร ในอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร ยา การกำจัดของเสีย และอื่นๆ อีกมาก
ในวงการวิทยาศาสตร์ จุลินทรีย์มีความสำคัญและมีประโยชน์มากในงานวิจัย เนื่องจากจุลินทรีย์มีความหลากหลายของชนิดและสายพันธุ์ที่สามารถนำมาเป็นตัวแปรในการศึกษาวิจัยได้ และมีลักษณะพิเศษ คือ ขนาดเล็ก วงจรชีวิตสั้น การเพิ่มจำนวนหรือการเจริญเติบโตเกิดขึ้นรวดเร็ว การศึกษาติดตามผลการทดลองทำได้ในระยะเวลาสั้น นักวิทยาศาสตร์จึงใช้จุลินทรีย์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยเพื่อหาคำตอบของโจทย์ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยเพื่อค้นพบและเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตกลไกการทำงานและการถ่ายทอดของสารพันธุกรรม “โลกของจุลินทรีย์” อาณาจักรที่ไม่มีขอบเขตของความหลากหลายสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ อาณาจักรที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบความลับแห่งชีวิตได้เพียงส่วนเสี้ยวน้อยนิด…ยังมีความลี้ลับอีกมากมายนักทั้งในทางลึกและทางกว้างที่รอคอยการศึกษาวิจัย
บรรณานุกรม : Science in action  5,  4(เมษายน 2552) : 4-5

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa