»
S
I
D
E
B
A
R
«
Depository / Repository / Institutional repository
January 9th, 2008 by supaporn 423 views

ในวงการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ดูจะคุ้นเคยกับคำว่า Depository มากๆ เพราะจะเป็นที่เข้าใจกันว่า deposit เป็นที่เก็บ ที่ฝาก Depository library ก็จะหมายถึง ห้องสมุดรับฝาก ซึ่งถ้าเป็นในความหมายที่ร่ำเีรียนมาก็จะหมายถึง ห้องสมุดที่รับและรวมรวมสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของรัฐบาล และให้ผู้สนใจนิยมใช้ ซึ่งจะอิงตามกฎหมายของรัฐสภาอเมริกัน ค.ศ. 1859 หอสมุดแห่งชาติของประเทศไทยก็จัดว่าเป็น Depository library  ซึ่งก็มีพระราชบัญญัติให้ส่งสิ่งพิมพ์นำมาเก็บไว้ในหอสมุดแห่งชาติด้วยเหมือนกันค่ะ

เข้าใจการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น เนื่องจากลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นด้วย คำที่ใช้สำหรับการเก็บจึงขยายเป็น repository ซึ่งกินความตั้งแต่การเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูล เป็นที่เก็บข้อมูลดิจิทัล เป็นแหล่งรวมฐานข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลที่หลากหลาย โดยที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งโดยรวมแล้วเหมือนมีระบบการจัดเก็บ มีระบบการสืบค้น และการบริหารจัดการในการเข้าถึงได้มากขึ้น

อีกคำหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือ คำว่า Institutional repository ซึ่งถ้าแปลตรง ๆ ก็เป็นคลังเก็บสารสนเทศสถาับัน เป็นความหมายที่ว่า เป็นแหล่งหรือคลังเก็บทรัพย์สินทางปัญญาหรือภูมิปัญญาของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ที่อยู่ในสถาับัน/มหาวิทยาลัย/ หน่วยงานนั้น ๆ เน้นผลงานทางวิชาการที่เป็นดิจิทัล และสามารถให้ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกเข้าถึงได้

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa