»
S
I
D
E
B
A
R
«
STKS สัญจรวันนี้ขึ้นเหนือ
July 13th, 2011 by watinee 47 views
ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม STKS จับมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์จัดกิจกรรมร่วมกันในหลักสูตรจัดการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ เพิ่มทางเลือกให้กับห้องสมุดขนาดย่อมได้มีทางเลือก ILS ระบบเปิดเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและแนะนำการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์สสำหรับการจัดการห้องสมุด และถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ และส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย
ผู้เข้าร่วมอบรม มากที่สุดคือผู้ที่คร่ำหวอดในห้องสมุดมานาน (แต่ไม่กล้าเรียกตัวเองว่าบรรณารักษ์) รองลงมาคือครูบรรณารักษ์ (เป็นคุณครูที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลห้องสมุด) น้อยที่สุด (๒ ท่าน) คือ บรรณารักษ์
สำหรับหลักสูตร STKS จะแนะนำตั้งแต่ติดตั้งโปรแกรม เช่น Appserv เพื่อจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น server จนถึงการใช้งาน Openbiblio ในโมดูลต่างๆ เช่น จัดหา แคตาลอก และการรายงานผล เป็นต้น เมื่อเรียนรู้การติดตั้ง และการลักษณะต่างๆ ของซอฟต์แวร์แล้ว ทาง STKS ยังได้เสริมภาคปฎิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น อาทิ ฝึกการยืม คืน การจัดทำรายการ และการจัดทำตัวเล่ม
Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa