»
S
I
D
E
B
A
R
«
จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ
July 12th, 2011 by supaporn 233 views

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ออกหนังสือ “จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ” เพื่อเป็นแนวทางให้นักวิจัยยึดถือประพฤติปฏิบัติ โดยประกอบด้วย เนื้อหา 5 ส่วนหลัก ได้แก่

  • จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย นักวิจัยพึงมีจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป นักวิจัยพึงทำวิจัยอย่างเต็มความสามารถด้วยความเสียสละ ขยัน อดทน นักวิจัยต้องมีอิสระทางวิชาการ โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย และนักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ หรอสิ่งแวดล้อม
  • จรรยาวิชาชีพในการทำวิจัย และแนวทางปฏิบัติทั้งในช่วงก่อนการดำเนินงานวิจัย ระหว่างการดำเนินงานวิจัย และหลังการดำเนินการวิจัย
  • แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้อื่นและหน่วยงาน ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้ช่วยวิจัย ต่อที่ปรึกษาของนักศึกษา ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และต่อแหล่งทุนวิจัย
  • แนวทางปฏิบัติของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติของผู้อำนวยการหรือหัวหน้าชุดโครงการวิจัย แนวทางปฏิบัติของผู้จัดการหรือผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง แนวทางปฏิบัติของผู้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความวิจัย แนวทางปฏิบัติของบรรณาธิการ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด และแนวทางปฏิบัติของแหล่งทุนวิจัย
  • การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย

คิดว่าตอนนี้ห้องสมุดคงจะมีให้หนังสือเล่มนี้ให้บริการแล้ว

บรรณานุกรม:

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2554. จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัียแห่งชาติ.

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa