»
S
I
D
E
B
A
R
«
Open Journal System (OJS)
June 28th, 2011 by pornpan 344 views

OJS คือ โปรแกรมโอเพนซอร์สในการจัดพิมพ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนกระบวนการจัดพิมพ์วารสารทุกขั้นตอนในระบบออนไลน์ ทั้งในส่วนของผู้เขียน ผู้ประเมินบทความ และบรรณาธิการ

กระบวนการจัดพิมพ์วารสารทุกขั้นตอนในระบบออนไลน์ ได้แก่
1. การนำเสนอต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์และการประเมินคุณภาพบทความระบบออนไลน์
2. การจัดการกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ทุกขั้นตอนระบบออนไลน์
3. การจัดทำดัชนีเพื่อการสืบค้นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
4. เครื่องมือหรือกลไกในการจัดพิมพ์ต้นฉบับแต่ละรายการ
5. การสื่อสารกับผู้เสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ และผู้ทรงคุณวุฒิผ่านระบบอีเมลในทุกขั้นตอน

ด้วยศักยภาพการจัดการของระบบ OJS ดังกล่าว จึงเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่จะช่วยในการสร้างเสริมคุณภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

บรรณานุกรม:
ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์ และ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ. (2548). Open Journal System: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์. วารสารห้องสมุด, 49(2), 1-16.

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa