»
S
I
D
E
B
A
R
«
อะไรเป็นตัวกำหนดชนิดของโปรตีน
Sep 28th, 2012 by tipparat 73 views

ลำดับเบสภายในดีเอ็นเอเป็นตัวกำหนดชนิดของโปรตีนที่สร้าง โดยลำดับเบสถอดรหัสเป็น messenger RNA (mRNA) โดยกระบวนการที่เรียกว่า transcription หลังจากนั้นลำดับเบสทีละ 3 เบสที่เรียงติดกันของ mRNA แปลรหัสเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวกระบวนการนี้เรียกว่า translation ในกระบวนการนี้อาศัย ribosome (จับกับ mRNA ในขณะเกิดการแปลรหัส) transfer RNA (RNA ที่มีหน้าที่ลำเลียงกรดอะมิโนเข้าสู่ ribosome เพื่อมาเชื่อมต่อเป็นโปรตีนตามรหัสที่อยู่บน mRNA) หลังจากผ่านกระบวนการแปลรหัสได้โปรตีนที่เซลล์ต้องการ

ที่มา : สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.

Share
เกษตรกรรมและกสิกรรมกับงานด้านพันธุวิศวกรรม
Sep 28th, 2012 by tipparat 121 views

ที่ผ่านมาเกษตรกรรมและกสิกรรมได้มีการพัฒนาจนได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพในเวลาอันรวดเร็วแต่ตั้งแต่เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมพัฒนาขึ้นทำให้วงการเกษตรกรรมและกสิกรรมก้าวหน้าไปอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำไปใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ ทำให้มีความต้านทานต่อโรคสูง มีความทนทานต่อดินฟ้าอากาศ (ความแห้งแล้ง ความเค็ม) นอกจากนี้ยังทำให้เกิดลักษณะที่ไม่มีในพันธุ์ตามธรรมชาติ เช่น ทำให้ข้าวสีทองมีไวตามินเอสูง มะเขือเทศเก็บไว้ได้นานกว่าปกติ

ที่มา :  สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย และชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์. “การประยุกต์ใช้ความรู้หลังการค้นพบดีเอ็นเอ” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 39-60. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.

Share
ดีเอ็นเอของคนอยู่อย่างไรในเซลล์
Sep 28th, 2012 by tipparat 53 views

ดีเอ็นเอของคนซึ่งประกอบด้วยยีนจำนวนมากซึ่งกำหนดลักษณะของคนที่แสดงออก มีความยาวมากถ้าเอามาทำเป็นเส้นตรงจะมีความยาวมากกว่าเซลล์ ดังนั้นจะต้องมีวิธีบรรจุดีอ็นเอทั้งหมดเข้าไปในเซลล์ วิธีที่ใช้คือให้เดีเอ็นเอซึ่งมีประจุลบเนื่องจากมีหมู่ฟอสเฟตยื่นออกมาโดยรอบทบกันไปมา แต่เนื่องจากประจุลบนั้นผลักกันเอง ทำให้เซลล์ต้องใช้โปรตีนที่มีประจุบวกเรียกว่า histone มาเป็นแกนกลางในการพันทบกัน ซึ่งดีเอ็นเอจะพันทบกันไปมาหลายชั้นอย่างแน่นมากจนได้เป็นแท่งของดีเอ็นเอที่มีขนาดพอที่จะบรรจุในเซลล์เรียกว่า โครโมโซม

ที่มา : สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.

Share
Gene pharming
Sep 28th, 2012 by tipparat 93 views

ภายหลังจากใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมทำให้แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำไปรักษาโรคเบาหวานสำเร็จ ซึ่งสามารถทดแทนการรักษาแบบเดิมที่ใช้อินซูลินที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะซึ่งยุ่งยากและราคาแพง ตั้งแต่นั้นมาการผลิตยาที่เป็นโปรตีนเริ่มเปลี่ยนมาใช้วิธีทางพันธุวิศวกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากใช้แบคทีเรียยังมีการใช้สิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น วัว หนู แกะ ไก่ หมู เป็นฟาร์มในการผลิตยาเรียกวิธีการนี้ว่า gene pharming โดยการตัดต่อยีนสำหรับยาใส่เข้าไปในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ

ที่มา: สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย และชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์. “การประยุกต์ใช้ความรู้หลังการค้นพบดีเอ็นเอ” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 39-60. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.

Share
ดีเอ็นเอสามารถเสียสภาพและคืนสภาพได้
Sep 27th, 2012 by tipparat 126 views

ดีเอ็นเอซึ่งประกอบด้วยสายโพลีนิวคลีโอไทด์ 2 สายมาจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจนระหว่างเบสเป็นเกลียวคู่ สามารถแยกออกเป็นสายเดี่ยว 2 สาย โดยใช้ความร้อนและ pH เนื่องจากพันธะไฮโดรเจนเป็นพันธะที่อ่อนเรียกภาวะดังกล่าวว่า การเสียสภาพ (denaturation) หรือการหลอมตัว (melting) อุณหภูมิและ pH ที่ทำให้ดีเอ็นเอเกลียวคู่แยกออกจากกันเป็นสายเดี่ยวครึ่งหนึ่งและยังเป็นเกลียวคู่ครึ่งหนึ่งเรียกว่า Tm (melting temperature) และ pHm การเสียสภาพของดีเอ็นเอสามารถย้อนกลับได้คือ ดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สายอาจกลับมาจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจนกลายเป็นเกลียวคู่อีกครั้งเรียกว่าการคืนสภาพ (renaturation) ถ้าลดอุณหภูมิลงอย่างช้าๆ ดีเอ็นเอจะกลับมาจับกันอย่างถูกต้อง แต่ถ้าลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วจะเกิดการจับคู่ระหว่างเบสในบางส่วน ส่งผลให้ไม่เกิดการจับคู่กันเป็นเกลียวคู่ที่ถูกต้องเหมือนตอนแรก

ที่มา : สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 5-41. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

Share
องค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอต่างกัน
Sep 27th, 2012 by tipparat 30 views

นิวคลีโอไทด์ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอประกอบด้วยสารประกอบพวกเบส น้ำตาล และหมู่ฟอสเฟต เบสแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ พิวรีน (purine) ได้แก่ adenine (A) guanine (G) และไพริมิดีน (pyrimidine) ได้แก่ cytosine (C) thymine (T) ซึ่งพบเฉพาะในดีเอ็นเอ ส่วนในอาร์เอ็นเอจะพบ uracil (U) แทน ในกรณีดีเอ็นเอเบสจะต่อกับน้ำตาลดีออกซีไรโบส ส่วนในอาร์เอ็นเอจะต่อกับน้ำตาลไรโบส นิวคลีโอไทด์แต่ละหน่วยจะเชื่อมต่อจนเกิดเป็นดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอโดยการเกิดพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์โดยมีหมู่ฟอสเฟตเป็นตัวเชื่อม

ที่มา : สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 5-41. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

Share
ดีเอ็นเอมีความสำคัญอย่างไร
Sep 27th, 2012 by tipparat 207 views

ลำดับเบสของดีเอ็นเอเป็นตัวกำหนดลักษณะที่แสดงออกในสิ่งมีชีวิต โดยการลอกรหัสจากดีเอ็นเอเป็นอาร์เอ็นเอ (transcription) แล้วอาร์เอ็นเอที่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นโปรตีน (translation) ซึ่งโปรตีนเหล่านี้อาจทำหน้าที่เป็นเอนไซม์หรือโปรตีนโครงสร้างอื่นๆ ภายในเซลล์ ทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะต่างๆ เกิดขึ้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวสามารถถ่ายทอดไปยังเซลล์ใหม่ที่เกิดจากการแบ่งเซลล์ โดยมีการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ (DNA replication) จาก 1 โมเลกุลเป็น 2 โมเลกุล ขั้นตอน DNA replication จะเกิดขึ้นด้วยความแม่นยำจะมีการแก้ไขถ้าเกิดการผิดพลาด

ที่มา : สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 5-41. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

Share
Promoter มีความสำคัญต่อการลอกรหัสจากดีเอ็นเอเป็นอาร์เอ็นเอ
Sep 27th, 2012 by tipparat 995 views

Promoter เป็นบริเวณที่ RNA polymerase (เอนไซม์ที่ทำหน้าที่ลอกรหัสจากดีเอ็นเอเป็นอาร์เอ็นเอ) มาเกาะเพื่อเริ่มการลอกรหัส ในโปรคาริโอทบริเวณ promoter ของยีนต่างๆ มักมีลำดับเบสที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันในช่วงสั้นเรียกว่า consensus sequence ซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะว่า Pribnow box สำหรับในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง consensus sequence ในบริเวณ promoter เรียกว่า TATA box และถ้าไม่พบในทุกยีนเรียกว่า CAAT box

ที่มา : สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 5-41. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

Share
Electroporation วิธีหนึ่งในการส่งถ่ายพลาสมิดเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย E. coli
Sep 27th, 2012 by tipparat 2,614 views

ส่วนใหญ่วิธี transformation นิยมใช้เพื่อส่งถ่ายพลาสมิดเข้าสู่เซลล์ E. coli แต่มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งให้ผลสำเร็จมากกว่าคือวิธี electroporation เป็นวิธีที่อาศัยการผ่านกระแสไฟฟ้าด้วยขนาดและเวลาที่เหมาะสมไปยังเซลล์ E. coli เพื่อทำให้ผนังเซลล์เกิดรูรั่วพร้อมรับพลาสมิด แต่ถ้าใช้กระแสไฟฟ้าสูงหรือเวลานานเกินไปเซลล์จะตาย ข้อดีของวิธีนี้คือ ดีเอ็นเอที่จะนำเข้าเซลล์ไม่จำกัดด้วยขนาด

ที่มา :  สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “การโคลนยีน” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 106-125. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

Share
รถอีแต๋น รุ่น “ไทยพัฒนา”
Sep 25th, 2012 by Valaiporn Changkid 1,553 views

นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงและแปลงโฉมรูปลักษณ์ของ “รถอีแต๋น” ให้มีรูปโฉมใหม่ มีความทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร โดยรถอีแต๋นรุ่นไทยพัฒนานี้ได้มีการพัฒนาและทดสอบการใช้งานจริงรวมถึงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เรียบร้อยแล้ว รถอีแต๋นรุ่นนี้จึงมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงตามหลักวิศวกรรมตั้งแต่ระบบเบรค ช่วงล่าง แชสซี ระบบสั่นสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว เฟืองท้าย ระบบส่งกำลัง รถคันนี้จึงมีความแข็งแรง และที่สำคัญมีคุณสมบัติที่ตรงใจชาวเกษตรกรคือ

  • กระบะท้ายสามารถเปิดได้ 3 ด้าน
  • รองรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง 3 ตัน
  • ติดตั้งปั๊มน้ำไว้ในตัวรถ
  • การขับขี่นุ่มสบายด้วยระบบกันกระแทก
  • ประหยัดน้ำมัน

จากคุณสมบัติดังกล่าวนี้จึงทำให้เกษตรกรลดต้นทุนในการขนย้ายผลผลิตไปยังแหล่งจัดซื้อและจัดจำหน่าย สามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปยังแหล่งจำหน่ายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดต่อได้ที่ Call Center สวทช. 0 2564 8000 หรือ สนใจรถบรรทุกเอนกประสงค์ไทยพัฒนา ติดต่อได้ที่ บริษัท สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2420 0027

Share
เครื่องตรวจสีเชิงคุณภาพ (E-EYE)
Sep 25th, 2012 by wanutwira 57 views

เครื่องตรวจสีเชิงคุณภาพ (E-EYE) มีหลักการทำงานของเครื่องตรวจสีเชิงคุณภาพ คือ เมื่อเซนเซอร์ได้รับแสงที่สะท้อนจากวัตถุตัวอย่างสีที่ต้องการตรวจสอบ จะเกิดสัญญาณไฟฟ้าที่จำเพาะส่งไปยังหน่วยประมวลผล เพื่อเปรีบเทียบกับข้อมูลที่เครื่องจดจำไว้ ว่าเป็นข้อมุลเดียวกันหรือไม่ การตรวจวัดใช้เพียงไม่กี่วินาทีในการวิเคราะห์ผลเพื่อตอบว่าเป้นสีที่ต้องการหรือไม่ และอาศัยหลักการสะท้อนของแสงจากพื้นผิวนี้เองเครื่องจึงสามารถแยกแยะความต่างของพื้นผิวได้ ไม่ต่างจากดวงตาของมนุษย์ ความโดดเด่นของอุปกรณ์ดังกล่าว คือความธรรมดาที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ด้วยหลักการทำงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และเทคนิคการประมวลผลเฉพาะ แบบวิเคราะห์คอมโพเนนท์สำคัญ (Principal Component Analysis) ช่วยเสริมให้เครื่องสามารถแยกความแตกต่างของสีได้ แม้มีความต่างกันเล็กน้อย เครื่องตรวจสีเชิงคุณภาพที่พัฒนาขึ้นนี้ จึงมีต้นทุนต่ำ แต่ความละเอียดในการวัดและความแม่นยำสูง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Share
“ตลาดนัดจตุจักร” ติดอันดับตลาดที่ดีที่สุดในโลก
Sep 25th, 2012 by Valaiporn Changkid 710 views

ตลาด เป็นสถานที่ที่เป็นชุมชนหรือเป็นที่ชุมนุมเพื่อซื้อและขายสินค้า ทั้งในรูปของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปมีทั้งตลาดที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเป็นประจำ หรือมีการวางสินค้าเพื่อจำหน่ายกันเป็นครั้งคราว หรือตามวันที่กำหนด (โดยมากเรียกกันว่า “ตลาดนัด” คือมีการขายสินค้ากันตามนัด หรือตามวันที่กำหนด) โดยที่ตั้งของตลาดอาจมีเพียงที่เดียว หรือหลายที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กันในบริเวณที่มีทำเลเหมาะสม เช่น เป็นศูนย์กลางของชุมชน และเหมาะจะเป็นที่นัดพบ หรือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของคนในชุมชนนั้นๆ ด้วยเหตุนี้เมื่อมีชุมชนอยู่ ณ ที่ใดก็มักจะมีตลาดอยู่ ณ ที่นั้น ตลาดจึงมีมาแต่ครั้งโบราณมาจวบจนปัจจุบัน

ตลาด เป็นอีกหนึ่งสีสรรที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คน ตลาดมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จากตลาดที่เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งกันและกัน และพัฒนามาจนถึงการซื้อขายมาจวบจนปัจจุบัน “ตลาด” จึงกลายเป็นเสมือนอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้มาเยือนมักจะให้ความสนใจและไม่พลาดที่จะต้องแวะเวียนไปสัมผัสบรรยากาศการซื้อขายในตลาดกันเสมอ …. วันนี้ขอแนะนำตลาดที่ได้มีการจัดอันดับว่าเป็นตลาดที่ดีที่สุดในโลก 5 แห่ง 1 ใน 5 แห่งนั้นมีตลาดนัดจตุจักรของไทยติดโผด้วยเช่นกัน

Read the rest of this entry »

Share
วัสดุปิดรักษาแผล Antibacterial Wound Gel
Sep 25th, 2012 by wanutwira 45 views

วัสดุปิดรักษาแผล Antibacterial Wound Gel มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย มีส่วนผสมหลักที่มาจากสารชีวภาพ ได้แก่ เกลือไคโตซาน ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื่อแบคทีเรียและเจลของเหลวที่มาจากแผล เพื่อให้แผลมีสภาพความชื้นที่เหมาะสมต่อการหายของแผล แผลไม่แห้งแข็ง จากผลการทดสอบในระดับสัตว์ทดลองเพื่อดูระยะเวลาในการหายของบาดแผลของหนู โดยได้ทำการเปรียบเทียบกับวัสดุทงการค้าชนิด  Intrasite ซึ่งมีลักษณะเป็นเจลเหมือนกัน พบว่า antibacterial wound gel ช่วยกระตุ้นให้แผลหายได้ไวกว่าวัสดุทางการค้า Intrasite โดยแผลจะหายภายในเวลา 14 วัน ในขณะที่ intrasite ต้องใช้เวลาในการหายของแผล 20 วัน  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Share
พลาสมิดมีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะกับงานพันธุวิศวกรรม
Sep 25th, 2012 by tipparat 47 views

พลาสมิดตามธรรมชาติที่แยกได้จากแบคทีเรียไม่เหมาะสมในการใช้เป็นดีเอ็นเอพาหะเนื่องจากมีตำแหน่งของการตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะมากกว่า 1 ตำแหน่งหรือไม่เหมาะสม ไม่มีลักษณะที่ใช้บอกว่าเซลล์ไหนมีพลาสมิดและไม่มีพลาสมิด มีขนาดใหญ่จนแยกออกจากเซลล์ได้ยาก ดังนั้นได้มีการพัฒนาพลาสมิดขึ้นมาใหม่ โดยทำการตัดต่อพลาสมิดที่แยกได้จากแบคทีเรีย ในระยะแรกได้มีการพัฒนาพลาสมิด pSC101 ต่อมาพัฒนาพลาสมิด pBR322 เพื่อแก้ข้อเสียของพลาสมิด pSC101 นอกจากพลาสมิด 2 ชนิดนี้มีการพัฒนาพลาสมิดขึ้นมามากมายเช่น พลาสมิด pUC ต่อมามีการพัฒนาพลาสมิด pUC ให้ผลิตดีเอ็นเอสายเดี่ยว นอกจากนี้มีการเติมส่วนของ promoter ไปข้างๆ บริเวณที่สอดใส่ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการเพื่อให้สังเคราะห์อาร์เอ็นเอและโปรตีนจากดีเอ็นเอดังกล่าวได้ในหลอดทดลอง ตัวอย่างพลาสมิดที่มีคุณสมบัติดังกล่าวคือ pGEM-3Zf(-) ปัจจุบันมีพลาสมิดมากมายในทางการค้า

ที่มา: สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “เวกเตอร์” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 77-105. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

Share
พลาสมิด pUC ดีเอ็นเอพาหะที่นิยมใช้ในงานพันธุวิศวกรรม
Sep 25th, 2012 by tipparat 278 views

พลาสมิด pUC มีส่วนประกอบคือ ยีน B-galactosidase (lac Z) ยีนต้านทานต่อยาปฏิชีวนะแอมพิซิลิน ลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์ตัดจำเพาะหลายชนิดเรียงตัวซ้อนกันอยู่ในบริเวณยีน lac Z โดยมีลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์เพียง 1 ตำแหน่งต่อ 1 เอนไซม์ ดังนั้นบริเวณนี้จึงใช้เป็นที่เชื่อมต่อกับดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการเรียกบริเวณนี้ว่า multiple cloning site เพื่อคัดเลือกเซลล์ผู้รับที่มีพลาสมิด pUC เชื่อมต่อกับดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการ นำเซลล์ผู้รับมาเลี้ยงในอาหารที่ประกอบด้วยยาแอมพิซิลิน สาร IPTG (isopropyl-B-D-thiogalactoside เป็นสารที่ชักนำให้เกิดการสร้างเอนไซม์ B-galactosidase) และสาร X-gal (substract ของเอนไซม์ B-galactosidase) เซลล์ผู้รับดังกล่าวจะขึ้นได้ในอาหารแต่ให้โคโลนีไม่มีสี เนื่องจากเอนไซม์ B-galactosidase จะไม่ถูกสร้างออกมาทำให้สาร X-gal ไม่ถูกย่อย

ที่มา:  สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “เวกเตอร์” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 77-105. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa