»
S
I
D
E
B
A
R
«
การรักษาความปลอดภัยของห้องสมุด
Sep 12th, 2012 by ratana 220 views

ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่มีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศเป็นจำนวนมาก ในการให้บริการแก่ผู้ใช้ห้อง สมุด ทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้ ประกอบด้วยสื่อตีพิมพ์ และสื่อไม่ตีพิมพ์ และในปัจจุบันมีการ ประกาศใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ห้องสมุด ซึ่งมี คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอยู่เป็นจำนวนมากในเข้าใช้/เข้าถึง สารสนเทศต่างๆ จึงจำเป็นต้องมี มาตรการ มีความระมัดระวังในการให้บริการมากขึ้น

โดยทั่วไป การรักษาความปลอดภัยของห้องสมุดมีดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
หนังสือบริจาค
Sep 11th, 2012 by ratana 125 views

ห้องสมุดจัดหาหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ เข้าห้องสมุดได้จากการจัดซื้อ การแลกเปลี่ยนการบริจาค ซึ่งแต่ละประเภทของการจัดหาต่างก็ต้องมีแนวทางในการดำเนินการ

หนังสือบริจาค เป็นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ต้องเสียงบประมาณในการจัดซื้อ การได้มาซึ่ง หนังสือบริจาค สามารถได้มาโดย

  1. มีผู้นำมาบริจาค ซึ่งอาจได้แก่ บุคลากรในหน่วยงาน ผู้บริหารของหน่วยงาน บุคคลอื่นๆ ซึ่งไม่มีความจำเป็นในการใช้หนังสือนั้นแล้ว คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อห้องสมุดในการให้บริการผู้อื่น หรือห้องสมุดแห่งอื่นๆ นำมาบริจาคให้ รวมถึงศิษย์เก่าผู้อุปถัมภ์
  2. ติดต่อขอบริจาค จากบุคคล หน่วยงานต่างๆ ที่ผลิตหรือเผยแพร่หนังสือนั้นโดยตรง โดยการรับข่าวสารการบริจาคการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ เช่น จดหมายข่าว วารสาร นิตยสาร เว็บไซต์  แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น Read the rest of this entry »
Share
แหล่งสารสนเทศอาเซียน
Aug 14th, 2012 by supaporn 60 views

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รวบรวมแหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับ ASEAN เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการร่วมมือกับประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมและผลักดันให้เกิดเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
การคัดหนังสือออก
Aug 12th, 2012 by supaporn 42 views

การ คัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บ หนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
ดรรชนีควิก (KWIC: Key-Word-in-Context)
Jul 10th, 2012 by supaporn 76 views

ดรรชนีควิก (KWIC: Key-Word-in-Context) เป็นการทำดรรชนีคำสำคัญจากชื่อเรื่อง มีลักษณะเป็นดรรชนีเวียนคำ (permutation index) คือ หมุนเวียนใช้คำนาม หรือคำแทนนามทุกคำที่ปรากฏในชื่อเรื่องมาเป็นดรรชนี เรียงตามลำดับอักษร ให้ทุกคำอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันไม่ว่าคำนั้นจะเป็นคำที่เท่าใดของชื่อเรื่อง

การทำดรรชนีแบบ KWIC มีกำเนิดมาจาก แอนเดรีย เครสตาโดโร (Andria Crestadoro) เป็น ผู้คิดจัดทำเครื่องมือช่วยค้นหาสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดประชาชนแมนเชสเตอร์ แต่การทำดรรชนีแบบของ เครสตาโดโร นี้ บรรณารักษ์เป็นผู้จัดทำเองทั้งหมด ยังไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงาน จนกระทั่ง Hans Peter Luhn ได้นำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำดรรชนีแบบ permutation index โดยการหมุนเวียนเอาคำสำคัญในชื่อบทความที่ปรากฏอยู่ในวารสาร Chemical Abstracts มาเรียงตามลำดับอักษร  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
ตัวแทนเอกสาร (Document surrogate/representation)
Jul 7th, 2012 by supaporn 79 views

ตัวแทนเอกสาร (Document surrogate) ในความหมายทางสารสนเทศ หมายถึง การสร้างตัวแทนของเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อมูลทางบรรณานุกรม เพื่อเป็นตัวแทนของเอกสาร กล่าวคือ ถ้าเป็นหนังสือ ตัวแทนเอกสารทางบรรณานุกรมจะประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ หัวเรื่อง คำสำคัญ ฯลฯ และหมายรวมถึง การกำหนดตัวแทนของเนื้อหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคืนคืนสารสนเทศ เช่น คำสำคัญ วลีสำคัญ (key phase) สาระสังเขป เป็นต้น อ่านรายละเอียด

Share
การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์แบบ National Site License: กรณีศึกษาประเทศสหราชอาณาจักร
Jul 1st, 2012 by supaporn 54 views

การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของสัญญาใบอนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์เดียวระดับชาติ (National Site License) หลาย ประเทศได้ให้ความสำคัญ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างอำนาจต่อรองกับสำนักพิมพ์ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเงื่อนไข ระยะเวลา ราคา เป็นต้น ซึ่งอาจแตกต่างกันบ้างในด้านที่มาของโครงการ รูปแบบการดำเนินการ รูปแบบและวิธีการเจรจาต่อรอง วิธีการกำหนดราคา การจัดสรรงบประมาณ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกการบอกรับ และผลการดำเนินงาน บทความต่อไปนี้ ขอนำเสนอแนวทางการริเริ่มการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของสัญญาใบ อนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์เดียวระดับชาติ (National Site License) ของประเทศสหราชอาณาจักร รายละเอียดเพิ่มเติม

Share
แนะนำแหล่งสารสนเทศทาง Business Continuity
Jun 17th, 2012 by supaporn 93 views

หลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทย ปี 2554 หลายภาคส่วนได้รับผลกระทบ ทั้งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ น้ำท่วม หรือได้รับผลกระทบโดยอ้อม น้ำไม่ท่วม แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจาก บุคลากรได้รับผลกระทบไม่สามารถมาทำงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการในการส่งวัตถุดิบ โรงงานถูกน้ำท่วม ไม่สามารถผลิตหรือส่งวัตถุดิบมาให้ดำเนินการต่อได้ ทำให้หน่วยงานต่างๆ ตื่นตัวในการวางแผนการรับมือถ้าจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ อันจะทำให้ธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ต้องหยุดชะงักไป คำว่า BCP หรือ Business Continuity Planning จึงได้เป็นคำที่ฮิตติดหูกันในหน่วยงานต่างๆ ก่อนจะทำ BCP คงต้องเรียนรู้ก่อนว่า คืออะไร

Read the rest of this entry »

Share
ศัพท์บังคับ
May 26th, 2012 by supaporn 51 views

ศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม (Controlled vocabulary) หมาย ถึง การกำหนดให้คำศัพท์คำหนึ่งทำหน้าที่ควบคุมคำศัพท์หลายคำที่มีความหมายอย่าง เดียวกัน เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐาน ลดความกำกวม เป็นช่องทางหนึ่งในการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหาหรือช่วยในการสืบค้นให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ คำศัพท์บังคับคำเดียวสามารถเข้าถึงเอกสารได้จำนวนมาก แม้ว่าจะเอกสารนั้นจะเขียนด้วยศัพท์ภาษาที่แตกต่างกัน การใช้ศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุมนี้ เป็นการใช้ภาษาดรรชนี (Indexing language) ซึ่งแตกต่างจากภาษาหรือคำที่ผู้เขียนกำหนดขึ้นเอง ซึ่งเรียกว่า ภาษาธรรมชาติ (Natural language) ซึ่งมักจะปรากฏให้เห็นว่า มีคำเกิดขึ้นที่หลากหลาย ไม่เป็นแบบแผนเดียวกัน คำศัพท์บังคับ/ศัพท์ควบคุม ถูกใช้ในการกำหนดเป็นหัวเรื่อง ศัพท์สัมพันธ์ (อรรถาภิธาน) แทกโซโนมี ฯลฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
แหล่งสารสนเทศประเภท Grey Literature
May 24th, 2012 by supaporn 125 views

Grey Literature เป็นสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่ผลิตขึ้นโดยองค์กรของรัฐ  สถาัับันการศึกษา บริษัท ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์หรือสือดิจิทัลก็ตาม แต่กระบวนการผลิตนั้นมิได้ควบคุมโดยทางการค้า หรือเป็นผลงานที่มิได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ในวงจำกัด เช่น รายงานการประชุม การสัมมนา รายงานการศึกษา การสำรวจและวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความจากวารสารและหนังสือพิมพ์ จุลสาร ปาฐกถา แผนพัฒนา และข้อมูลสถิติต่าง ๆ

OpenGrey เป็นแหล่งสารสนเทศประเภท Grey literature ของทางฝั่งยุโรปมีรายการทางบรรณานุกรม 700,000 รายการ ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ ชีวการแพทย์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

ส่วนแหล่งสารสนเทศประเภท Grey literature อีกแหล่งหนึ่งก็คือ  GreyNet

GreyNet ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1992  เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศประเภท Grey literature  ที่ใหญ่มาก มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม The International Conference Series on Grey Literature ที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำ ออกวารสาร The Grey Literature (TGL)  เป็นต้น

Share
แหล่งหนังสือฟรี
May 24th, 2012 by supaporn 63 views

ขอเชิญชวนให้ลองแวะเข้าไป DOAB – Directory of Open Access Books

เพิ่งเปิดตัวเดือนเมษายน ปีนี้เองค่ะ ทดลองหาหนังสือดูนะคะ  free of charge ด้วยค่ะ ปัจจุบันมีหนังสือ 878 รายการจาก 27 สำนักพิมพ์ค่ะ

อีกแหล่งหนึ่งที่ขอแนะนำก็คือ bookboon.com

ขอเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่งค่ะ คือที่ The National Academic Press เป็น PDF ให้ดาวน์โหลดหนังสือมากกว่า 4,000 รายชื่อในสาขา Computers and Information Technology, Engineering and Technology รวมทั้ง Construction : Design, Research และ Planning

Share
รื่นรมณ์งานหนังสือ ใน Friends of the Library
May 22nd, 2012 by suthiwan 42 views

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม  Friends of the library  ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนหนังสือ /วารสาร  โดยห้องสมุดเครือข่ายจะนำหนังสือ/วารสารมาออกร้านเพื่อให้หนังสือไปสู่มือของผู้ที่ต้องการใช้งานจริงๆ และเพื่อการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการออกร้านของห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และห้องสมุดเครือข่าย 6 สถาบัน ประกอบด้วย สำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์, ม.ศิลปากร, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ,  ม.รังสิต,  มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และห้องสมุดสยามสมาคมฯ   ในงาน มีหนังสือ/วารสารมือสองไว้ แจก แลกเปลี่ยน และจำหน่ายในราคาแบบเพื่อนขายให้เพื่อน  ตั้งแต่เล่มละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 บาท และร่วมงาน เสวนาในสวน ในบรรยากาศสบาย ๆ  มีการสอนซ่อมหนังสือ กิจกรรมหนังสือทำมือ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด (Friends of the Library) จัดขึ้น ณ สนามหญ้าหน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ตลิ่งชัน)  วันที่  7-9 มิถุนายน  2555  ด่วน  ช้าหมด  อดได้หนังสือดีๆ แน่นอน

รายการอ้างอิง :Thai PBS NEWS. รื่นรมณ์งานหนังสือ ใน Friends of the Library. สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 22พฤษภาคม 2555. จาก รื่นรมณ์งานหนังสือ-ใน-friends-library

Share
ระบบการจัดเก็บและค้นหาอัตโนมัติของห้องสมุด Mansueto แห่ง University of Chicago
May 20th, 2012 by supaporn 79 views

ชั้นเก็บหนังสือใต้ดิน

Joe and Rika Mansueto Library แห่ง University of Chicago ได้นำระบบการจัดเก็บและค้นหาอัตโนมัติ (Automated storage and retrieval system – ASRS) มาใช้กับการจัดเก็บและการค้นหาหนังสือจำนวนมากที่ถูกจัดเก็บไว้ในอุโมงค์ใต้ดิน

บริษัท Dematic ได้สร้างระบบนี้ให้กับห้องสมุดจำนวน 17 แห่งทั่วโลก แต่สำหรับ University of Chicago นี้ถือว่ามีความซับซ้อนมากที่สุด และยังมีห้องสมุดอีก 3 แห่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยระบบ ASRS ที่นำมาใช้ที่ Joe and Rika Mansueto นี้ถูกมาใช้กับชั้นหนังสือที่สร้างอยู่ใต้ดิน ชั้นบนเป็นที่นั่งอ่าน ออกแบบโดย Helmut Jahn ครอบด้วยกระจก 700 บาน มองจากภายนอกดูเหมือนรูปไข่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
การเก็บบันทึกถาวร
May 19th, 2012 by supaporn 44 views

ห้องสมุดต้องคำนึงถึงการเก็บรักษาสิ่งตีพิมพ์ให้อยู่ในสภาพที่เป็นประโยชน์ในระยะยาว แต่การเก็บเอกสารต่างๆ ในระบบดิจิทัล ทำให้แนวคิดของการเก็บและบำรุงรักษาเปลี่ยนไป เนื่องจากปัญหาหลัก 2 ประการ ที่เกิดขึ้นกับเอกสารดิจิทัล คือ อายุของสื่อที่บันทึก และความล้าสมัยของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
การประชุมวิชาการประจำปี 2555 STKS การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ จากสภาวะโลกร้อน : มุมมองของห้องสมุด
May 18th, 2012 by Valaiporn Changkid 114 views

STKS Annual Conference 2012

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  “การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ จากสภาวะโลกร้อน : มุมมองของห้องสมุด” วันพุธที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 ห้อง Hall C ชั้น 1 รร.แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่ผ่านมาของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อห้องสมุดหลายแห่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นมิได้กระทบเพียงอาคารสถานที่ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา แต่ยังกระทบถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายการสื่อสาร และ ระบบสำรองข้อมูล ตลอดทั้งระบบการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องจมอยู่ใต้น้ำเป็นระยะเวลานาน ทำให้ระบบดังกล่าวตลอดทั้งทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก  การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรับมือภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเป็นหัวข้อใหญ่ที่หลายๆ องค์กรให้ความสนใจ และให้ความสำคัญมากขึ้น การบริหารจัดการของห้องสมุดเพื่อรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว จึงเป็นประเด็นที่ห้องสมุดควรเร่งดำเนินการ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความสำคัญของห้องสมุดที่ต้องมีการวางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมทั้งอาจจะมีภัยอื่นๆ เกิดขึ้นด้วย จึงได้จัดการประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 ขึ้น ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากสภาวะโลกร้อน : มุมมองของห้องสมุด” ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย แนวคิดหลักการของการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับมือภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกจากกรณีศึกษาน้ำท่วมที่ผ่านมาน่าจะเป็นประเด็นตั้งต้นที่ดีและน่าสนใจ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากสิ่งที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับห้องสมุดต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://stks.or.th/th/
ลงทะเบียนออนไลน์ http://stks.or.th/th/reg-annual-conference-2012.html
ดาวน์โหลดกำหนดการ http://stks.or.th/th/images/files/20120502-STKS-Annual-Con-2012-pr-v7.pdf

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa