»
S
I
D
E
B
A
R
«
ห้องสมุดศูนย์คุณธรรม
Sep 18th, 2012 by wanutwira 214 views

ในยุคที่เจริญรุ่งเรืองของข้อมูลข่าวสารนั้น ห้องสมุดถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่ผู้คน วันนี้จึงอยากจะแนะนำอีกห้องสมุดที่น่าสนใจสำหรับเสริมสร้างพฤติกรรมทางคุณธรรม  จริยธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย โดยผ่านสื่อสารสนเทศ และสื่อสาธารณะ นั่นคือ “โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม”

Read the rest of this entry »

Share
แหล่งหนังสือฟรี
May 24th, 2012 by supaporn 62 views

ขอเชิญชวนให้ลองแวะเข้าไป DOAB – Directory of Open Access Books

เพิ่งเปิดตัวเดือนเมษายน ปีนี้เองค่ะ ทดลองหาหนังสือดูนะคะ  free of charge ด้วยค่ะ ปัจจุบันมีหนังสือ 878 รายการจาก 27 สำนักพิมพ์ค่ะ

อีกแหล่งหนึ่งที่ขอแนะนำก็คือ bookboon.com

ขอเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่งค่ะ คือที่ The National Academic Press เป็น PDF ให้ดาวน์โหลดหนังสือมากกว่า 4,000 รายชื่อในสาขา Computers and Information Technology, Engineering and Technology รวมทั้ง Construction : Design, Research และ Planning

Share
ย่อยข่าว LIS : ประโยชน์สูงสุด เมื่อแบ่งปัน
Jul 19th, 2011 by watinee 50 views

JISC (Joint Information Systems Committee) เผยตัวช่วยในการเพิ่มหนทางหรือสร้างเทคนิควิธีใหม่ๆ ให้กับนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา ในการสืบค้นสารสนเทศ หรือใช้แหล่งสารสนเทศ

Read the rest of this entry »

Share
โครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์
Mar 31st, 2011 by pensiri 48 views

หนังสือหายากจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาขั้นตอน แนวทางการดำเนินการถ่านสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากของ U MOE Mying ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
2. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานให้กับบุคลากรของ  U MOE Mying ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
3. พัฒนาฐานข้อมูลบริหารจัดการเอกสารดิจิทัลที่ได้จากโครงการ เพื่อจัดหมวดหมู่ให้สืบค้นได้ง่ายรองรับการทำงานทั้ง Online และ Offline ในรูปแบบ Digital Library
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: ได้ที่

Share
ถ้าต้องสร้างห้องสมุดดิจิทัล ๑ คอลเลคชั่นด้วยคน ๒๓ คน (๑)
Jan 17th, 2011 by watinee 209 views

มีคำพูดว่า สิ่งที่เรียนในห้องเรียนกับการปฏิบัติจริงคนละเรื่องกัน เมื่อวันยังอ่อนประสบการณ์หรือยังเรียนอยู่นั้น กับคำกล่าวนี้เราก็คงยังไม่ซาบซึ้งเท่าไหร่ ต่อเมื่อได้เริ่มงานไปแล้ว จึงถึงบางอ้อ เพราะเมื่อสมัยเรียนอาจารย์กำหนดโจทย์ให้เรา เราก็แก้ไปตามนั้น ไม่มีปัจจัยอื่น เช่น งบประมาณ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน มาเป็นตัวแปรต่างๆ เมื่อสมัยที่ดิฉันเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ห้องสมุดดิจิทัลยังไม่เป็นที่พูดถึงมากนัก เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงเริ่มๆ (แม้คงไม่ต้องพูดนะว่ามันน๊านนานแค่ไหนแล้ว) ในสมัยนั้นจึงยังไม่ได้วิชานี้บรรจุอยู่ในหลักสูตร แต่พื้นฐานต่างๆ ที่อาจารย์ทุ่มเทถ่ายทอดให้แก่ดิฉันเพื่อเป็นแผนที่นำทางในเส้นทางวิชาชีพนี้ได้
เพราะฉะนั้นก็จะมีเนื้อหาและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เราต่างก็มาเรียนรู้จากการได้ออกสนามจริง หลายๆ เนื้อหาใหม่ๆ ที่เราได้รับจากการทำงานนั้นก็ทำให้เราย้อนคิดไปว่า อืม…ถ้าเรียนในห้องเรียนมันจะเป็นอย่างไร อย่างเช่น ห้องสมุดดิจิทัล เป็นต้น Read the rest of this entry »

Share
OCLC ห้องสมุดประชาคมโลก
Dec 2nd, 2010 by pornpan 911 views

ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง How to be a Global Participant: Practical Approaches ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยากรจากบริษัทแอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ (Advanced Media Supplies: AMS) ซึ่งเป็นผู้แทน OCLC ในประเทศไทย

ในงานนี้เป็นการบรรยายแนะนำบริการหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของ OCLC ใน 3 เรื่องหลัก คือ
1. WorldCat Collection Analysis
2. WorldCat Local
3. ContentDM

Read the rest of this entry »

Share
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการท่องเที่ยวเชิงรุก
Oct 14th, 2010 by supaporn 173 views

ปัจจุบัน ห้องสมุดต้องหาวิธีดำเินินการต่างๆ เพื่อเสริมบทบาทของห้องสมุดที่แต่เดิมมีแต่บริการเชิงรับ หรือ Demand management คือ บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ห้องสมุดต้องปรับเปลี่ยนให้มีแนวคิดในเชิงรุกหรือ Demand creation โดยการสร้างให้เกิดความต้องการใช้ ต้องการอ่านเกิดขึ้น และต้องการมาใช้ บทความนี้ เสนอตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดเพื่อบริการเชิงรุก จากห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวความคิดและเป็นแนวทางในการหาวิธีการเชิงรุกที่อาจจะนำมาประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://stks.or.th

Share
Digital Library of India
Sep 27th, 2010 by titima 123 views

Digital Library of India

รู้จักกับโครงการสแกนเอกสาร หนังสือหายาก และเอกสารสำคัญของอินเดีย ผ่านโครงการ Digital Library of India (DLI) แหล่งสารสนเทศที่เปิดให้บริการสำหรับผู้สนใจทั่วทุกมุมโลก

Read the rest of this entry »

Share
Applied ICT for Executive Librarians
Aug 14th, 2010 by supaporn 235 views

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัด STKS สัญจร ร่วมกับ ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในหัวข้อเรื่อง Applied ICT for Executive Librarians เพื่อแนะนำเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ พร้อมทั้งรับทราบทิศทาง แนวโน้ม สำหรับบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศในอนาคต เพราะฉะนั้น จึงได้เชิญผู้บริหารห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศเป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับฟัง

หลักๆ ของงาน คือ การเชิญผู้บริหารจากห้องสมุดหลายแห่ง ได้แก่ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผอ. ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผอ.สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเสวนาในฐานะผู้บริหาร ที่จะต้องมีการวางแผน มีมุมมอง มีทัศนคติ มีวิสัยทัศน์อย่างไร

ในช่วงของการเสวนาดังกล่าว ด้วยผู้บริหารแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการบริหารงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ รวมกันแล้ว ร่วม ๑๐๐ ปี จึงมีผู้ร่วมฟัง กล่าวว่า เป็นการเรื่องเล่าร้อยปี ตอนแรกนึกว่า อายุของผู้ร่วมเสวนา กลับกลายเป็นว่า ถ้ารวมอายุ น่าจะเกิน ๑๐๐ ปี (เป็นงั้นไป) ผู้บริหารแต่ละท่านได้ร่วมเสวนา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บางท่านก็ทำการบ้านและได้จากแหล่งเดียวกันอีกด้วย เช่น จาก 2010 top ten trends in academic libraries : a review of the current literature โดยเฉพาะ ผอ. สุวคนธ์ ได้ทำสไลด์สรุปเนื้อหาของบทความดังกล่าว ทำให้ผู้ฟังเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จะขอสรุปจากบทความ สไลด์ และเก็บตกจากการเสวนา รวมๆ ได้ดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
ดึงข้อมูลภาพถ่ายดิจิทัลมาทำรายงาน
Apr 19th, 2010 by Courseware2u 242 views

ภาพถ่ายจากกล้องถ่ายภาพดิจิทัล จะมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายภาพ เช่น วันที่ถ่ายภาพ ยี่ห้อ/รุ่นของกล้องที่ใช้ถ่ายภาพ การใช้ Flash ความไวหน้ากล้อง และอื่นๆ อีกมากกว่า 30 รายการ เรียกว่าข้อมูล EXIF ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่กล้องถ่ยภาพดิจิทัลจะต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงในตัวกล้องเพื่อบันทึกข้อมูลดังกล่าวฝังไปกับภาพถ่ายทุกภาพ อันจะเป็นประโยชน์มากสำหรับการลงรายการภาพถ่ายแต่ละรายการ อย่างไรก็ดีการดึงข้อมูล EXIF มาใช้หรือแสดงผลจะต้องอาศัยซอฟต์แวร์เฉพาะ และหากต้องการนำข้อมูลจากทุกภาพมาทำรายงานในภาพรวม ก็จะเสียเวลาค่อนข้างมาก หากท่านใดสนใจที่จะทำรายงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายภาพดิจิทัล โปรแกรม BR’s EXIFextracter นับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากโปรแกรมหนึ่ง ลักษณะการทำงานก็เพียงแต่ระบุโฟลเดอร์ที่เก็บภาพ ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลโดยจะเป็น .csv จากนั้นเลือกรายการ EXIF ที่ต้องการให้โปรแกรมดึงออกจากภาพมาทำรายงาน เพียงเท่านี้ก็จะได้รายงานสรุปข้อมูลจาก EXIF ของภาพอย่างรวดเร็ว ที่นำไปประมวลผลด้วย Excel หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่รองรับ .csv ได้ง่าย

Share
คู่มือ/ซอฟต์แวร์ติดตั้ง DSpace บน Windows XP
Apr 16th, 2010 by Courseware2u 804 views

รวมคู่มือและซอฟต์แวร์สำหรับการติดตั้งโปรแกรมจัดการคลังเอกสารสถาบัน (IR – Institutional Repository) อย่าง DSpace ที่พัฒนาบนพื้นฐาน Open Source Software โดยเนื้อหาแนะนำการติดตั้งขั้นต้นสำหรับผู้สนใจบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP เชิญดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ STKS – ทั้งนี้รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ และการติดตั้งบนระบบปฏิบัติการอื่น ผู้สนใจศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของ DSpace นะครับ

Share
ePub มาตรฐาน e-Book แบบเปิด
Apr 15th, 2010 by Courseware2u 1,043 views

มาตรฐานที่น่าสนใจสำหรับผู้สนใจ e-Book ในขณะนี้ไม่น่าจะหนีไปจาก ePub ที่พัฒนาโดย The International Digital Publishing Forum (IDPF) มาตรฐานของ e-Book ชุดนี้ช่วยให้เราสามารถแปลงเอกสาร Word, PDF, HTML และ Text File เป็นฟอร์แมตที่สามารถนำเสนอผ่าน Reader ทั้งที่เป็น Application และ Reader อื่นๆ ได้หลากหลาย เช่น Sony Reader ท่านที่สนใจดูตัวอย่างการนำเสนอ ePub ซอฟต์แวร์ใช้สร้าง/พัฒนา/แสดงผล เขิญได้ที่เว็บไซต์ STKS Wikibook

Share
หลากหลายสาระ e-Book & e-Publishing
Apr 13th, 2010 by Courseware2u 311 views

STKS ขอนำเสนอเนื้อหาหลากหลายเกี่ยวกับการพัฒนา e-Book & e-Publishing ด้วยซอฟต์แวร์ทั้งที่เป็น Open Source เช่น Open Flash e-Book ของ STKS, Scribus รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นที่ต้องการและคุ้นเคยของหลายท่าน เช่น Adobe PDF, DeskTop Author, FlipAlbum โดยท่านที่สนใจติดตามได้ที่เว็บไซต์ STKS Wikibook

Share
การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ
Apr 11th, 2010 by supaporn 255 views

รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ได้กรุณาแสดงความเห็นสนับสนุนต่อการจัดให้ความรู้เรื่องการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) หรือหลายท่่านอาจจะจำได้ในชื่อภาษาอังกฤษว่า STKS (Science and Technology Knowledge Services) สรุปได้ความว่า

Read the rest of this entry »

Share
สื่อสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
Apr 11th, 2010 by supaporn 243 views

ขอนำข้อความที่ได้ไปบันทึกเสียงของ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เพื่อสนับสนุนการสร้างสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ โดยมีประเด็นคำถามสำหรับอาจารย์ ๔ คำถาม ได้แก่

  • คลังความรู้ดิจิทัลได้รับความนิยมมากเพราะสาเหตุใดและมีความจำเป็นต่อองค์กรหรือไม่อย่างไร
  • การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลควรมุ่งเน้นประเด็นใดเป็นสำคัญที่สุดและอย่างไร
  • การต่อยอดคลังความรู้ดิจิทัลและต่อยอดคลังความรู้ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน บริหารองค์กรในบริบทต่างๆ
  • ความคาดหวังของ สวทช. ต่อการรณรงค์กิจกรรมการสร้างมาตรฐานดิจิทัลนี้ต่อ สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ ชุมชนและประเทศไทย

ดร. ทวีศักดิ์ ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อประเด็นคำถามทั้ง ๔ ดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa