»
S
I
D
E
B
A
R
«
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM : Business Continuity Management)สำหรับห้องสมุด
Jul 11th, 2012 by waree 218 views

หัวข้อการบรรยาย การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM : Business Continuity Management) สำหรับห้องสมุด โดย ดร.บรรจง หะรังษี บริษัท ที-เน็ต จำกัด

ดร.บรรจง ได้ยกตัวอย่างกิจกรรมห้องสมุดที่สำคัญ คือ บริการยืม คืน ซึ่งมีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น   ไฟฟ้าดับ  พนักงานที่ทำหน้าที่บริการหยุดงาน ภัยพิบัติต่างๆ  ฯลฯ การเตรียมการที่สำคัญ คือ การสำรองพื้นที่ การสำรองระบบห้องสมุด ซึ่งจะเป็นการลงทุนที่สูง ต้องการให้ที่ประชุมนี้มีการทำ workshop  ระดมสมองเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ Business Strategy ร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นก่อน ได้จัดทำทางเลือก ไว้ให้ 4 ทางเลือก คือ

 1. สถานที่ – ต้องจัดเตรียมสถานที่แห่งที่ 2 เพื่อให้บริการได้ต่อเนื่อง หากสถานที่เดิมไม่สามารถจัดบริการได้
 2. บุคลากร – เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ความเข้าใจแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน
 3. ระบบงานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง – จัดเตรียมทำระบบสำรอง มีรายชื่อผู้จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 4. ข้อมูล – การสแกนข้อมูลความถี่ในการจัดทำ

การจัดทำ BCP จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาที่สามารถกลับมาให้บริการได้ก่อน (Recovery Time Objective, RTO) และต้องประเมินว่าจะมีผลเสียหายในด้านต่างๆอย่างไร เช่น ด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการเงิน ด้านการดำเนินการทางธุรกิจ และด้านกฎหมาย

 • เหตุการณ์ที่จะทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ
 • ระดับที่ 1  การหยุดชะงักระยะสั้นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย ไฟฟ้าดับระยะเวลาหนึ่ง  ไม่จำเป็นต้องใช้แผน BCP
 • ระดับที่ 2 เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น ต้องมีการจัดทำแผน BCP
 • ระดับที่ 3 เป็นความรุนแรงสูงสุด (ไฟไหม้)

Read the rest of this entry »

Share
ถอดรหัส SCG Model
Jul 11th, 2012 by waree 161 views

หัวข้อการบรรยายเรื่อง ถอดรหัส SCG Model โดย คุณฉวีวรรณ วิชชุภานันท์  ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาเครือข่ายทางเทคโนโลยี สำนักงานเทคโนโลยี บริษัท SCG จำกัด สรุปใจความได้ดังนี้

From Big Bags to Big Ideas เดิมเคยมีประสบการณ์จัดการความรู้จากห้องสมุดเฉพาะทางมาบ้าง ธุรกิจของ SCG มี 5 ประเภทหลัก (กระดาษ ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมี จัดจำหน่าย) บริษัทได้ดำเนินการจัดทำแผน BCP แล้ว และมุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุ SCG เน้นธุรกิจต้องเดินหน้าให้ได้ตลอดเวลา ได้ทำหน้าที่เป็น Rescue Center ซึ่งมีกรอบการดำเนินการคือ จัดทำกรอบโครงสร้างฟังก์ชันงาน  จัดทำแผนการเตรียมการ  แผนการป้องกัน  การแจ้งข่าวแก่ผู้เกี่ยวข้อง  การมีส่วนร่วมในงาน การเตรียมแผนวิกฤตในอนาคต ฯลฯ บริษัทฯได้อพยพพนักงานไปที่ ชลบุรี เมื่อช่วงมหาอุทกภัย SCG ได้พัฒนานวัตกรรมในช่วงมหาอุทกภัย ตัวอย่างเช่น ส้วมลอยน้ำที่ทำจากกระดาษ บ้านลอยน้ำ  บ้านที่คงทนภัยพิบัติต่างๆ Heim  Cement Bunker ปูนซีเมนต์กันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ (Hygiene plastering mortar)

ในส่วนภารกิจของห้องสมุด  ควรทำหน้าที่เป็น Content Expert ด้วยปัจจุบันผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปมาก  ช่วยตัวเองได้มากขึ้นจากสื่อ DIY และปัจจุบันมี new tool มากมาย ห้องสมุดควรเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ควรแปลงสื่อให้เป็นฟอร์แมทอื่นๆให้หลากหลาย  ควรมีวอร์รูมในการดูแลเครือข่าย   ควรสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ควรนำเสนอเนื้อหาใหม่ๆให้แก่ลูกค้า ควรลดค่าปรับให้แก่ลูกค้า  ขณะนี้ SCG กำลังพัฒนานวัตกรรมกระดาษ ให้เป็น Disposable paper cup, Waterproof รวมถึงนวัตกรรมกระดาษเปียกน้ำที่ทนหมึก ราคายังสูงมากอยู่

Share
Service Science for Library
Jul 10th, 2012 by waree 221 views

หัวข้อการเสวนา เรื่อง Service Science for Library โดย วิทยาการ 2 ท่าน คือ ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันวิทยการ สวทช.  ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา หัวหน้าสาขา วิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต  โดยมีผู้ดำเนินรายการ ว่าที่ร้อยตรี พรพรหม อธิตนันท์ สถาบันวิทยาการ สวทช.

หัวข้อเรื่องนี้ เป็นเรื่องการยกระดับการให้บริการ (Service Science) วิวัฒนาการของระบบ IT เป็นดังนี้ -Mainframe (ยุค70s) Micro PC (ยุค 80s) Network & Laptops (ยุค90s) Tablet SmartPhone (00s) Sensor Actuators (10s) Bio device (20s)

ห้องสมุดสามารถ นำเสนอบริการต่าง ๆ ผ่านระบบไอทีสื่อสมัยใหม่ที่ลูกค้ามีใช้อยู่แล้ว วิทยาการบริการ (Service Science) มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ วิสัยทัศน์ สิ่งที่เสนอ(Offering) บริการ และนวัตกรรม
Innovation แบ่งเป็น 4 แบบ คือ

 1. Product/Service Offering Innovation เพิ่มบริการหลังการขายสินค้า
 2. Process Innovation
 3. Delivery, Interactional & Interface Innovation
 4. Organizational/Business Model Innovation

Read the rest of this entry »

Share
Applications of Cloud Computing Services
Jul 10th, 2012 by waree 200 views

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 มีการบรรยายในหัวเรื่อง Applications of Cloud Computing Services. โดย ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ ผู้ช่วยวิจัย หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ เนคเทค สวทช.

Cloud Computing คือ การบริการการแบ่งปันระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกัน ตัวอย่าง Cloud เช่น Gmail, YouTube, Facebook, Google Docs, Amazon Web Services, Pfizer (คำนวณยา), SEGA (Games Server), Second Life, Ericsson (Backup Systems)  Dropbox ฯลฯ ฉะนั้นปัจจุบันนี้มีระบบ Cloud อยู่รอบตัวเรา

เทคโนโลยี  Cloud ได้รับการจัดอันดับ เป็นเทคโนโลยีหลักของโลกเมื่อปี 2009 สามารถช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แบ่งออกเป็นตามลักษณะได้ 3 หมวดหลัก คือ
- Infrasfructure-as-a Service (IaaS) บริการโครงสร้างพื้นฐานของ Computer
- Platform-as-a Service (PaaS) บริการเครื่องมือให้แก่นักพัฒนา
- Software-as-a Service (SaaS) บริการซอฟต์แวร์ต่าง ๆ
ธรรมชาติของ Cloud  ต้องไม่ยุ่งยากในการเข้าใช้ ไม่จำเป็นต้องรู้อย่างลึกซึ้ง  ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น
Read the rest of this entry »

Share
การประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 (ตอนที่ 2)
Jul 5th, 2012 by Valaiporn Changkid 54 views

การบรรยายพิเศษเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดย ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ภัยพิบัติล่าสุดของโลก คือ แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ประเทศอินโดนีเซีย พายุฤดูร้อนที่สหรัฐอเมริกา เฉพาะในปี 2554 เหตุการณ์ภัยพิบัติทั่วโลกมีมากกว่า 11 ครั้ง ทุกภูมิภาคของโลก มีการสรุปว่าจะมีความถี่ในการเกิดมากขึ้น (พายุไซโคลน พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว อุทกภัย สึนามิ) หากจัดลำดับตามความเสียหายเป็นมูลค่าสูงสุด คือ เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่่นในปี 2554  35 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

สำหรับประเทศไทยได้มีการบันทึกตั้งแต่ปี 2505 จากเหตุการณ์มหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกเรื่อยมาจนถึงมหาอุทกภัยในปี 2554

การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เป็นกระบวนการอย่างที่เป็นระบบใช้แนวทางในการบริหารจัดการ ทักษะทางวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ใช่กลไกหลัก แต่เป็นส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพให้กลไกการจัดการภัยพิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิทยาศาสตร์มีบทบาทช่วยได้ทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการภัยพิบัติ ตัวอย่างเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม การทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การวางผังสิ่งปลูกสร้าง การติดเซ็นเซอร์ระบบก๊าซในอาคาร เทคโนโลยี smart building social network (ส่งข่าวแจ้งเตือน)

ตัวอย่างในต่างประเทศเช่น ประเทศไต้หวัน มีการตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อลดภัยพิบัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ทำแผนงาน ประสานงานกับ 12 กระทรวง มีผลงาน เช่น

 • การปรับปรุงความถูกต้องการพยากรณ์
 • การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับพื้นที่อันตราย
 • ฯลฯ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยจากผลงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ เช่น

 • แผนที่น้ำท่วม โดย AIT
 • ระบบประเมินความเสี่ยงต่อน้ำท่วม (ออนไลน์) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. (ติดตั้งที่สถานีต่างๆ 200 แห่งที่จังหวัดเชียงใหม่)
 • ถุงทราย n-Sack และมุ้งนาโน โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.
 • สาร nCA เพื่อช่วยให้น้ำใส น้ำมีออกซิเจนสูง โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
 • พันธุ์ข้าวขาวมะลิทนน้ำท่วม โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.
 • กางเกงแก้ว โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. มีคุณลักษณะเด่นคือ คงทน เบา และป้องกันเชื้อโรค
 • ไม้ตรวจไฟฟ้ารั่ว โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
 • ฯลฯ

ในปัจจุบันหัวข้อการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management) ในประเทศเริ่มให้ความสำคัญและมีการให้ทุนวิจัยในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น

Share
ICT for Climate Change ประเด็น Cloud Computing กับการบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
Apr 6th, 2012 by satapon 88 views

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. (NAC 2012) หัวข้อหลัก ” รู้ สู้ พิบัติภัย  ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” วันที่ 28 มีนาคม 2555  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี

เอกสารประกอบการบรรยาย ICT for Climate Change ประเด็น Cloud Computing กับการบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดย คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share
บทบาทของ Cloud Computing กับ งานบริการในศตวรรษ 21
Apr 6th, 2012 by satapon 200 views

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. (NAC 2012) หัวข้อหลัก ” รู้ สู้ พิบัติภัย  ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” วันที่ 28 มีนาคม 2555  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี

เอกสารประกอบการบรรยาย ICT for Climate Change ประเด็น Cloud Computing  กับการบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดย ดร.อัจฉริยา  อักษรอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Share
มุมมองจากห้องสมุดที่ได้รับผลกระทบมหาอุทกภัย
Apr 5th, 2012 by rungsima 50 views

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. (NAC 2012) หัวข้อหลัก ” รู้ สู้ พิบัติภัย  ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” ช่วงวันที่ 26-28 มีนาคม 2555 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี
สรุปหัวข้อการสัมมนาย่อย เรื่อง มุมมองจากห้องสมุดที่ได้รับผลกระทบ ในวันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 10.30 – 12.00 น.
โดย คุณเพชรา สังขะวร ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน (ติดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้ประสบมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ผู้บริหารได้ใช้หลักการบริหารจัดการเมื่อหลังน้ำลด 4  M คือ Man, Materials, Money, Management   ดังสรุปต่อไปนี้
บุคคลากร – สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทำงาน จัดพื้นที่ทำงานที่ใหม่  โดยเฉพาะงานบริการ
ทรัพยากร -  ด้วยมีจำนวนหนังสือมากถึง 2 แสนเล่ม ได้ทำการขนย้ายไปยังอาคารที่แข็งแรงรับน้ำหนักได้ เนื่องจากตึกเดิมมีปัญหาเรื่องอาคารร้าว และ ทรุดตัว  ห้องสุดจะมีจำนวนหนังสือชุดใหม่เข้ามาราวเดือนละ 600 เล่ม
งบประมาณ – ของบประมาณรัฐบาล เพื่อทำการซ่อมแซมพื้นอาคารเดิม  โดยให้ผ่านการอนุมัติจากกรมโยธาธิการ
การบริหารจัดการ -   การจัดการเบื้องต้นคือ จัดพื้นที่ในการบริการใหม่  การจัดการระยะยาวคือ จัดทำแผนกลยุทธ์เป็นโครงการปรับปรุงห้องสมุดให้เข้าสู่ Digital Research Library โดยร่วมมือ กับหน่วยงานพันธมิตร และได้เปิดตัวแนะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วช. เมื่อเดือน ตุลาคมที่ผ่านมา

มีการกำหนดแผนงานแปลงสื่อสิ่งพิมพ์อันเป็นลิขสิทธ์ของ วช. ให้เป็นสื่อดิจิทัล คาดว่าจะเห็นผลในปลายปี 2555 นี้
มีการจัดประชาสัมพันธ์เชิงรุก แนะนำห้องสมุดให้แก่สาธารรชนวงกว้างบนบริการ Youtube

Share
การจัดการในช่วงภาวะวิกฤติ (Crisis management)
Apr 4th, 2012 by satapon 315 views
การจัดการในช่วงภาวะวิกฤติ (Crisis management)

การจัดการในช่วงภาวะวิกฤติ (Crisis management)

Crisis management เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจในงาน NAC2012 ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับพิบัติภัยทางธรรมชาติและวิกฤตการณ์หลายครั้ง อาทิ สึนามิ การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ มหาอุทกภัย 2554 เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ ล้วนเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก ดังนั้นหากไม่มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการรับมือ อาจนำไปสู่ความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
การจัดการในภาวะวิกฤต เป็นการบริหารจัดการในภาวะที่ยากต่อการคาดการณ์ ย่อมมีความซับซ้อน แตกต่างจากภาวะปกติอย่างสิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารและคณะทำงานทั้งในส่วนของภาครัฐ หน่วยงาน และภาคเอกชน ต่างจำเป็นต้องมีการวางกรอบยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่รอบคอบ เด็ดขาด และทันท่วงทีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยในเวทีสัมมนาครั้งนี้ได้มีการหยิบยกเครื่องมือในการจัดการในภาวะวิกฤตสองประเด็นหลักๆ ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการควบคุมขอบเขตของภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น นั่นคือ “การสื่อสาร” และ “แผนการช่วยเหลือ”

การแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งสามท่าน ได้แก่ ดร.เสรี วงษ์มณฑา (นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด และอดีตคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล (นักสื่อสารมวลชน )และอาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร) ดำเนินรายการโดย คุณดาริน คล่องอักขระ (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)
Read the rest of this entry »

Share
แผนพลังงานทดแทน ความท้าทายของชาติ
Apr 4th, 2012 by wilailuck 239 views

จากการสัมมนาในหัวข้อ แผนพลังงานทดแทน ความท้าทายของชาติ ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2555 หรือ (NSTDA Annual Conference 2012 : NAC 2012) ภายใต้หัวข้อ รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Knowledge: Key to Effective Disaster Response) วันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม BT-122 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

การที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก ข้อมูลในปีที่ผ่านมาพบว่ามีการนำเข้าน้ำมันสูงถึงร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำมันทั้งหมดของประเทศ และยังจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในประเทศได้ การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างจริงจังจะเป็นหนทางที่ช่วยลดการพึ่งพาและการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานชนิดอื่น ๆ และช่วยกระจายความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเดิมต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก โดยพลังงานทดแทนถือเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงเป้าหมาย ที่คาดว่าจะสามารถนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า ทดแทนก๊าซธรรมชาติได้ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ หากเทคโนโลยีด้านการผลิตพลังงานทดแทนเหล่านี้มีต้นทุนถูกลงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ก็อาจจะพัฒนาให้เป็นพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าสำหรับประเทศในอนาคตได้

Read the rest of this entry »

Share
นิคมอุตสาหกรรมกับการรับมือน้ำท่วมใหญ่
Apr 2nd, 2012 by pornpan 89 views

จากการเสวนาในหัวข้อ นิคมอุตสาหกรรมกับการรับมือน้ำท่วมใหญ่ ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2555 หรือ (NSTDA Annual Conference 2012 : NAC 2012) ภายใต้หัวข้อ รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Knowledge: Key to Effective Disaster Response) วันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 13.50-15.30 น. ณ ห้องประชุม CO-113 อาคารสำนักงานกลาง

จากเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 ที่ผ่านมา ส่งผลให้นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลายแห่งได้รับผลกระทบ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนต่าง ๆ ในประเทศไทย การเสวนาเป็นการเล่าถึงความพยายามในการป้องกันน้ำท่วม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่ออยู่ในภาวะที่ประสบอุทกภัย รวมไปถึงการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมหลังน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอมุมมองและแนวทางการบริหารจัดการรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหม่ รวมไปถึงความต้องการที่อยากได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต Read the rest of this entry »

Share
สถานการณ์น้ำท่วมและงานวิจัยเกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำท่วม
Mar 30th, 2012 by wanutwira 160 views

เหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมา สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินครอบคลุมกว่า 57 จังหวัด และสิ่งที่สูญเสียอีกหนึ่งสิ่งที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้ที่ประสบภัยและผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยคือ “เสียสุขภาพ” ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งเราจะมีการวางแผนดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือพิบัติภัยต่างๆ ในอนาคตเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างไร และมีแนวปฏิบัติเพื่อจะดูแลสุขภาพของตนเบื้องต้นได้อย่างไร

Read the rest of this entry »

Share
สู้ ไม่สู้ (กับน้ำ) ในภาคประชาชน
Mar 28th, 2012 by ratana 46 views

จากการเสวนาเรื่อง “สู้ ไม่สู้ (กับน้ำ) ในภาคประชาชน  ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2555 หรือ (NSTDA Annual Conference 2012 : NAC 2012) ภายใต้หัว ข้อ รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Knowledge: Key to Effective Disaster Response) วันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม CC – 309 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การเสวนาในครั้งนี้เป็นการถอดบทเรียนหรือประสบการณ์ทั้งภาคประชาชนผู้บริหารท้องถิ่น กับการต่อสู้กับมหาอุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมา

Read the rest of this entry »

Share
การบริหารนวัตกรรมเพื่อรับมือและสร้างโอกาสจากภัยพิบัติ
Mar 28th, 2012 by suthiwan 166 views

การเสวนาเรื่อง “การบริหารนวัตกรรมเพื่อรับมือและสร้างโอกาสจากภัยพิบัติ” ซึ่งเป็นหัวข้อย่อยจากเรื่องจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาหารและภาคเกษตรไทย : บทเรียนและโอกาสจากภัยพิบัติ วันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุม BT-122 อาคารไบโอเทค ในงานการประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. (NAC 2012) หัวข้อหลัก ” รู้ สู้ พิบัติภัย  ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” ช่วงวันที่ 26-28 มีนาคม 2555 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี

การเสวนาดังกล่าวเป็นกรณีศึกษาของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย (กลุ่ม CPF) โดยคุณศักดิ์ชัย บัวมูล รองกรรมการผู้จัดการด้านวิศวกรรมกลาง ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้เล่าถึงกรณีศึกษาจากเหตุการณ์ที่เกิดขี้นจริง ที่มีการใช้นวัตกรรมในการรับมือจากภัยพิบัติพร้อมสร้างโอกาสไปพร้อมๆ กัน

กลยุทธ์การรับมือ โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย

 • ประเมินสถานการณ์
 • มาตรการป้องกันใช้น้ำสู้น้ำ โดยการทำที่พักน้ำ 2 ชั้น คือชั้นนอกและชั้นใน  ซึ่งประสบความสำเร็จสามารถปกป้องไม่ให้น้ำเข้าโรงงานได้
 • มาตรการฉุกเฉิน  โรงงานไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมแต่ต้องหยุดสายการผลิตเพราะการขนส่งภายนอกไม่สามารถส่งได้
 • มาตรการฟื้นฟู   เมื่อน้ำลดและขนส่งได้ก็ทำการผลิตได้ทันที และเริ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ผลิตอาหารที่พร้อมรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องปรุง เก็บได้นาน

Read the rest of this entry »

Share
การบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อการรับมือมหาอุทกภัย
Mar 27th, 2012 by ratana 111 views

จากการสัมมนาในหัวข้อ  การบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อการรับมือมหาอุทกภัย ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2555 หรือ (NSTDA Annual Conference 2012 : NAC 2012) ภายใต้หัว ข้อ รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Knowledge: Key to Effective Disaster Response) วันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม CC – 309 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การสัมมนาในหัวข้อนี้ เริ่มด้วยการถอดบทเรียนว่าด้วยความจริงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ ข้อเท็จจริง ลำดับเหตุการณ์ และกระบวนการจัดการที่เกิดขึ้น  รวมถึงการเสวนาเกี่ยวกับแผนการจัดการและแนวทางการับมือของภาครัฐ  โดยเป็นการแลกเปลี่นยความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ และชี้แนะแนวทางการใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนแผนการดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนตัดสินใจเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในปีนี้ โดยมีวิทยากร อันประกอบด้วย Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa