»
S
I
D
E
B
A
R
«
เติมเต็มห้องสมุดยุคใหม่ด้วย Wiki
May 16th, 2012 by satapon 70 views

ปัจจุบันห้องสมุดมีการดำเนินงานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร รวมทั้งเทคโนโลยเว็บเพื่อการจัดการและดำเนินงานห้องสมุด โดยใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือหลักในการให้บริการผู้ใช้และติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดแต่ก็ทำได้ในตามความสามารถของเทคโนโลยีเว็บ แบบเดิมเท่านั้น เมื่อพัฒนาการเว็บยุคใหม่ คือ เว็บ 2.0 เข้ามามีบทบาทกับวงการต่างๆ มากขึ้น เครื่องมือเว็บ 2.0 ซึ่งเป็นในกลุ่มของ Social Software ให้เลือกประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมทั้ง Blog , Flickr, Social Bookmarking, Google Docs, Youtube    เป็นต้น  Social Software อีกตัวที่มีความโดดเด่น น่าสนใจซึ่งห้องสมุดสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ คือ Wiki ซึ่งเป็นบทความนี้กล่าวถึง คำจำกัดความของวิกิ ความเป็นมาของวิกิ ลักษณะเด่น ซอฟท์แวร์วิกิและการประยุกต์ใช้วิกิกับงานห้องสมุดเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ งานบริการห้องสมุดต่อไป คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
Library 2.0 บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคเว็บ 2.0
May 16th, 2012 by satapon 103 views

ห้องสมุดดำเนินการไปโดยผ่านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมากในช่วง นับพันปีก่อนถึงศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีเว็บ ได้ส่งผลกระทบต่อห้องสมุดทั้งทางตรงและทางอ้อม การใช้เว็บไซต์เพื่อการให้บริการผู้ใช้และสื่อสารประชาสัมพันธ์ห้องสมุดออก สู่สาธารณชนเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี แต่ก็สามารถทำได้ตามเทคโนโลยีเว็บที่มีอยู่ เมื่อเว็บ 2.0 ซึ่งเป็นแนวคิดของ Tim O’Reilly เข้ามามีบทบาทในวงการต่าง ๆ มากขึ้น ห้องสมุดคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะหันมามองเว็บ 2.0 ว่าจะประยุกต์เครื่องมือใดมาปรับใช้กับกิจกรรมของห้องสมุดได้บ้าง ทั้งในส่วนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานและในส่วนที่อำนวยช่องทางให้ผู้ใช้เข้ามา ร่วมกิจกรรมกับห้องสมุด ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางแก่ห้องสมุดที่สนใจนำแนวคิด Library 2.0 สู่การปฏิบัติ บทความนี้จะกล่าวถึงที่มาของ Library 2.0  เว็บ 2.0 บทบาทและผลกระทบของห้องสมุด การประยุกต์ใช้เครื่องมือเว็บ 2.0 และความเป็นไปได้ในบริบทของไทย คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
STKS สัญจรวันนี้ขึ้นเหนือ
Jul 13th, 2011 by watinee 47 views
ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม STKS จับมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์จัดกิจกรรมร่วมกันในหลักสูตรจัดการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ เพิ่มทางเลือกให้กับห้องสมุดขนาดย่อมได้มีทางเลือก ILS ระบบเปิดเพิ่มขึ้น
Share
Open Journal System (OJS)
Jun 28th, 2011 by pornpan 344 views

OJS คือ โปรแกรมโอเพนซอร์สในการจัดพิมพ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนกระบวนการจัดพิมพ์วารสารทุกขั้นตอนในระบบออนไลน์ ทั้งในส่วนของผู้เขียน ผู้ประเมินบทความ และบรรณาธิการ

กระบวนการจัดพิมพ์วารสารทุกขั้นตอนในระบบออนไลน์ ได้แก่
1. การนำเสนอต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์และการประเมินคุณภาพบทความระบบออนไลน์
2. การจัดการกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ทุกขั้นตอนระบบออนไลน์
3. การจัดทำดัชนีเพื่อการสืบค้นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
4. เครื่องมือหรือกลไกในการจัดพิมพ์ต้นฉบับแต่ละรายการ
5. การสื่อสารกับผู้เสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ และผู้ทรงคุณวุฒิผ่านระบบอีเมลในทุกขั้นตอน

ด้วยศักยภาพการจัดการของระบบ OJS ดังกล่าว จึงเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่จะช่วยในการสร้างเสริมคุณภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

บรรณานุกรม:
ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์ และ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ. (2548). Open Journal System: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์. วารสารห้องสมุด, 49(2), 1-16.

Share
บริหารคลังภาพง่าย ๆ ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์
Mar 3rd, 2011 by Valaiporn Changkid 70 views

หลังจาก STKS ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บริหารคลังภาพง่ายๆ ด้วยตัวเอง” ผ่านพ้นไปเมื่อปี 2553 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในปี 2554 STKS กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บริหารคลังภาพง่าย ๆ ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์” ขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2554 นำทุกๆ ท่านถ่ายภาพจากสถานที่จริง ณ วังลดาวัลย์   และพระราชวังพญาไท โดยมีพระที่นั่งให้ชมอีก 5 องค์ได้แก่ พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน พระที่นั่งพิมานจักรี พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส พระที่นั่งเทวราชภารมย์ พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการถ่ายภาพร่วมกันว่าจะถ่ายภาพอย่างไรให้ได้ภาพในมุมที่สวย โดยวิทยากรที่รักการถ่ายภาพและเป็นมืออาชีพ และที่พิเศษสุดๆ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ (นิตยสารสารคดี) ร่วมกิจกรรมครั้งในนี้ในการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเขียนเล่าเรื่องจากภาพ” ซึ่งจะทำให้ภาพที่เราถ่ายมีชีวิตชีวามากขึ้นเมื่อนำไปบอกเล่าความประทับใจผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ขอเชิญผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (ด่วน !!! รับสมัครจำนวนจำกัด)
ติดตามโปรแกรมอบรม/สัมมนาตลอดทั้งปีของ STKS ได้ที่นี่

Share
สร้างสังคมดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Jan 22nd, 2011 by satapon 40 views

“สร้างสังคมดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” หนึ่ง ในหัวข้อการจัดกิจกรรมเครือข่ายเพื่อการศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ “ราชภัฏวิชาการครั้งที่ 7” ในหัวข้อ “ราชภัฏร่วมสร้างสังคมดี เทิดไท้บารมี 84 พรรษา” วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน เครือข่าย โดยเฉพาะภาคการศึกษาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการบริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศ ตามแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีกับสำนักวิทยบริการฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
ส่งเสริม Open Source Software & Freeware อย่างถูกต้องและเหมาะสม
Jul 27th, 2010 by Courseware2u 245 views

เห็นหลายหน่วยงานส่งเสริมเฉพาะ OpenOffice.org กันอย่างเดียวแล้วทำให้รู้สึกแปลกใจจังทำไมรณรงค์เฉพาะโปรแกรมนี้ แม้นว่าจะดีต่อประเทศไทยในภาพรวมหรืออนาคตก็ตาม แต่เรายังต้องใช้โปรแกรมอื่นๆ อีกเยอะ น่าจะรณรงค์ไปพร้อมๆ ควบคู่กันจะดีกว่าไหม เสียดายกับนโยบาย/แผนดำเนินการของหลายหน่วยงานมาก เพราะการณรงค์เฉพาะ OpenOffice.org อย่างเดียว ยังส่งผลให้มีการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนอีกเยอะมากในองค์กร/หน่วยงาน และความรู้สึกของผู้ใ้ช้ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนหรือรู้สึกว่าต้องการละการละเมิดซอฟต์แวร์

แนวทางการรณรงค์ที่เหมาะสมและน่าจะทำขององค์กร/หน่วยงาน น่าจะเริ่มจากสำรวจความต้องการจริงๆ ว่าหน่วยงานของท่านมีความจำเป็น/ไม่จำเป็นใช้ซอฟต์แวร์ใดบ้าง งบประมาณมีเท่าไร แล้วจึงดำเนินการกำหนดแผนรณรงค์ในภาพรวม เช่น หากหน่วยงานมีการสร้างเอกสาร PDF กันจำนวนมาก แต่ใช้เฉพาะความสามารถการส่งออกเป็น PDF ไม่ได้ใช้ลูกเล่นอื่นๆ ก็น่าจะแนะนำให้ใช้โปรแกรม PDF Creator แทนโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF ที่ใช้แบบละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งกำหนดให้ใช้โปรแกรม Utilities ต่างๆ ทดแทนโปรแกรมที่นำมาใช้ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น ใช้ 7Zip แทน WinZip, WinRAR ใช้ IrfanView, XnView แทน ACDSee

สำหรับการรณรงค์ให้ใช้ OpenOffice.org ไม่ควรเน้นการแทนที่เท่านั้น แต่ควรปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างเอกสารไปด้วยกัน เพราะเมื่อไรที่หน่วยงานเลือกใช้ OpenOffice.org มักจะมีคำพูดในเชิงลบว่าเอกสารเดิมเปิดแล้วเพี้ยน เอกสารที่สร้างด้วย OpenOffice.org เมื่อแปลงเป็น .doc แล้วนำไปเปิดก็เพี้ยน จริงๆ แล้วปัญหาการเพี้ยนของเอกสารไม่อยากให้โทษโปรแกรม แต่เป็นเพราะกระบวนการสร้างเอกสารที่ทำอยู่ในปัจจุบันมันผิดวิธี ไม่มีการกำหนดฟอนต์มาตรฐานให้ระบบ ไม่มีการใช้ Style ควบคุมการพิมพ์ หรือการใช้ Master Slide สร้างแม่แบบสไลด์

นอกจากนี้ก็ต้องแนะนำการใช้ OpenOffice.org ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ เพื่อเห็นภาพการส่งต่อข้อมูล เช่น การบันทึกการประชุมด้วย FreeMind แล้วส่งออกเป็น OpenOffice.org Writer การส่งเอกสารที่พิมพ์ด้วย Style ของ Writer เป็น Presentation ด้วย Impress แบบอัตโนมัติ และการที่ OpenOffice.org ส่งออกเป็น PDF ได้ทันที ตลอดทั้ง Impress ก็สามารถสร้างสื่อนำเสนอแบบ Flash ได้ง่ายเป็นต้น

Read the rest of this entry »

Share
Libraries using Joomla
Jul 23rd, 2010 by watinee 213 views

มีคนเคยตั้งคำถามกับผู้เขียนนานมากแล้วว่า มีห้องสมุดไหนบ้างที่พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla ในวันนั้นผู้เขียนตอบไม่ได้ เพราะความที่เราเป็นผู้ใช้เกือบจะปลายทางไม่ได้ร่วมพัฒนามาตั้งแต่ต้นจึงไม่ได้รู้ลึกรู้จริงมากนัก แต่พอมานั่งนึกดู ถึงเราจะไม่ได้เป็นผู้ร่วมพัฒนาซึ่งก็ถูกต้องแล้วเพราะตัวผู้เขียนเองเป็นบรรณารักษ์ไม่ใช่นักพัฒนาหรือเขียนโปรแกรม ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่บรรณารักษ์ทำได้คือหาแหล่งข้อมูลที่จะสามารถตอบคำถามนั้นให้ทั้งกับตัวเองและผู้ตั้งคำถามได้
Read the rest of this entry »

Share
PhotoScape โปรแกรมเล็ก ฟรี แต่เจ๋ง
Jun 27th, 2010 by Courseware2u 222 views

การปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรมกราฟิกต่างๆ อาจจะมีความซับซ้อน และเป็นโปรแกรมที่ต้องการพื้นที่มาก หน่วยความจำเยอะแต่หากลองหันมาใช้ PhotoScape อาจจะพบว่าโปรแกรมนี้คือ โปรแกรมในฝันของหลายๆ คนได้นะครับ ด้วยความสามารถที่หลากหลาย แต่ง่ายในการเรียนรู้และใช้งาน อีกทั้งรองรับการทำงานกับ EXIF Metadata ที่ดึงค่าของภาพ เช่น ยี่ห้อและรุ่นของกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ความเร็วชัตเทอร์ และอื่นๆ มาแสดงผลบนภาพได้ทันที จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าจะลองหันมาเล่นและใช้งานกันดีไหมครับ

Read the rest of this entry »

Share
คู่มือ/ซอฟต์แวร์ติดตั้ง DSpace บน Windows XP
Apr 16th, 2010 by Courseware2u 806 views

รวมคู่มือและซอฟต์แวร์สำหรับการติดตั้งโปรแกรมจัดการคลังเอกสารสถาบัน (IR – Institutional Repository) อย่าง DSpace ที่พัฒนาบนพื้นฐาน Open Source Software โดยเนื้อหาแนะนำการติดตั้งขั้นต้นสำหรับผู้สนใจบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP เชิญดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ STKS – ทั้งนี้รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ และการติดตั้งบนระบบปฏิบัติการอื่น ผู้สนใจศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของ DSpace นะครับ

Share
หลากหลายสาระ e-Book & e-Publishing
Apr 13th, 2010 by Courseware2u 311 views

STKS ขอนำเสนอเนื้อหาหลากหลายเกี่ยวกับการพัฒนา e-Book & e-Publishing ด้วยซอฟต์แวร์ทั้งที่เป็น Open Source เช่น Open Flash e-Book ของ STKS, Scribus รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นที่ต้องการและคุ้นเคยของหลายท่าน เช่น Adobe PDF, DeskTop Author, FlipAlbum โดยท่านที่สนใจติดตามได้ที่เว็บไซต์ STKS Wikibook

Share
WordPress เครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์สารพัดประโยชน์
Apr 12th, 2010 by Courseware2u 371 views

WordPress เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์สและบริการออนไลน์ที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ในกลุ่ม Blog แต่ก็สามารถนำมาต่อยอดเป็นเครื่องมือพัฒนาเว็บในกลุ่มต่างๆ ได้ตามต้องการ ทั้งเว็บส่วนตัว เว็บหน่วยงาน เว็บคลังภาพ คลังความรู้ เว็บจัดการความรู้ และเว็บ e-Learning เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งง่าย และ/หรือสมัครสมาชิกออนไลน์ได้ฟรี เป็นมิตรที่ดีกับ Google ทำให้เนื้อหาติดอันดับการสืบค้นที่เร็วมาก หลากหลายโปรแกรมเสริม หากท่านใดสนใจพัฒนาเว็บไซต์ลองพิจารณาเลือก WordPress ดูบ้างก็ได้นะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ STKS-Wiki

Read the rest of this entry »

Share
Zotero เครื่องมือช่วยทำอ้างอิง/บรรณานุกรม ฟรีและแจ๋ว
Apr 12th, 2010 by Courseware2u 316 views

เครื่องมือในกลุ่ม Open Source อีกตัวที่ STKS อยากแนะนำให้ห้องสมุด ครู อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปได้ลองศึกษาก็คือ Zotero เครื่องมือช่วยบริหารจัดการและจัดทำรายการอ้างอิง/บรรณานุกรม (Citation/Bibliography) ที่ทำงานบน Firefox ได้เป็นอย่างดี รองรับการทำ Citation style ที่หลากหลาย อีกทั้งสามารถปรับแก้ไข/เพิ่มเติมของตนเองได้ ทำงานได้กับ Microsoft Word 2003/2007 และ OpenOffice.org Writer ได้ดีมาก รวมทั้งอีกหลากหลายความสามารถเช่น Extract PDF Metadata, Timeline, OpenURL Support ยังไงน่าจะลองเล่นด้วยตนเองดูไหมครับ โดยศึกษารายละเอียดได้ที่ STKS-Wiki

Share
เรียนรู้การพัฒนาเว็บด้วย Joomla ด้วย STKS
Apr 4th, 2010 by Courseware2u 241 views

STKS ได้จัดเนื้อหาบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS เด่นอย่าง Joomla ไว้ที่ http://stks.or.th/wiki โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าชมและศึกษาได้ตามเหมาะสม นับเป็นบทเรียนออนไลน์ที่ STKS บริการสำหรับทุกท่านบทเรียนหนึ่งครับ

Share
Plug-ins สำหรับ Joomla เพื่อสืบค้นไปยัง DSpace
Mar 19th, 2010 by Courseware2u 409 views

STKS ได้พัฒนา Extension ในรูปแบบ Plug-ins สำหรับ Joomla เพื่อปรับฟังก์ชันสืบค้นของ Joomla ให้สืบค้นทะลุไปยังคลังความรู้สถาบันที่พัฒนาด้วย DSpace โดยได้กำหนดต้นแหล่งให้สืบค้นไปที่ NSTDA IR ของ สวทช. ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด Source code แล้วปรับแก้ไข URL ของคลังความรู้สถาบันที่พัฒนาด้วย DSpace ให้ตรงกับแหล่งข้อมูลของท่านได้ต่อไป

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa