»
S
I
D
E
B
A
R
«
“รองเท้าต้านแรงโน้มถ่วง” สิทธิบัตรของ “ไมเคิล แจ็กสัน”
Sep 18th, 2012 by wanutwira 158 views

“รองเท้าต้านแรงโน้มถ่วง” (anti-gravity shoes) ของ “ไมเคิล แจ็กสัน” (Michael J. Jackson) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการออกแบบรองเท้าที่ได้รับสิทธิบัตรจากสำนักสิทธิบัตรสหรัฐฯ โดยได้รับหมายเลขสิทธิบัตร (Patent number) 5,255,452 เมื่อ 26 ต.ค.2536 หลังจากยื่นขอไปเมื่อ 29 ม.ค.2535

Read the rest of this entry »

Share
สวทช. จับมือ กรมทรัพย์สินฯ ร่วมคุ้มครองงานวิจัย
Sep 25th, 2011 by pornpan 64 views

สวทช. จับมือ กรมทรัพย์สินฯ ร่วมคุ้มครองงานวิจัย มุ่งใช้เชิงพาณิชย์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนาม “บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนางานด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” มุ่งพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ คุ้มครองผลงานวิจัย ของไทย รวมถึงพัฒนาการตรวจสอบสิทธิบัตร จัดทำคู่มือและจัดอบรมการตรวจสอบการประดิษฐ์แก่เจ้าหน้าที่ และส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง

Read the rest of this entry »

Share
คำศัพท์สิทธิบัตร
Jun 28th, 2011 by pornpan 125 views

เมื่อกล่าวถึงสิทธิบัตร (Patent) จะมีคำศัพท์สำคัญอยู่หลายคำ เช่น คำว่า ผู้ประดิษฐ์ หรือ นักประดิษฐ์ (Inventor) ในแวดวงสิทธิบัตร มีความหมายอย่างไร

ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 3 ให้คำนิยามคำว่า การประดิษฐ์ ว่าเป็น การคิดค้น หรือ คิดทำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือ การกระทำใด ๆ ที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ กรรมวิธี และคำว่า กรรมวิธี หมายถึง วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิตหรือการเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้น ๆ ด้วย

สำหรับเจ้าของสิทธิบัตร หรือ ผู้ขอถือสิทธิ ใช้คำศัพท์ว่า Assignee

Share
การขอรับความคุ้มครองในสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรจากงานวิจัย
Feb 17th, 2010 by pornpan 418 views

สรุปจากการสัมมนาเรื่อง การขอรับความคุ้มครองในสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรจากงานวิจัย และเทคนิคการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

สิทธิบัตร (Patent) คำนี้หลายท่านคงคุ้นเคยและได้ยินกันมาบ้างแล้ว แต่มันคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
สิทธิบัตร จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความหมายว่า เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เป็นทรัพย์สินอีกประเภทหนึ่งนอกเหนือไปจากทรัพย์สินที่เราคุ้นเคย คือ ทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดเหล่านี้สามารถตีค่าออกเป็นราคา หรือมูลค่าได้
ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งได้เป็นหลายชนิด เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิวงจรรวม เป็นต้น
ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละชนิด มีกฎหมายคุ้มครองเป็นการเฉพาะ นอกเหนือไปจากกฎหมายแพ่งและอาญา ดังนั้นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเกี่ยวข้อง ต้องมีความรู้เพื่อรักษาสิทธิและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในแวดวงการวิจัย และวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ในรูปสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ เป็นส่วนใหญ่
การขอรับความคุ้มครองผลงานวิจัยให้เป็นสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรนั้น ต้องเข้าข่ายกฎเกณฑ์ตามที่กำหนด คือ มีความใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และมีการประยุกต์ใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม
ดังนั้นการร่างคำขอสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร จำเป็นต้องมีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร รวมทั้งข้อมูลผลงานวิชาการอื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลทางการค้า ทั้งนี้นักวิจัยในแต่ละสาขาเป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องงานวิจัยที่ดีที่สุด หากสามารถร่างคำขอสิทธิบัตรได้ด้วยตนเอง โอกาสที่งานวิจัยชิ้นนั้นสามารถได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรก็มีมากขึ้น

Read the rest of this entry »

Share
นักสืบ ค้นหาวิธีการรักษาโรคด้วย Integrity
Dec 29th, 2009 by rungsima 300 views

ขณะนี้การวิจัยพัฒนาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในเรื่องเนื้องอกวิทยา(oncology) ด้วยวิธีการวินิจฉัยโรคในระดับโมเลกุล (molecular diagnostic) กำลังเป็นเรื่องที่ร้อนแรง เข้มข้น เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด  มีบริษัทบริการการวินิจฉัยโรคในระดับโมเลกุล ทำการคาดการณ์ว่าจะมีการขยายจากรูปแบบเดิม anatomic pathology / molecular profiling ไปสู่การวินิจฉัยในเลือด blood based molecular diagnostics  วิธีการใหม่นี้สามารถช่วยให้แพทย์ผู้รักษาโรคมะเร็งวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่สามารถตรวจจับ
ได้ล่วงหน้าเร็วขึ้นกว่าเดิม ซึ่งที่ผ่านมาการระบุโรคที่แน่นอนมักได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในระยะสุดท้ายแล้ว นี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ก้าวหน้าของการรักษาโรคยุคใหม่แบบมุ่งเน้นส่วนบุคคล

ขอนำเสนอ แหล่งข้อมูลที่ชื่อ Prous Science : Integrity ที่บริการเนื้อหาข้อมูลเชิงลึกในการค้นพบยารักษาโรคระดับโลก

อ่านรายละเอียด ได้ที่ www.stks.or.th

Share
สัมมนาทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมฯ ตอนที่ 6
Nov 19th, 2009 by rungsima 590 views

คำบรรยายของวิทยากรชาวญี่ปุ่น เรื่องที่ 4
Toward Risk Minimization and Expansion of opportunity by Utilizing IP Information
(การใช้ประโยชน์ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อลดความเสี่ยงและการเพิ่มโอกาส)
โดย  Ms.Sugawara, Intelligence & Information Center Unit, IP Division, Mitsui Chemicals  Inc.
วิทยากร เริ่มต้นด้วยการยกตัวอย่าง ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่เห็นได้ชัดเจน คือ
ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ เครื่องดื่มชาเขียวบรรจุภาชนะปิดสนิทและวิธีการผลิต สิทธิบัตรหมายเลขที่ 4111414 ผู้ยื่นขอ บริษัทคิรินบิเวอร์เรจ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ มอเตอร์สกูตเตอร์   หมายเลขที่ 1312626 ผู้ถือสิทธิ บริษัทยามาฮ่ามอเตอร์
เครื่องหมายการค้า  Hello Kitty  หมายเลขจดทะเบียน 4236649 ผู้ถือสิทธิ บริษัทซันริโอ

Read the rest of this entry »

Share
สัมมนาทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมฯ ตอนที่ 4
Nov 17th, 2009 by rungsima 473 views

คำบรรยายของวิทยากรชาวญี่ปุ่น  เรื่องที่ 2

เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยสิทธิทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
How to leverage the Nation’s competitiveness by Industrial property

โดย Prof.Shin-ichiro Suzuki, Director General of APIC, JIII

จากรายงาน Global Competitiveness Report 2009-2010 โดย World Economic Forum อับที่ 1 คือ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ที่ 2 อเมริกา ที่ 3 สิงคโปร์ ญี่ปุ่นอยู่ลำดับที่ 8 และ ไทยได้ลำดับที่ 36

Read the rest of this entry »

Share
สัมมนาทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมฯ ตอนที่ 3
Nov 16th, 2009 by rungsima 327 views

คำบรรยายของวิทยากรชาวญี่ปุ่น
เรื่องที่ 1. เรื่อง มาตรการรองรับต่อสถานการณ์นานาชาติด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรม
Special Lecture : “JPO’s Approach toward Industrial Property Right in an International Context”
ของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น  โดย  Mr.Toru Yamazaki, International Affairs Division, JPO

Read the rest of this entry »

Share
Brand legal management กรณีศึกษาบริษัท Kao
Nov 4th, 2009 by titima 1,288 views

กรณีศึกษาการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท Kao เจ้าของกิจการยักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่น ที่มีอายุกว่า 120 ปี และมียอดขายทั่วโลกทั้งในเอเชีย อเมริกา และยุโรป รวมกว่า 1,276,300 ล้านเยน (ข้อมูลปี 2008) เค้ามีวิธีการอย่างไร?

Read the rest of this entry »

Share
สิทธิบัตรกับ สวทช.
Oct 23rd, 2009 by supaporn 333 views

สิทธิบัตรเป็นดัชนีชี้วัดถึงความสำเร็จของการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ในฐานะหน่วยงานวิจัยของประเทศ ก็เช่นเดียวกัน ได้มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรผลงานวิจัย ณ ขณะนี้ ได้รับสิทธิบัตรที่ได้รับการคุ้มครอง จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 60 เรื่อง สนใจติดตามนวัตกรรมจากสิทธิบัตรดังกล่าวได้ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/patents

Share
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์สวยๆ ที่ใช้ได้
Sep 6th, 2009 by Courseware2u 959 views

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์ฟอนต์ในวงกว้าง รวมทั้งเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาและการแบ่งปันความรู้และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ Read the rest of this entry »

Share
ยีนที่ควบคุมความหอมในข้าว
Jun 29th, 2009 by pornpan 457 views

ของไทยแท้

“นับเป็นผลงานชิ้นสำคัญของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สามารถค้นพบและขอจดสิทธิบัตรยีนควบคุมความหอมในข้าว กระทั่งสำนักงานสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกสิทธิบัตรให้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ยืนยันว่า ยีนควบคุมความหอมของข้าวดังกล่าวเป็นของไทย ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า ชาวนาไทยจะมีข้าวหอมของไทยปลูก และขายต่อไป โดยไม่ต้องไปซื้อพันธุ์ข้าว ทีประเทศอื่น ๆ จ้องจดทะเบียนสิทธิบัตรกันทั่วโลก

ผลงานชิ้นนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชื่นชม และมีพระราชดำรัสว่า “ขอขอบใจทุกท่านที่นำสิทธิบัตรนี้ ซึ่งถือเป็นการประกันว่า ข้าวไทยเป็นของไทยแท้ เพราะแต่ก่อนก็หนักใจว่า เรากินข้าวไทยมานานแล้วจะต้องกลายเป็นข้าวของฝรั่ง เพราะว่าสิทธิบัตรนี้เป็นของฝรั่ง แต่ว่าสิทธิบัตรที่ได้นี้จะเป็นหลักประกันว่า เรากินข้าวไทยและจะได้กินข้าวไทยต่อไป ฉะนั้นการที่มีสิทธิบัตรถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ และหวังว่าทุกคนจะรักษาความเป็นไทยได้ด้วยการกินข้าวไทย ไม่ได้กินข้าวของฝรั่ง ขอขอบใจทุกคนที่ได้จัดการทุกเรื่อง สำหรับในนามของคนไทยทั้งหลาย ที่มีความภูมิใจ ที่ได้กินข้าวไทย ขอขอบใจทุกคนที่ทำงานเพื่อการนี้ ขอให้ท่านได้ช่วยกันทำให้เราสามารถกินของไทย กินข้าวไทยได้แล้ว ไม่ใช่ต้องไปกินข้าวฝรั่ง ถือว่าการที่ได้กินข้าวไทยนี้จะทำให้คนไทยมีความภูมิใจในความเป็นไทย และได้เป็นคนไทยต่อไป”

พระราชดำรัส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ที่ได้ร่วมทูลเกล้า ฯ ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมานั้น เป็นพระราชดำรัสที่แสดงให้เห็นถึงความปลาบปลื้มในความสามารถของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีการเกษตรของคนไทย ขณะเดียวกันยังแสดงถึงความห่วงใยที่พระองค์ทรงมีต่อ “ความเป็นไทย” ซึ่งพวกเราคนไทยทุกคนสมควรช่วยกันธำรงรักษาเอาไว้เพื่อชนชาติไทยของเราเอง ทั้งนี้ พราะเป็นที่ทราบกันดีว่า ในภาวการณ์ปัจจุบัน โลกทั้งใบกำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง โลกทางการเงินกำลังระส่ำ วัฏจักรวงจรทางเศรษฐกิจมีจุดตกต่ำสั้นลงเรื่อย ๆ วัตถุดิบทางธรรมชาติที่เป็นตัวแปรทางเศรษฐกิจเริ่มร่อยหรอ อาทิ น้ำมันดิบกำลังจะหมดลง กลุ่มประเทศที่มีพื้นฐานทางการเกษตรกรรมบางประเทศกำลังแปรรูปพืชผลให้เป็นพลังงาน ทำให้พื้นที่เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรจำกัดลง ส่งผลให้สินค้าทางการเกษตรเป็นที่ต้องการมากขึ้น กระทั่งเริ่มมีการคิดจะลงทุนทางการเกษตร อย่างเช่นข่าวคราวความเคลื่อนไหวของกลุ่มประเทศอาหรับสนใจเข้ามาลงทุนเรื่องข้าวในไทย ขณะเดียวกันกลุ่มประเทศที่เจริญแล้วก็พยายามจะใช้กฎหมายสิทธิบัตรเป็นเครื่องมือ ค้นคว้าและตีตราประทับจอง พืชผลทางการเกษตร ที่ประชากรชาวโลกสามารถปลูกขึ้นได้อย่างเสรี ให้กลายเป็นพืชพันธุ์ส่วนตัวเพื่อนำมาค้าขาย ดังนั้น กระทรวงทุกกระทรวง หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงสมควรให้ความสำคัญให้ความสำคัญต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “ความเป็นไทย” ตามกระแสพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อคณะของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทุกกระทรวง และหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมควรตระหนักว่า “ความเป็นไทย” ที่พระองค์ทรงเป็นห่วงนั้น เป็น “ความเป็นไทย” ที่หมายถึงการดำรงอยู่ของประชาชนคนไทย กระทรวงทุกกระทรวง และหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องร่วมกันธำรงและรักษาสิ่งที่เป็น “ของไทย” เอาไว้ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชผลทางการเกษตร สมุนไพร หรือสิ่งอื่น ๆ เพื่อให้ลูกหลานไทยสามารถได้ใช้ และอาศัยสิ่งที่เป็น “ของไทย” ดำรงชีวิตต่อไปอย่างปกติสุข

แหล่งที่มา : “บทนำมติชน ของไทยแท้.” มติชน, 27 มิถุนายน 2552, หน้า 2.

Share
ยีนที่ควบคุมความหอมในข้าว
Jun 29th, 2009 by pornpan 441 views

เป็นสิทธิบัตรเรื่องใหม่ที่ประเทศไทยได้รับการคุ้มครองในประเทศสหรัฐอมริกา (USPTO) หมายเลขที่สิทธิบัตร 7,319,181 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดยเป็นความสามารถของนักวิจัย จาก 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นข่าวที่ได้รับความยินดี ชื่นชม ในวงการวิจัย วิชาการ ของนักวิจัยไทย และประชาชนคนไทยทั่วประเทศ

มีข้อสังเกตุเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จากผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) ดังนี้

“เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) กล่าวถึงกรณีสิทธิบัตรยีนความหอมในข้าวไทย ที่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันขอจดสิทธิบัตรว่า การที่จดสิทธิบัตรยีนข้าวหอมมะลิในต่างประเทศนั้น จะต้องไม่เป็นกับดัก และต้องระวังไม่ให้ต่างชาติใช้เป็นข้ออ้างในการเข้ามาขอแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้มีการจดสิทธิบัตรยีนหรือจดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย ภายใต้ข้อตกลงเอฟทีเอ เช่น การทำเอฟทีเอกับสหรัฐอเมริกา และยุโรป เนื่องจากขณะนี้บรรดาบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ และสถาบันวิจัยในประเทศอุตสาหกรรมต่างเข้ามาจดสิทธิบัตร เพื่อผูกขาดพันธุกรรมของทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยเป็นว่าเล่น

นายวิฑูรย์ กล่าว่า เรียกร้องให้ภาครัฐรีบดำเนินการปรับปรุงกฎหมายในการรองรับสิทธิของชุมชนและอธิปไตยของประเทศในทรัพยากรชีวภาพ เช่นเดียวกับการออกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช เมื่อปี 2542 ที่ได้ให้การคุ้มครองในพันธุ์พืชของท้องถิ่น โดยกฎหมายที่ควรแก้ไขโดยเร็วที่สุด คือ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 โดยต้องระบุให้ผู้ที่ขอรับสิทธิบัตร ต้องเปิดเผยที่มาของทรัพยากรชีวภาพที่ใช้ในการประดิษฐ์ เช่นเดียวกับที่อินเดียดำเนินการ รวมทั้งต้องตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองพันธุกรรมสัตว์และจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นช่องโหว่ของระบบกฎหมายไทย”

แหล่งที่มา : “ไบโอไทย จี้ รบ. เร่งแก้ กม. สิทธิบัตร.” มติชน, 27 มิถุนายน 2552, หน้า 13.

Share
แผนที่สิทธิบัตร : Patent Mapping / PatMap (4)
Jun 9th, 2009 by pornpan 520 views

แผนที่สิทธิบัตร คือ ข้อมูลที่ช่วยทำให้ไม่หลงทางหรือตกยุคในการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยี เพราะการจัดการกับเอกสารสิทธิบัตรจำนวนมาก เป็นเรื่องยากลำบากในการอ่านทุกฉบับ และใช้เวลามาก  ดังนั้นการคิดค้นโปรแกรม / เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว พร้อมแสดงผลที่ดูง่าย สวยงาม และที่สำคัญ สามารถแปรผล / วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญในการจัดทำแผนที่สิทธิบัตร

ทำไมต้องจัดทำแผนที่สิทธิบัตร มีเหตุผล 3 ข้อ คือ
 1. ดูคู่แข่ง  (Competitiveness)
 2. ดูแนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อประกอบการทำธุรกิจ  (Run Business)
 3. ดูความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิ์ (Management of Risk : Infringement / Blocking)

ประโยชน์ของการจัดทำแผนที่สิทธิบัตร
 1. ช่วยให้เห็นแนวโน้ม ทิศทางของเทคโนโลยีหลักของภาคอุตสาหกรรมโลก
 2. ให้ความรู้เชิงลึกของเทคโนโลยีที่เปิดเผย เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้จริง
 3. ช่วยประเมินความเสี่ยงในการลงทุน ทรัพยากรในการวิจัยและพัฒนา
 4. ตรวจสอบการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
 5. พิจารณาศักยภาพของโครงการวิจัย
 6. ประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License /  Licensing)
 7. ประกอบการพิจารณาการลงทุนเชิงพาณิชย์

วิธีการจัดทำแผนที่สิทธิบัตร

1. ต้องกำหนดโจทย์ / เรื่อง ที่สนใจอย่างชัดเจน
2. เลือกแหล่งข้อมูล จากฐานข้อมูลต่าง ๆ  เพราะฐานข้อมูลสิทธิบัตรมีจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นของฟรี สามารถสืบค้นได้ เช่น ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา รวมของไทยด้วย (เพราะข้อมูลสิทธิบัตร ต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่แล้ว)

3. ลงมือสืบค้นข้อมูล ใช้คำค้นเป็น รู้วิธี / ช่องทาง การสืบค้น : Basic Search,  Advanced Serarch,  IPC Search

4. วิเคราะห์ข้อมูล (เชิงปริมาณ)  STKS / สวทช.  มีโปรแกรม / เครื่องมือ ในการวิเคราะห์แผนที่สิทธิบัตรอยู่ 2 แบบ คือ
     4.1 Vantage Point แสดงผลแบบ List / Matrix / Map โปรแกรมนี้มีคุณสมบัติเป็นเทคโนโลยีแบบ Text Mining คือสามารถวิเคราะห์เอกสารประเภทอื่น นอกเหนือจากสิทธิบัตรได้ด้วย เช่น บทความวิจัย (Research Publications) ด้วยวิธีการ Text Mining ในการดึง / สกัดคำแบบอัตโนมัติ และนำผลมาวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
     4.2 Delphion.com ของบริษัท Thomson Reuters, USA.  เป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลสิทธิบัตรนานาชาติ และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรด้วย แสดงผลแบบ Snapshot / Clustering วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และแสดงผลรูปแบบสวยงาม
อย่างไรก็ตาม การจัดทำแผนที่สิทธิบัตร ที่มุ่งหวังด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจ การค้า (Commercialize) สิ่งที่สำคัญสุด คือ ข้อมูลนำเข้าต้องผ่านการอ่าน ตีความ (Interpret) จากผู้รู้ / เชี่ยวชาญ ในสาขานั้น  เพราะไม่เช่นนั้นการแปรผล สรุปผล อาจจะผิดพลาดได้

Share
แผนที่สิทธิบัตร : Patent Mapping / PatMap (3)
Jun 1st, 2009 by pornpan 332 views

นักวิจัย เมื่อพิจารณาผลงานวิจัยของตนแล้วพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจและสามารถยื่นจดสิทธิบัตร เพื่อขอรับความคุ้มครองได้ เราเรียกผลงานวิจัยนั้นว่า “สิ่งประดิษฐ์”

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2542 มาตรา 9 ได้กำหนดลักษณะของสิ่ง / ลักษณะของงานวิจัย ที่ไม่สามารถขอยื่นจดสิทธิบัตร / ขอรับความคุ้มครอง ไว้ 5 ประการ คือ
1. จุลชีพ และส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช
2. กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3. ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
4. วิธีวินิจฉัยบำบัด หรือรักษาโรคมนุษย์หรือสัตว์
5. การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน

ดังนั้นหากนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ 5 หัวข้อเรื่องต้องห้ามดังกล่าว เช่น งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ต้องปรับเปลี่ยนแนวทาง มุมมอง / เนื้อหาการวิจัยให้แตกต่างไปจากเดิม ก็อาจทำให้งานวิจัยดังกล่าวสามารถขอรับความคุ้มครองได้ เช่น สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ แต่กรรมวิธีหรือกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งดังกล่าวนั้น สามารถขอยื่นรับความคุ้มครองได้

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa