»
S
I
D
E
B
A
R
«
The Third Industrial Revolution Is Not Coming: It Has Arrived!
Jun 15th, 2012 by watinee 173 views

ในโลกที่หมุนเข้าหาดิจิทัลทุกขณะ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับเกือบทุกอย่างบนโลกใบนี้ ตั้งแต่อุปนิสัย พฤติกรรมในการบริโภคซึ่งส่งผลไปถึงวงการอุตสาหกรรม

ย้อนกลับไปปลายศตวรรษที่ ๑๘ บนเกาะอังกฤษ กิจการสิ่งทอต้องพึ่งแรงงานคนจำนวนมากในการผลิต แต่เครื่องจักรเพื่อทอผ้าถูกสร้างขึ้น โรงงานการผลิตสิ่งทอก็เกิดขึ้น จุดกลไกให้เริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๑ ตัดภาพมาที่ทวีปอเมริกา เฮนรี่ ฟอร์ด (Henry Ford) ให้กำเนิดสายการผลิตรถยนต์ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๒ Read the rest of this entry »

Share
๒๐ อันดับ passwordที่ถูกแฮคง่ายที่สุด
Dec 13th, 2011 by watinee 199 views

๑๒๓๔๕๖ ถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบตัวเลขชุดนี้มากถึงขนาดเก็บไว้ใช้กับทุก login ละก็ คงต้องคิดใหม่แล้วนะคะ เพราะตัวเลขชุดนี้จัดอยู่ในอันหนึ่งของรหัสที่ถูกแฮคได้ง่ายที่สุด

ทุกวันนี้ หลายคนต้องจดจำกลุ่มรหัสเข้าใช้งานมากมาย หลายคนจึงแก้ปัญหาด้วยการตั้งรหัสผ่านที่จำง่าย ในขณะเดียวกันก็ง่ายต่อการคาดเดาของพวก hacker ด้วยเช่นกัน มาดูกันว่ามีรหัสผ่านใดบ้างที่ติดใน ๒๐ อันดับรหัสที่ถูกแฮคได้ง่าย และจะตรงกับที่เราใช้ (หรือเคยใช้) อยู่กี่อันดับ

Read the rest of this entry »

Share
NSTDA Knowledge sharing ครั้งที่ 58
Jun 6th, 2011 by waree 70 views

NSTDA Knowledge sharing ครั้งที่ 58 หัวข้อ “Effective Communication สื่อสารอย่างไรให้ดี…และโดนใจ?  ในวันที่ 17 มีนาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. อาคารสำนักงานกลาง  ห้อง  113 Auditorium โดยวิทยากร อาจารย์จิตติมา รักนาค

การสื่อสารจัดเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในงาน ทั้งการทำงานส่วนบุคคลและการทำงานเป็นทีม และระหว่างหน่วยงาน รวมถึงระหว่างองค์กร การสื่อสารยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นในหน่วยงานและองค์กรเกิดจากการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ขาดความร่วมมือและขาดการประสานงาน การทำงานเป็นทีมจึงเกิดการล้มเหลวได้ บางครั้งก็เกิดความขัดแย้งที่รุนแรง จึงต้องมีการดูคุณลักษณะของผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี คือ
1. มีการเปิดเผยตนเองกับคู่สื่อสาร
2. มีการแสดงปฏิกิริยาป้อนกลับที่ตรงไปตรงมา
3. เอาใจเขามาใส่ใจเรา
4. มีทัศนะคติทางบวก

การสื่อสารที่ดีจึงมีความสำคัญในองค์กร คือ
1. เป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
2. ช่วยให้เกิดการประสานงาน และความร่วมมือของบุคลากรและหน่วยงาน
3. ช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ
4. เป็นเครื่องมือในการสร้างขวัญและกำลังใจ
5. การสื่อสารที่ดีต้องใช้ถ้อยคำภาษาที่ดีใช้น้ำเสียงที่ดี ไม่ใช้แต่อารมณ์และต้องมีภาษาท่าทางที่ดี
Read the rest of this entry »

Share
Peer Assist
Feb 13th, 2011 by supaporn 50 views

Peer assist เป็นการหาผู้ช่วย (ทีมผู้ช่วย) มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงโครงงานที่กำลังจะลงมือทำ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ British Petroleum (BP) เรียกว่า การเรียนรู้ก่อนลงมือทำ (Leraning before doing) เพื่อเป็นการสะสมความรู้ ประสบการณ์ก่อนการทำงาน การพบปะของทีมที่ร้องขอ และทีมช่วยเหลืออาจใช้เวลาครึ่งวันถึง 2 วัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
KM กรณี ธนาคาร Negara Malaysia
Feb 8th, 2011 by titima 99 views

เรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ของ ธนาคาร Negara Malaysia ธนาคารซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1959 อะไรคือตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการประยุกต์ใช้ KM การกล่าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความรู้ หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 1997 การเดินทางสู่การเป็นองค์กรแห่งความรู้ KM Roadmap ความสามารถที่สำคัญสำหรับการจัดการความรู้ รวมถึงผลลัพธ์และบทเรียนจากการดำเนินงาน KM อ่านรายละเอียด

Share
ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ในการจัดการความรู้
Feb 5th, 2011 by supaporn 131 views

ระบบพี่เลี้ยงเป็นระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่มีประสบการณ์มากกว่ากับพนักงานที่มีประสบการณ์น้อย โดยพี่เลี้ยงหรือผู้ที่มีประสบการณ์สูงจะทำหน้าที่ในการคำปรึกษา แนะนำ ผู้สอนงาน และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้กับพนักงานที่อ่อนประสบการณ์ อ่านรายละัเิอียดเพิ่มเติม

Share
การจัดการความรู้ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย
Jan 30th, 2011 by supaporn 119 views

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย เห็นว่า การจัดการความรู้ คือ การทำอย่างไรที่จะกลั่นความรู้ที่มีอยู่ในทุกฟังก์ชั่น ทุกส่วนขององค์กรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ทำอย่างไรให้ความรู้อยู่คู่องค์กรแล้วมีการนำมาปรับใช้ คือ ต้องนำความรู้มาพัฒนาคน ต้องทำอย่างไร เพื่อให้ดาต้า ที่มีอยู่ เปลี่ยนเป็นอินฟอร์เมชั่น จากอินฟอร์เมชั่นสู่ความรู้ และเป็นภูมิปัญญาขององค์กรให้ได้ ซึ่งเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเข้ามาช่วยจัดการความรู้เหล่านี้เป็นหมวดหมู่ ค้นหาได้ง่าย และตอบสนองได้ทันต่อเหตุการณ์ บริษัทจึงพยายามที่จะรวบรวมความรู้จากทุกหน่วยธุรกิจเข้ามาให้ได้มากที่สุด อ่านรายละเอียดได้ที่ http://stks.or.th

Share
ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ดูยังไง?
Jan 17th, 2011 by satapon 343 views

กิจกรรม NSTDA Knowledge Sharing ครั้งที่ 55 หัวข้อ “ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ดูยังไง?” ในวันที่ 13 มกราคม 2554  เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องบุษกร อาคารเนคเทค โดยวิทยากร ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

LO และ KM เป็นประเด็นที่ได้รับความนิยมและสนใจเป็นอย่างยิ่งในทุกองค์กร ผลอันเนื่องมาจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน สังกัดให้เป็นบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ Read the rest of this entry »

Share
หมวกกันน็อค
Jan 12th, 2011 by suthiwan 287 views

ในปี 2554  เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมใส่หมวกกันน็อคแบบ 100 %  เพื่อความปลอดภัยทางท้องถนน ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  (ครม.) เห็นชอบ โดยให้หน่วยงานราชการ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองท้องถิ่น มีมาตรการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยด้วย   หมวกกันน็อคนั้นมีหลายแบบ รวมถึงวิธีการที่จะเลือกใช้หมวกกันน็อคด้วยว่าควรจะเลือกแบบไหนให้เหมาะสม

หมวกกันน็อคหรือหมวกนิรภัย (Helmet) มีลักษณะกลมคล้ายกระโหลก ผิวแข็งเรียบ ส่วนใหญ่ผลิตจากวัสดุพลาสติกชนิด ABS ขั้นตอนการผลิตมีการเติมสารลดการติดไฟเพื่อป้องกันการติดไฟของเปลือกหมวกกันน็อค การที่หมวกมีสีสรรที่เข้มสดหรือมีแถบสะท้อนแสงนั้นเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอื่นๆที่ช่วยป้องกันอันตรายแก่ผู้สวมใส่ เช่น รองในหมวก กระบังหน้า สายรัดคาง แผ่นปิดหู แผ่นเปิดหลังและคอ เป็นต้น

Read the rest of this entry »

Share
การจัดการความรู้ กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
Dec 17th, 2010 by satapon 1,697 views

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ STKS จัดกิจกรรม STKS Talk ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุม ๑๑๓ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานกลาง สวทช. เป็นรูปแบบการบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการความรู้ของ บริษัท ที.โอ.ที” โดยได้รับเกียรติจาก นายยงยศ โกยกุล ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ สถาบันวิชาการ ที.โอ.ที. บริษัท ที.โอ.ที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ โดยแปลงสภาพมาจาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า ๕๖ ปีและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า ทีโอที มีพัฒนาการและรูปแบบการจัดการความรู้อย่างไร? วิทยากรเริ่มด้วยการนำเสนอ  TOT KM Roadmap ก้าวแรกของการจัดการความรู้ของทีโอทีเริ่มต้นเมื่อปลายปี ๒๕๔๖
Read the rest of this entry »

Share
การเล่าเรื่อง (Storytelling)
Dec 12th, 2010 by supaporn 163 views

การเล่าเรื่อง หรือ Storytelling เป็นวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู้ ในการดึงเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่อยู่ภายในของผู้เล่าออกมาเล่าให้บุคคลอื่นฟัง ผู้ฟังสามารถนำเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนั้นๆ ใหม่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
KM กับ Call Center: กรณี KCC-KMS ของอินเดีย
Nov 30th, 2010 by supaporn 60 views

D.K. Saini (Deputy Director, National Productivity Council, India) จากประเทศอินเดีย ผู้เข้าร่วมโครงการ Study Meeting on Knowledge Management in Public Sector ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2553 ณ เมืองชุนชอน ประเทศเกาหลีใต้ นำเสนอ Kisan (Farmer’s)  Call Center (KCC) & KM System ซึ่งเป็นการนำการจัดการความรู้ผ่านระบบ Call Center เพื่อให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรกรรมแก่ชาวนา ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.stks.or.th


Share
Study Meeting on Knowledge Management in Public Sector
Nov 29th, 2010 by supaporn 40 views

จากการเข้าร่วมโครงการ Study Meeting on Knowledge Management in Public Sector ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2553 ณ เมืองชุนชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดย Asian Productivity Organization (APO) ผ่านสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เนื่องจาก APO เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน จำเป็นต้องมีคุณภาพการบริการ มีการปรับปรุงคุณภาพ มีการเปรียบเทียบกับหน่วยงานภาคธุรกิจ ภาคเอกชน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน APO ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต การพัฒนา การปรับปรุงกระบวนการ โดยการนำเครื่องมือ เทคนิค วิธีการต่างๆ เช่น การนำการจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เข้าไปมีส่วนผลักดันให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพการบริการภาครัฐ จึงได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการอภิปราย การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อหวังให้เกิดการพัฒนาและเกิดแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกลุ่มสมาชิกของ APO โดยเน้นให้นำเครื่องมือ เทคนิควิธีการ มาสนับสนุนเพื่อให้เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการผ่านหน่วยงานภาค รัฐ ทั้งนี้ ได้รวบรวมองค์ความรู้จากวิทยากร 4 ท่าน โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังนี้

Share
ไทยอยู่อันดับที่ 63 ของการจัดลำดับของ K4D
Nov 20th, 2010 by supaporn 71 views

สถาบัน Knowledge for Development  (K4D) ของธนาคารโลก ได้พัฒนา Knowledge Assessment Methodology (KAM) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานกับประเทศต่างๆ  โดยตัววัดของ KAM มีทั้งหมด 109 ตัว  4 หมวด คือ ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ในปี พ.ศ. 2552 ค่า Knowledge Economy Index (KEI) ที่แสดงถึงความสามารถของประเทศในการจัดสภาพแวดล้อมให้เกื้อหนุนต่อการนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผลนั้น กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เป็นประเทศที่นำมาเป็นอันดับแรกๆ ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก  สวีเดน ฟินแลนด์ อยู่อันดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ  ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 63 ส่วนประเทศในแถบเอเชีย ได้แก่ ไต้หวัน (อันดับที่ 18)  สิงคโปร์ (อันดับที่ 19) ญี่ปุ่น (อันดับที่ 20) เกาหลีใต้ (อันดับที่ 29) มาเลเซีย (อันดับที่ 48) ศรีลังกา (อันดับที่ 88) ฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 89) อิหร่าน (อันดับที่ 98) เวียดนาม (อันดับที่ 100) อินโดนีเซีย (อันดับที่ 103) อินเดีย (อันดับที่ 109) และปากีสถาน (อันดับที่ 118) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดของผลการจัดลำดับได้ที่ info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp

Share
KM Experiences in Government Agencies in Malaysia
Nov 17th, 2010 by supaporn 93 views

ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศทีเริ่มดำเนินการจัดการความรู้ในปี ค.ศ. 1991 ซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศที่มองเห็นว่า ถ้ามีการจัดการความรู้จะทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติในการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิตให้กับประเทศ การลดช่องว่างของทรัพยากรในเรื่องคน เป็นต้น มาเลเซียวางรากฐานด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การกำหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดการทำเศรษฐกิจฐานความรู้

จากการดำเนินการจัดการความรู้ของมาเลเซียพบว่า
1. มาเลเซียเป็นสังคมที่มีความหลากหลาย (Diversity society) ของคนในประเทศ แตกต่างทั้งพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรมและความเชื่อ
2. ลักษณะและขนบธรรมเนียม มีอิทธิพลต่อการปฏิสัมพันธ์ในองค์กร
3. ต้องมีความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างพื้นฐานทางวัฒนธรรมว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับคนในองค์กร
4. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคล และในทางกลับกันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการความรู้
5. การจัดการความรู้จะดำเนินไปด้วยดี ถ้าได้รับการสนับสนุนด้วยกลยุทธ์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม
6. สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการจัดการความรู้ในองค์กร คือ การพัฒนากลยุทธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. การเกี่ยวข้องกับพนักงานเป็นสิ่งที่ต้องทำ และเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การจัดการความรู้ประสบผลสำเร็จ
Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa