»
S
I
D
E
B
A
R
«
Logistics
Sep 13th, 2012 by satapon 38 views

“ระบบโลจิสติกส์ หรือ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ เป็นกระบวนการทำงาน ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการและการควบคุมการทำงานขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ” และระบบโลจิสติกส์ก เป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดการสินค้าและบริการ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น e-Logistics มักจะหมายความรวมๆ ว่าหมายถึงการนำเอา ICT เข้ามาช่วยในกระบวนการดังกล่าว เช่น ICT เข้ามาช่วยในกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน

Share
IT Industry Benchmarking
Sep 13th, 2012 by satapon 73 views

ดัชนีที่ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอทีใน 64 ประเทศ ซึ่งเริ่มทำขึ้นในปี 2550 โดย The Economist Intelligence Unit (EIU) โดยแบ่งสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีการให้น้ำหนักคะแนนต่างกันตามความสำคัญ คือ

 1. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (business environment)
 2. โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (IT infrastructure)
 3. ทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ (human capital)
 4. สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (legal environment)
 5. สภาพแวดล้อมทางด้านงานวิจัยและพัฒนา (R&D environment)
 6. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม IT

[ที่มา: EIU (2007), The means to compete: Benchmarking IT Industry Competitiveness]

Share
การรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy)
Sep 12th, 2012 by satapon 1,466 views

การรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง การอ่านสื่อให้ออกเพื่อพัฒนาทักษะในการเข้าถึงสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การตีความเนื้อหาของสื่อ การประเมินค่าและเข้าใจผลกระทบของสื่อ รวมถึงความสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้ การรู้เท่าทันสื่อ Media literacy เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีการระบุในยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชนขององค์การ UNESCO ซึ่งอยู่ในกรอบแนวคิดเรื่อง “การส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกและการเสริมสร้างสมรรถนะในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและความรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน” โดยมีหลักการหนึ่งระบุไว้ว่าด้วย “การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อให้ส่งขึ้น”

 

[ที่มา: ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ถอดรหัสลับความคิดเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ]

Share
Long Term Evolution
Sep 12th, 2012 by satapon 40 views

LTE ซึ่งย่อมาจาก Long Term Evolution เป็นมาตรฐานเทคโนโลยีที่ผลักดันโดยกลุ่ม “3rd Generation partnership project” และเป็นหนึ่งในมาตรฐานใหม่ที่กำหนดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบน ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4 (4G) ซึ่งจะสามารถทำให้รองรับการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงได้ดีขึ้น มี Latency ที่ต่ำลงและเป็นการใช้ช่องความถี่ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

Share
การรู้สารสนเทศ (Information Literacy)
Sep 12th, 2012 by satapon 80 views

Information literacy ยังไม่มีการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยอย่างเป็นทางการ และในอดีตได้มีผู้แปลเป็นภาษาไทยไว้ต่างๆ กัน เช่น การรู้สารสนเทศ ความรู้ทางสารสนเทศ ทักษะการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ แต่สาระสำคัญ คือ การตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศของปัจเจกชนแต่ละบุคคลในการดำรงชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ ในขณะที่เริ่มเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดเก็บผลิต และแพร่กระจายสารสนเทศและความรู้ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น

UNESCO ได้นิยาม Information literacy ว่าหมายถึงความสามารถของปัจเจกชนในการ

 1. ตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศของตนเอง
 2. รู้ถึงวิธีการในการสืบค้นและแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการรวมถึงต้องสามารถประเมินคุณค่าของสารสนเทศที่สามารถหามาได้
 3. รู้จักวิธีการจัดเก็บและเรียกข้อมูลสารสนเทศมาใช้เมื่อต้องการ
 4. สามารถใช้สารสนเทศดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผลและมีจริยธรรม
 5. ประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อสร้างและแพร่กระจายความรู้

 

[ที่มา: UNESCO, Towards Information Literacy Indicators: Conceptual Framework Paper]

Share
มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT (ICT industry contribution)
Sep 12th, 2012 by satapon 83 views

มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าผลผลิตสินค้าและบริการด้าน ICT กับค่าใช้จ่าย (หรือต้นทุน) ขั้นกลางที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ICT นั้น โดยปกติ การประเมินวัดมูลค่าเพิ่มของแต่ละอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมหรือตัวเลข GDP นี้ เป็นรูปแบบหนึ่งที่ใช้วิเคราะห์/ประเมินบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ควบคู่ไปกับการประเมินวัดด้านอื่นๆ เช่น สัดส่วนการจ้างงานในอุตสาหกรรมต่อการจ้างงานรวมในระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น

ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยยังมิได้มีการกำหนดนิยามและขอบเขตของอุตสาหกรรม ICT อย่างชัดเจน แต่ในการศึกษาก่อนหน้านั้น ได้อ้างอิงแนวทางที่กลุ่มประเทศ OECD ใช้ในการกำหนดนิยามและขอบเขตของอุตสาหกรรม ICT บนพื้นฐานของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากล (ISIC) และสรุปให้ใช้นิยามของ ICT ในความหมายแคบ นั้น คือ ICT ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต (ICT manufacturing) กลุ่มอุตสาหกรรมการค้า ICT (ICT Trade) กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication) และกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Computer services) โดยไม่รวมกลุ่มอุตสาหกรรม Information Content (อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ (Publishing) และแพร่กระจายเสียง (Broadcasting) แต่เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ประเทศไทย ควรทบทวนและกำหนดนิยามอย่างเป็นทางการให้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เข้าใจตรงกัน ในอนาคตอันใกล้

 

[ที่มา : สรุปจาก “รายงานการศึกษากรอบแนวคิดในการวัดบทบาทของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อระบบเศรษฐกิจไทย, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548]

Share
iTypewriter สิ่งประดิษฐ์สำหรับสาวกไอที
Sep 11th, 2012 by Valaiporn Changkid 328 views

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีก้าวล้ำทำให้ทุกสิ่งๆ ง่ายขึ้น เช่นการพิมพ์งานผ่านเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นเก่าๆ ที่จะพิมพ์จะแก้ไขแต่ละครั้งนั้นก็สุดแสนที่จะลำบาก ไม่เหมือนในสมัยปัจจุบันที่การพิมพ์งานหรือพิมพ์ข้อความผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำให้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องให้แน่ใจก่อนว่าข้อมูลที่พิมพ์นั้นถูกต้อง หรือหากต้องการแก้ไขก็ทำได้โดยง่ายเพียงแค่ก่อนจะสั่งพิมพ์ลงกระดาษก็ใช้คำสั่ง Delete เพื่อลบข้อความและแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง เมื่อสำรวจข้อมูลว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วจึงสั่งพิมพ์ลงกระดาษ แต่เครื่องช่วยงานเอกสารที่เรียกกันว่า “เครื่องพิมพ์ดีด” จริงๆ ก็เป็นเสน่ห์ของเครื่องมือเครื่องใช้ที่หลายๆ คนหวนนึกถึง

ปัจจุบันได้มีนักประดิษฐ์หัวใสได้ออกแบบเครื่องพิมพ์ที่เรียกว่า “iTypewriter” ขึ้นมาเพื่อผสมผสานสัมผัสเดิมๆ จากการใช้เครื่องพิมพ์ดีดผสานให้เข้ากับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันคือ iPad ได้อย่างกลมกลืน ผลงานชิ้นนี้ออกแบบโดย Austin Yang ซึ่งเป็นนักออกแบบชาวสก็อตแลนด์ iTypewriter ยังไม่มีวางจำหน่ายจริงๆ ตอนนี้มีเพียงวิธีการใช้ให้ชมกันก่อน หากมีวางจำหน่ายจริงๆ ก็คงจะได้รับความสนใจไม่น้อยทีเดียว

 

แหล่งที่มา : iTypewriter. SCB CREDIT CARD. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ : http://facebook.com/scbcard

Typewriter landscape. Austin Yang. [Online]. Available : http://www.youtube.com/watch?v=jWqqtybjzXE&feature=youtu.be. (access 11 september 2012).

Share
การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและโครงข่าย (Network security)
Sep 11th, 2012 by satapon 26 views

การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและโครงข่าย  (Network security) ซึ่งรวมถึง ความปลอดภัยของข้อมูล ระบบข้อมูลและโครงข่ายทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นในโครงข่ายระดับองค์กร หรือระดับประเทศ

Share
การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment)
Sep 11th, 2012 by satapon 104 views

การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) หรือ LCA คือ กระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งานผลิตภัณฑ์ การใช้ใหม่/ แปรรูปและการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า พิจารณาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to grave)

 

[ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ปรากฏใน http://www.mtec.or.th/ecodesign2010/index.php?option=com_content&view=category&id=1&Itemid=5]

Share
มาตรฐานการทำงานร่วมกัน (Interoperability standard)
Sep 11th, 2012 by satapon 35 views

มาตรฐานการทำงานร่วมกัน (Interoperability standard) เป็น แนวทางที่จะทำให้ข้อมูลในระบบหรือคอมโพเนนท์ต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้โดยระบบไม่จำเป็นต้องมาจากที่เดียว กันหรือหน่วยงานเดียวกัน แต่ต้องสามารถคุยกันได้ติดต่อสื่อสารกันได้ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

Share
ICT professional
Sep 11th, 2012 by satapon 27 views

การจำแนกประเภทอาชีพในระดับนานาชาติมักจะใช้มาตรฐานอาชีพสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Standard of Industrial Classification of Occupations: ISCO) เป็นหลัก อย่างไรก็ดี แต่ละประเทศ อาจมีการ กำหนดนิยามประเภทและการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรในรายละเอียดที่แตกต่างกันไป เพื่อให้สะท้อนประเภทของอาชีพ ทักษะ/องค์ ความรู้ที่มีความต้องการในระดับต่างๆ

ดังนั้น ความหมายกว้างๆ ของ ICT professional ในกรอบนโยบาย ICT2020 หมายรวมถึงบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง บุคลากรที่มีหน้าที่หลัก (Job description) เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรหลายกลุ่ม เช่น บุคลากรด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เน็ตเวิร์ค ความมั่นคงปลอดภัย (security) เป็นต้น


Share
สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศขององค์กร (ICT Enterprise architecture)
Sep 11th, 2012 by satapon 783 views

สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศขององค์กร หมายถึง องค์ประกอบหรือโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และรายละเอียดภายในของระบบความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยภายในกับระบบภายนอก การกำกับดูแลการออกแบบ และวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรม โดยสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศขององค์กร แบ่งออกเป็น 4 มุมมอง ได้แก่

(1) วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์ กระบวนการของระบบ (Business architecture) สำหรับผู้บริหารระดับนโยบายและผู้ที่ได้รับประโยชน์จากระบบ เจ้าหน้าที่ผู้ที่เข้าใจกฎระเบียบขั้นตอน

(2) สถาปัตยกรรมด้านข้อมูลและกระบวนการ (Data2Process architecture) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใจกฎระเบียบ ขั้นตอน และเอกสารข้อมูลปัจจุบันเพื่อการปรับลดขั้นตอนในอนาคต

(3) สถาปัตยกรรมระบบงาน (Applications architecture) สำหรับผู้ใช้งานระบบ นักออกแบบ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์

(4) สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี (Technology architecture) สำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ ผู้ติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์

 

[ที่มา: เรียบเรียงจาก สมนึก คีรีโต, ภาพรวมการปรับปรุงกรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เวอร์ชั่น 2.0, เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้และความสำคัญของการประยุกต์ใช้กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ฉบับปรับปรุง, 13 มกราคม 2553]

Share
Green city หรือ Sustainablecity
Sep 11th, 2012 by satapon 71 views

เมืองสีเขียว หมายถึง เมืองที่ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีประชากรที่ตระหนักถึงระบบนิเวศและดำเนินชีวิตบนแนวคิดของความ ยั่งยืน เพื่อลดการพึ่งพาการใช้ทรัพยากร ทั้งพลังงาน อาหารและน้ำ รวมไปถึงเพื่อลดการปลดปล่อยของเสียในระบบนิเวศทั้งในรูปความร้อน และมลพิษต่างๆ ซึ่งจะทำให้เป็นเมืองที่สามารถดำรงชีวิต อยู่ได้ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรจากพื้นที่ภายนอก สามารถสร้างพลังงานได้เองจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ โดยมีหลักการสำคัญในการลดขนาดรอยเท้านิเวศ (ecological footprint) และลดการปลดปล่อยมลพิษให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วางแผนการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ ลดปริมาณของเสียด้วยกระบวนการรีไซเคิล หรือแปลงของเสียเป็นพลังงาน และลดการเป้นสาเหตุของการสร้างสภาวะ โลกร้อนในภาพรวม

Share
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Infomation System)
Sep 11th, 2012 by satapon 57 views

Geographic Infomation System (GIS) หมายถึง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ที่สามารถเก็บรวบรวมและประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ สถานที่สำคัญ ลักษณะประชากรหรือข้อมูลจราจร เข้ากับข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data)บนแผนที่ทางภูมิศาสตร์

 

[ที่มา: สรุปจากการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศเพื่อประกอบการจัดทำกรอบนโยบาย ICT2020]

Share
เปลือกไข่ช่วยผลิตไบโอดีเซล
Sep 10th, 2012 by Valaiporn Changkid 422 views

เปลือกไข่…เป็นตัวช่วยอย่างดีในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลล นักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ นาโนเทค นำเปลือกไข่มาสังเคราะห์ให้เป็นปฏิกริยาเคมีในระดับนาโนเมตรเป็นของแข็งสีขาวมีคุณสมบัติเป็นเบส ซึ่งเหมาะกับการเร่งและร่นระยะเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไบโอดีเซล วัสดุนาโนชนิดนี้ยังเป็นมิตรต่อธรรมชาติ กรีเซอรอลที่ได้มีความบริสุทธิ์สูงทำให้ต่อยอดนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและการแพทย์ได้อีกด้วย

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจ พร้อมร่วมลงทุนธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. เชิญร่วมงาน NSTDA Investor’s Day 2012 วันที่ 20 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NSTDA Call Center 0 2564 8000

แหล่งที่มา : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. รายการเทคโนฯ ทำเงิน ตอน เปลือกไข่ช่วยผลิตไบโอดีเซล. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.youtube.com/watch?v=Q6ZRr8dWihU&feature=share

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa